Portfólio

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE

Hodnoverne a na základe relevantných údajov sme schopní objektívne zhodnotiť úroveň mzdových a pracovných podmienok – nielen u konkrétneho zamestnávateľa, ale aj v regionálnom a odvetvovom kontexte.

Zavrieť produkt

Kolektívne vyjednávanie na všetkých úrovniach považujeme za jeden z kľúčových prvkov spoločenskej a firemnej kultúry. Efektívne fungujúci a konštruktívny sociálny dialóg prináša dlhodobé, systémové a spravodlivé riešenia pre všetkých.

Zakladáme si na dlhoročnej profesionálnej spolupráci so zamestnávateľskými a odborovými zväzmi, navrhujeme objektívne riešenia a pomáhame tak jednotlivým stranám konštruktívne doviesť kolektívne vyjednávanie do úspešného konca.

TREXIMA dokáže hodnoverne a na podklade relevantných údajov zhodnotiť úroveň pracovných a mzdových podmienok, a to nielen u konkrétneho zamestnávateľa, ale aj v regionálnom a odvetvovom kontexte.

Vieme tak odpovedať na otázku, či zamestnávateľ svojich zamestnancov odmeňuje dostatočne, resp. do akej miery je kolektívna zmluva nadštandardná vzhľadom na príslušný segment trhu.

V rámci všetkých riešení zohľadňujeme finančno-ekonomické možnosti zamestnávateľa!