Novinky

Ako získať a udržať talent vo firme v roku 2024?

Nedostatok ľudských zdrojov, málo reakcií na ponuky práce a stále väčší dopyt po headhunteroch prináša do personálnej práce zúfalstvo. Jednou z prekážok personalistov z firiem, pri získavaní vhodných kandidátov (aj z radov zamestnaných), je nedostatok času a „lovenie mozgov“ je teda doménou najmä personálnych spoločností. Hľadali ste teraz niekedy do firmy ľudí na kľúčové pozície, od ktorých závisí existencia Vášho podnikania? Ak áno, viete o čom je reč…

Podľa členov Rady pre ľudské zdroje, v rámci Forbes magazínu, je v roku 2024 potrebné zamerať sa na nasledujúce trendy a výzvy trhu práce. Sú dôležité najmä v súvislosti s úpravou firemných stratégií prijímania zamestnancov a v raste a udržiavaní talentov vo firme. Práve včasná zmena stratégie vyhľadávania a udržania talentov dokáže firme zabezpečiť potrebnú konkurencieschopnosť a zamerať sa na oblasti, ktoré sú na súčasnom dynamickom trhu práce pre zamestnancov kľúčové.

Zvyšuje sa význam zručností, ktoré zvyšujú flexibilitu na dynamickom trhu práce

Kľúčový trend na trhu práce predstavujú kľúčové a všeobecne uplatniteľné zručnosti, ktoré reagujú na rýchly technologický pokrok, hospodárske zmeny a vyvíjajúce sa správanie spotrebiteľov. Ide napr. o analytické a kritické myslenie, schopnosť prinášať riešenia, komunikovať a pod. Agilnosť zručností je na súčasnom trhu práce rozhodujúca a dopyt po nich rapídne rastie. Vo všeobecnosti je prijímanie zamestnancov založené na zručnostiach považované za vynikajúci strategický prístup. Zameraním sa na skutočné zručnosti, potrebné pre pracovné úlohy, sa organizácie môžu efektívnejšie orientovať na náročných trhoch práce, zvyšovať kvalitu, rozmanitosť a prispôsobivosť svojho ľudského kapitálu.

Na udržanie zamestnancov sú potrebné pokrokové prístupy

Výzvou pre náborových pracovníkov bude prijatie perspektívnych prístupov pri prijímaní nových a zároveň pri udržiavaní súčasných zamestnancov. Pri prijímaní bude potrebné vyhľadávať špičkové talenty na doplnenie zásobníka talentov a poskytnúť kandidátom vhodné (lákavé) benefity. Interne bude zase potrebné zapracovať na ich udržaní a rozvíjaní, a to v súvislosti s ich meniacimi sa prioritami a preferenciami. Jedným z kľúčových prístupov, vzhľadom na demografické zmeny, bude koncipovanie a manažovanie viacgeneračných tímov.

Vzdialená a hybridná práca tu zostane, rovnako ako aj požiadavky zamestnancov na flexibilné formy organizácie práce

Súčasťou prilákania talentov je poskytnúť zamestnancom (i tým budúcim) možnosť práce na diaľku či hybridnej práce. Flexibilné pracovné podmienky zostávajú prioritou väčšiny zamestnancov. Stále viac osôb chce absolútnu autonómiu v tom, ako trávia svoj čas a ako vykonávajú svoju prácu. Bez ohľadu na to, či firmy chcú prijať túto zmenu alebo nie, prístup k flexibilnej forme zamestnávania bude podmieňovať kvalitu ich kandidátov. Skupina ochotných budúcich zamestnancov sa zúži, ak budú hľadať len uchádzačov ochotných pracovať na jednom mieste a s klasickou formou organizácie práce. Týmto trendom rastie tlak na schopnosti a zručnosti manažérov z pohľadu manažmentu ľudských zdrojov, foriem zadávania a kontroly práce, vyhodnocovania výkonnosti a produktivity práce.

Typické funkčné obdobie zamestnancov sa mení

Definícia fluktuácie sa za posledné obdobie dramaticky zmenila. Za stabilného sa považoval kandidát, ktorý by pôsobil vo firme aspoň tri roky. V súčasnom období existujú skutočne talentovaní a angažovaní kandidáti s priemerným funkčným obdobím v jednej firme 12 mesiacov.

Čakacie doby sa skracujú

Priemerný čas potrebný na vyjadrenie spätnej väzby zamestnávateľa bol, po podaní žiadosti o prijatie do zamestnania uchádzača, donedávna jeden až dva týždne. Toto však už nie je pravdou. Za posledných 6 mesiacov sa doba očakávania odpovede skrátila len na jeden týždeň. Rýchlosť je v súťaži o talenty dôležitejšia, ako kedykoľvek predtým.

