Novinky

Priority v oblasti prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie

Trh práce sa nepochybne mení a prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov nadobúda na význame. V súčasnosti sa potrebujeme hlavne prispôsobiť zmenám, ktoré súvisia so zelenou a digitálnou transformáciou spoločnosti ale aj iným trendom. Svetové ekonomické fórum1 identifikovalo nižšie uvedené trendy a mega trendy, ktoré povedú k transformácii podnikov:

 1. zvýšené zavádzanie nových a inovatívnych technológií, ktoré sa nachádzajú na hranici vedeckého a technologického výskumu (tzv. hraničných technológií)  očakáva sa, že tieto trendy budú riadiť zmeny vo viac ako 86 % opýtaných podnikoch,
 2. rozširovanie digitálneho prístupu (86 %),
 3. širšie uplatňovanie environmentálnych a sociálnych rizík a rizík riadenia v rámci organizácií (80, 6 %),
 4. narastajúce životné náklady (74, 9%),
 5. pomalý ekonomický rast (73 %),
 6. investície na podporu zelenej transformácie (69, 1 %),
 7. nedostatok zásob/dodávok a zvýšená cena vstupných nákladov pre podnikanie (68, 8 %).

Nové a inovatívne technológie, automatizácia, zručnosti potrebné na zelenú transformáciu a vyššie uvedené trendy ovplyvnia potreby na trhu práce a budú vyžadovať od jednotlivcov neustále zvyšovanie a získavanie nových zručností. V kontexte týchto zmien bude kľúčové, aby sa ľudské zdroje rýchlo prispôsobili novým pracovným požiadavkám, vzdelávali sa, rekvalifikovali a zvyšovali si kvalifikáciu. Uvedomenie si významu celoživotného učenia sa a schopnosť prispôsobiť sa budú kľúčové, aby jednotlivci dokázali prechádzať zo zanikajúcich povolaní na pracovné miesta budúcnosti. A aké sú najdôležitejšie zručnosti  zamestnancov pre budúcnosť?

Medzi najdôležitejšie zručnosti podľa Svetového ekonomického fóra2, patria Kreatívne myslenie, Analytické myslenie, Technologická gramotnosť, Systémové myslenie, Umelá inteligencia, Big data analýza, Manažment talentov, Orientácia na služby a zákaznícky servis, ale aj Sociálno-emocionálne postoje (zvedavosť a celoživotné učenie sa, odolnosť, flexibilita a obratnosť, motivácia a sebavedomie). Toto svedčí o tom, že pre podniky sú dôležití odolní a uvažujúci zamestnanci, ktorí si uvedomujú význam celoživotného učenia sa a vedia, že životnosť ich zručností klesá.

Aj ľudské zdroje v slovenskom hospodárstve musia zareagovať na tieto zmeny a reflektovať vyššou úrovňou vybraných kompetencií/zručností. To, ktoré budú  tie kľúčové, bolo predmetnom aj analýzy s názvom Zručnosti pre budúcnosť konkurencieschopného trhu práce na Slovensku. V rámci analýzy sa zisťovalo, ako zamestnávatelia v Slovenskej republike vnímajú dôležitosť vybraných zručností. V podmienkach Slovenskej republiky sa potvrdila hypotéza, že bude narasť dopyt po technologických, sociálnych, emocionálnych a vyšších kognitívnych schopnostiach.

Do TOP tri zručnosti budúcnosti sa dostali:

 • Efektívna tímová práca,
 • Dosahovanie cieľov a Sebauvedomenie a sebariadenie ale aj
 • Medziľudské zručnosti (empatia, pokora, schopnosť spolupráce, riešenie konfliktov).

Charakter práce sa vplyvom zavádzania technologických inovácií mení a je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť aj rozvíjaniu tých medziľudských zručností, o ktoré nás inovačné technologické procesy môžu pripraviť. Je to dôležité najmä preto, aby zostala zachovaná „ľudskosť“ aj navzdory technologickému pokroku.

Prekvapivým výsledkom z hľadiska očakávaného nárastu dôležitosti je aj umiestnenie významu Environmentálnej gramotnosti. Environmentálne výzvy sú aj pre zamestnávateľov pôsobiacich  v národnom hospodárstve kľúčovou témou z hľadiska budúcnosti. Tým sa len potvrdzuje  postavenie Slovenskej republiky v európskom priestore, ktorý si kladie v tejto oblasti  ambiciózne ciele.

Zdroj:

 1. Future of Jobs Report 2023, World Economic Forum, ISBN-13: 978-2-940631-96-4
 2. Zručnosti pre budúcnosť konkurencieschopného trhu práce na Slovensku, RUZ, TREXIMA Bratislava s.ro, Infostat, 2022