Novinky

BEZ ODVÁŽNYCH NÁPADOV SA VEĽKÉ VECI NEUDEJÚ

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel je unikátnym dokumentom z dielne odborníkov z rôznych oblastí. Tvorcom stratégie je Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, ktorá pôsobí v rámci národného projektu Sektorovo riadeným inováciami k efektívnemu trhu práce a spája zamestnávateľov, pedagógov stredných aj vysokých škôl, pracovníkov verejnej správy, profesijných združení, ale aj ďalších. Často sa vo verejnej mienke […]

AKÁ BUDE DOPRAVA, LOGISTIKA A POŠTOVÉ SLUŽBY V ROKU 2030?

Doprava, logistika a poštové služby pôsobia ako samostatné odvetvia, ktoré sú ale navzájom prepojené. Službami ktoré poskytujú, sa navzájom dopĺňajú a tvoria významnú časť národného hospodárstva SR – zamestnávajú približne 150 tisíc zamestnancov a na celkovom HDP tvoria podiel 5,5 %. V rámci národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR, sú tieto tri odvetvia súčasťou Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby, […]

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov vypracovala komplexnú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov

Poľnohospodárstvo plní okrem zabezpečovania výživy mnohé dôležité funkcie. Tento multifunkčný rozmer sa v súčasnosti na rôznych politických úrovniach spomína najmä v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou a trvalou udržateľnosťou. Posilnenie postavenia poľnohospodárstva totiž dokáže vymaniť krajinu z pasce stredného príjmu a zvýšiť kvalitu života. V nadväznosti na toto kľúčové postavenie sektora predstavuje Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v horizonte […]

Výzvy Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch v rámci sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov

Potrebu nevyhnutnej zmeny v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania v oblasti obchodu, marketingu, gastronómie a cestovného ruchu pociťovali zamestnávatelia už v období pred pandémiou. K novým výzvam, ktorým bude čeliť tento sektor v nasledujúcich rokoch, sa v dôsledku pandémie pridáva aj obnova dôvery a zvýšenie motivácie pre prácu predovšetkým v oblasti gastronómie a cestovného ruchu. Výzvou pre Sektorovú […]

Partnerstvá a inovácie sú kľúčom k ďalšiemu rozvoju sektora kultúry a kreatívneho priemyslu

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel sa na svojom 9. zasadnutí venovala otázkam spojeným s implementáciou sektorových opatrení navrhnutých v Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov (SSRĽZ). Dôležitá bude spolupráca pri premietnutí kľúčových opatrení zo SSRĽZ do rezortnej stratégie rozvoja kultúry, ako aj do ďalších politík štátu predovšetkým pod gesciou ministerstva školstva, ministerstva kultúry a ministerstva práce. Leitmotívom pôsobenia Sektorovej rady je […]

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo vo svojej stratégii predstavuje kľúčové návrhy na zabezpečenie kvalitných ľudských zdrojov pre sektor v horizonte do roku 2030

Strojársky priemysel predstavuje jeden z kľúčových pilierov slovenskej ekonomiky. Má silné historické pozadie a v slovenskom priemysle si udržuje stabilné postavenie. V kontexte postavenia sektora a jeho vplyvu na celkovú zamestnanosť je pre ďalší rozvoj slovenskej ekonomiky nevyhnutné vytvoriť také prostredie, v ktorom budú podniky schopné trvalého rozvoja a udržania konkurencieschopnosti. Jedným z kľúčových faktorov, ktoré budúcnosť priemyslu na […]