Význam rovnosti v odmeňovaní rastie

Viac ako kedykoľvek predtým sa kladie dôraz na rovnosť v odmeňovaní, a to aj v súvislosti s nastavenou reguláciou a novými európskymi právnymi normami. Pred zamestnávateľmi stojí výzva, aby udržali náskok pred týmto trendom, komunikovali so zamestnancami a vypracovali nadčasové stratégie v tejto oblasti. Najväčší tlak je oblasti rovnosti odmeňovania žien a mužov pri výkone rovnakej pracovnej pozície, pričom najväčšie rozdiely zaznamenávame na manažérskych pozíciách a u tzv. bielych golieroch. Ak bojujete s vysokou fluktuáciou a zaujímate sa o to, ako zabezpečujete rovnosť v odmeňovaní žien a mužov, dajte si vypracovať mzdový benchmark.

Na prilákanie špičkových talentov je nevyhnutná primeraná finančná a duševná podpora

S cieľom zostať konkurencieschopné, musia firmy začať ponúkať rozsiahlejšie balíky kompenzácií a výhod. Rozširujú sa najmä benefity súvisiace so zdravotným poistením, finančné wellness programy a benefity súvisiace s podporou duševného zdravia. Očakávania kandidátov (najmä tých talentovaných) rastú. Momentálne zamestnávatelia, podľa portálu Worki.sk, ponúkajú najmä príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, vzdelávacie kurzy a školenia, odmeny pri pracovných a životných jubileách alebo rekreačné poukazy a príspevky na dovolenku. Naopak, pet-friendly office, oddychové, relaxačné miestnosti, či štvordňový pracovný týždeň ponúka len veľmi málo zamestnávateľov, i keď u kandidátov záujem o ne rastie.

Potreba investovať viac do DEI (rozmanitosť, rovnosť a začlenenie) na pracovisku

DEI nie je trend, je to základ, od ktorého sa budú odvíjať ďalšie trendy na trhu práce. Pre rok 2024 je potrebné preorientovať sa, nakoľko pokrok v oblasti umelej inteligencie (UI), zvyšovanie angažovanosti zamestnancov na hybridných pracoviskách, nábor a rozvoj talentov založený na zručnostiach závisia od spravodlivých procesov a inkluzívnych kultúr. Momentálne sú voľné tieto pracovné miesta, inzerované na Worki.sk, vhodné aj pre osoby so znevýhodnením.

Uľahčenie rýchlejšieho náboru pomocou technológií a úloha UI pri získavaní talentov

Pre kandidátov je dnes, vďaka technológiám, jednoduchšie hromadne sa uchádzať o rôzne pracovné miesta naraz. Hoci náboroví manažéri môžu vidieť vo svojom systéme sledovania uchádzačov viacej záznamov, mnohé z nich majú pravdepodobne nízku váhu. Tento jav sa nazýva klam toku uchádzačov. Personalistom už riešia aplikácie UI takmer všetko: od skríningu životopisov a priraďovania vhodnosti kandidátov, cez uverejňovanie pracovných miest a plánovanie pohovorov. Technológie dnes efektívne identifikujú najlepších kandidátov, najvhodnejších z hľadiska kvalifikácie a tiež pomáhajú pri meraní efektívnosti náborových stratégií.

Zamestnanci požadujú väčšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom

I keď práca na diaľku v súčasnom období mierne klesá, dôjde k významnému posunu v tom, ako sa spoločnosti snažia kompenzovať potreby zamestnancov po jej skončení. Aj z tohto dôvodu budú musieť firmy venovať viac času a úsilia pri zameraní sa na rozvoj iniciatív v súvislosti s dosiahnutím lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom s cieľom podporiť väčšiu inkluzívnosť a flexibilitu, ktoré zamestnanci v súčasnosti požadujú. Kľúčové bude nájdenie efektívneho balansu medzi nárokmi na zvyšovanie produktivity práce, dĺžky odpracovaného času, nadčasmi a pridanou hodnotou vyprodukovanou zamestnancom. Sledovanie a akceptácia predmetného trendu zabezpečí udržanie si konkurencieschopnosti a prilákanie ďalších talentov. Voľné pracovné miesta, ktoré umožňujú aj prácu z domu, sú momentálne tieto (podľa portálu Worki.sk).

Požiadavky na titul sa stávajú menej bežnými

V posledných rokoch došlo ku evidentnému poklesu počtu pracovných miest, ktoré vyžadujú bakalársky alebo vyšší titul. Personalisti by mali mať na pamäti, kedy sú požiadavky na titul relevantné a mali by skôr preskúmať vhodnosť kandidáta pomocou metód potvrdzovania a hodnotenia zručností.

Mladšie generácie chcú pracovať účelne

V nasledujúcich rokoch bude pre zamestnancov, ktorí sa rozhodujú vstúpiť do firmy, kľúčová najmä flexibilita a dôležitosť práce. Pre mladšiu generáciu je napríklad zmysluplnejšia práca tá, ktorá reálne pomôže zmeniť svet k lepšiemu.

Využívanie technológií pomôže zvýšiť flexibilitu

Vyššie uvádzané trendy si vyžadujú nové stratégie v rámci školení, budovaní tímov, inovácií, firemnej kultúry a zlepšovania výkonnosti v prevažne virtuálnom prostredí. Tomu môže výrazným spôsobom pomôcť súčasné dostupné i nové technológie.

Zdroj:

Autor: Monika Donovalová I Email: [email protected]