GDPR

Stanovisko spoločnosti ku ochrane dôverných štatistických údajov a osobných údajov

Trexima Bratislava, spol. s r. o. (ďalej len „Trexima“) v plnej miere rešpektuje a implementuje ustanovenia o ochrane osobných údajov uvedené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon“) a ochranu dôverných štatistických údajov uvedenú v zákone č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

Trexima ako prevádzkovateľ určila zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy uvedené v § 46 zákona a ktorú môže kontaktovať dotknutá osoba s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona.

Zodpovednou osobou je:

Ing. František Foltán
e-mail: [email protected]

Účel spracúvania dôverných štatistických údajov a osobných údajov

Trexima spracúva dôverné štatistické údaje a osobné údaje na účely:

  • výkonu štátnej štatistiky (právnym základom je zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 608/2014 z 26. mája 2014, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z  21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii, …),
  • realizácie zmluvných vzťahov so zákazníkmi a používateľmi údajov, napr. pri poskytovaní súhrnných štatistických informácií a údajov v zmysle platných predpisov a pod.

Postupovanie dôverných štatistických a osobných údajov

Získané dôverné štatistické alebo osobné údaje nie sú spoločnosťou Trexima postupované tretím krajinám, ale môžu byť postúpené príjemcom (príslušným štátnym orgánom a osobám), ktorí majú na základe osobitných predpisov právo tieto informácie požadovať.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú spoločnosťou Trexima spracúvané po dobu, po ktorú je spoločnosťou Trexima povinná alebo oprávnená podľa osobitných predpisov tieto údaje spracúvať, prípadne po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného záväzku. Po uvedenej dobe spoločnosť Trexima zabezpečí výmaz spracúvaných osobných údajov.

Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú právo požadovať od spoločnosti Trexima prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú a majú právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.

Spoločnosť Trexima prijala na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú zdokumentované v Bezpečnostnom projekte informačných systémov obsahujúcich osobné údaje.