Novinky

Aké zmeny čakajú sektor vody, odpadu a životného prostredia?

Členovia Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie spracovali v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ (ďalej len „SRI“) jedinečnú Sektorovú stratégiu pre rozvoj ľudských zdrojov v ich sektore. Podľa slov predsedníčky sektorovej rady, Ing. Ivany Mahríkovej, PhD., EUR ING „Našim cieľom bolo prehodnotiť existujúce schémy udržateľnosti a rozvoja ľudských zdrojov, prispôsobiť ich […]

Prvá stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore Administratíva, ekonomika a manažment

V priebehu roku 2021 vytvárali experti zo Sektorovej rady pre administratívu, manažment a ekonomiku Sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov ako vôbec prvý dokument takéhoto charakteru vo vzťahu k budovaniu kvalifikovaných ľudských zdrojov v sektore, a s prognózou do roku 2030. Stratégia sa kreovala v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike, v gescii MPSVR SR. Tento […]

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore Vzdelávanie, výchova a šport do roku 2030

Sme svedkami mnohých spoločenských zmien, zasahujúcich bez výnimky všetky oblasti ľudskej činnosti. Rýchlosť technologických, hospodárskych, sociálnych, kultúrnych ale aj environmentálnych zmien je bezprecedentná a očakáva sa, že tempo premien sa bude aj naďalej zvyšovať. Aby sme boli schopní na tieto zmeny reagovať, je potrebné na ne adekvátne pripraviť predovšetkým sektor Vzdelávanie, výchova a šport s cieľom modernizovať ho tak, aby […]

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore verejných služieb a správy v horizonte 2030

Každý občan si istotne želá, aby verejná správa bola efektívna, moderná, transparentná a poskytovala kvalitné a inovatívne služby občanom. Jednoducho verejná správa musí kráčať s dobou, využívať moderné technologické riešenie, inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe zo zahraničia i súkromného sektora. Všetky inovačné zmeny si však nutne vyžadujú aj nové vedomosti, zručnosti a kompetencie zamestnancov verejnej správy. Práve na oblasť ľudských zdrojov […]

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore s najvyšším podielom príspevku na tvorbe HDP

Základným kameňom efektívneho fungovania ekonomiky je spoľahlivé finančné odvetvie. Sektor bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo (ďalej len „BFSP“) má v súčasnosti 14,3 %-ný podiel na tvorbe HDP v SR. V porovnaní s ostatnými segmentmi národného hospodárstva je tento sektor najväčším tvorcom HDP. Budúcnosť rozvoja ľudských zdrojov v tomto sektore je preto pre krajinu kľúčová. Stratégia rozvoja ľudských zdrojov je pre oblasť […]

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore výroby textilu, odevov, obuvi a spracovania kože

Slovenský textilný, odevný, obuvnícky a kožiarsky priemysel má nezastupiteľnú úlohu v národohospodárskom komplexe. Na Slovensku má dlhodobú tradíciu, patrí k najstarším odvetviam spracovateľského priemyslu. Národný projekt SRI svojim spôsobom vyplnil medzeru v informačnom zázemí pre prácu subjektov v tomto odvetví. Experti zo Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože naformulovali rozhodujúce smery rozvoja odvetvia vo väzbe na posilnenie konkurenčnej schopnosti […]