Novinky

Ťažká doba aj pre energetiku

Pandémia nového koronavírusu zasiahla spoločnosť vo všetkých sférach, energetický sektor nevynímajúc. V snahe o zastavenie rozširovania ochorenia Covid-19 vydala vláda SR obrovské množstvo opatrení, ktoré sa priamo i nepriamo dotkli prakticky všetkých spoločenských sfér. Dôsledkom týchto obmedzení a kolektívnej uvedomelosti občanov došlo k zníženiu, respektíve pozastaveniu výroby niektorých produktov a zároveň i k redukcii rozsahu […]

Piate rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože opäť online formou

Podobne ako v predchádzajúcom období, ani aktuálna situácia nedovolila členom Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože stretnúť sa osobne. Piate rokovanie sa tak opäť konalo dištančne, formou online prezentácie, ktorú tajomníčka zaslala všetkým členom Sektorovej rady. Počas rokovania tajomníčka oboznámila členov so zmenami v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady, vyhodnotila plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia, vyhodnotila […]

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie žiada podporu hybridného vzdelávania

Bratislava – Jednou z kľúčových tém piateho pravidelného zasadania Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie (“Sektorová rada”), ktoré sa uskutočnilo vo virtuálnom priestore dňa 9.9.2020, bola téma hybridného vzdelávania na Slovensku. Členovia Sektorovej rady vyjadrili podporu iniciatívam, ktoré by viedli k umožneniu kombinovanej/zmiešanej či hybridnej forme vzdelávania aj mimo situácií, ktoré vedú k mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania podľa písm. a) ods. 8 […]

Analýza dopadov COVID-19 na ekonomiku a zamestnanosť

Spoločnosť TREXIMA Bratislava realizovala v termíne od 16. júla do začiatku augusta pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zisťovanie „Vplyv pandémie koronavírusu COVID-19 na ekonomiku a zamestnanosť v rámci vybraných podnikov“. Oslovených bolo 4 720 zamestnávateľov s právnou formou s. r. o. alebo a. s., ktorí mali 20 a viac zamestnancov. Do zisťovania sa zapojilo 2 065 respondentov a čistá návratnosť […]

Inovácie a dopady na sektor kultúry a kreatívneho priemyslu počas koronakrízy

Sektor kultúry a kreatívneho priemyslu (KKP) patrí medzi odvetvia najviac zasiahnuté pandémiou COVID-19, keďže kultúrne služby a podujatia patria medzi posledné oblasti verejného a ekonomického života, ktoré sú uvoľňované vládami v jednotlivých krajinách EÚ. Naprieč celou Európou možno počuť výzvy aktérov zriaďovaných aj nezriaďovaných subjektov pôsobiacich v sektore KKP, smerujúce k ich divákom, poslucháčom a spotrebiteľom (alebo užívateľom), aby boli […]