Novinky

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore Vzdelávanie, výchova a šport do roku 2030

Sme svedkami mnohých spoločenských zmien, zasahujúcich bez výnimky všetky oblasti ľudskej činnosti. Rýchlosť technologických, hospodárskych, sociálnych, kultúrnych ale aj environmentálnych zmien je bezprecedentná a očakáva sa, že tempo premien sa bude aj naďalej zvyšovať. Aby sme boli schopní na tieto zmeny reagovať, je potrebné na ne adekvátne pripraviť predovšetkým sektor Vzdelávanie, výchova a šport s cieľom modernizovať ho tak, aby […]

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore verejných služieb a správy v horizonte 2030

Každý občan si istotne želá, aby verejná správa bola efektívna, moderná, transparentná a poskytovala kvalitné a inovatívne služby občanom. Jednoducho verejná správa musí kráčať s dobou, využívať moderné technologické riešenie, inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe zo zahraničia i súkromného sektora. Všetky inovačné zmeny si však nutne vyžadujú aj nové vedomosti, zručnosti a kompetencie zamestnancov verejnej správy. Práve na oblasť ľudských zdrojov […]

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore s najvyšším podielom príspevku na tvorbe HDP

Základným kameňom efektívneho fungovania ekonomiky je spoľahlivé finančné odvetvie. Sektor bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo (ďalej len „BFSP“) má v súčasnosti 14,3 %-ný podiel na tvorbe HDP v SR. V porovnaní s ostatnými segmentmi národného hospodárstva je tento sektor najväčším tvorcom HDP. Budúcnosť rozvoja ľudských zdrojov v tomto sektore je preto pre krajinu kľúčová. Stratégia rozvoja ľudských zdrojov je pre oblasť […]

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore výroby textilu, odevov, obuvi a spracovania kože

Slovenský textilný, odevný, obuvnícky a kožiarsky priemysel má nezastupiteľnú úlohu v národohospodárskom komplexe. Na Slovensku má dlhodobú tradíciu, patrí k najstarším odvetviam spracovateľského priemyslu. Národný projekt SRI svojim spôsobom vyplnil medzeru v informačnom zázemí pre prácu subjektov v tomto odvetví. Experti zo Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože naformulovali rozhodujúce smery rozvoja odvetvia vo väzbe na posilnenie konkurenčnej schopnosti […]

Inovačné vplyvy v sektore zdravotníctva a sociálnych služieb identifikované v sektorovej stratégii

V rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, participovalo viac ako 30 expertov zo sektora zdravotníctva a sociálnych služieb na aktualizácii Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Okrem zadefinovaného poslania sektora stratégia obsahuje aj analýzu súčasného stavu, širokú škálu dátového zhodnotenia, predikcie […]

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore IKT v horizonte roku 2030

Na Slovensku by podľa údajov OECD v nasledujúcich rokoch mohla byť ohrozená približne tretina súčasných pracovných pozícií. Predchádzajúcej generácii zručnosti získané v škole vystačili na 26 rokov. Teraz je to len na 4,5 roka. Predpokladá sa, že 65 % detí ktoré nastúpili do základných škôl pred rokom 2022 bude vykonávať povolania, ktoré dnes ešte neexistujú a na […]