Novinky

Vplyv inovácií na dopravu a mobilitu

Je jedným z najväčších spotrebiteľov energie a má značný vplyv na životné prostredie. Zároveň však patrí ku kľúčovým nevyhnutnostiam pre sociálno-ekonomický rozvoj spoločnosti. Hovoríme o sektore dopravy, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie mobility obyvateľov, doručovanie tovarov a služieb. Okrem toho tento sektor určuje tempo hospodárskeho rastu a v oblasti trhu práce zabezpečuje výrazný podiel pracovných […]

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo (ďalej len „Sektorová rada“), dňa 12. marca 2020 využila vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia virtuálnu formu rokovania, keď na základe výzvy tajomníka boli členovia k dispozícii v určenom čase. Odoslala sa im prezentácia so zvukovými nahrávkami, prešli si ju a prebehlo per rollam hlasovanie, tak na úrovni národných štandardov zamestnaní, Záverov […]

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu

Tretie rokovanie Sektorovej rady sa vzhľadom na odporúčanie Ministerstva zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva, obmedzovať zhromažďovanie osôb, uskutočnilo formou hlasovaní per rollam.     Stanovisko predsedu Sektorovej rady, Vladimíra Tonku:    „V súvislosti so zvýšeným výskytom koronavírusu, vrátane Slovenska, neodporúčam uskutočniť zasadnutie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu, dňa 11.3.2020, formou osobného stretnutia. Odporúčam, aby sa stretnutie uskutočnilo formou per rollam, […]

Vplyv inovácií na automotive a strojárstvo

Slovenská republika je vysoko priemyselne disponovanou krajinou. S podielom priemyslu na celkovej tvorbe HDP nám patrí jedna z najvyšších priečok v Európe. Priemyslu na Slovensku dominuje najmä automobilový a strojársky sektor, ktoré sú spolu s elektrotechnikou hlavnými zdrojmi rastu priemyselnej výroby.   Spracovateľský priemysel na Slovensku, v ktorom majú práve automobilová a strojárska výroba primárne postavenie, […]