Portfólio

Výskum aktuálnych a predvídanie budúcich požiadaviek trhu práce

Monitorujeme a prognózujeme kvantitatívne i kvalitatívne požiadavky zamestnávateľov na kvalifikovaných zamestnancov v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva prostredníctvom Národnej sústavy povolaní a Prognóz vývoja na trhu práce.

Zavrieť produkt

nsp

Národná sústava povolaní (NSP) – NSP spája viac ako 1 300 odborníkov na trh práce a systém vzdelávania, sociálnych partnerov, zamestnávateľov, profesijné organizácie, ktorí určujú trendy potrebných vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily.

Prostredníctvom sektorových rád monitorujeme aktuálne a budúce požiadavky zamestnávateľov na kvalifikáciu ľudských zdrojov a stanovujeme potrebné zmeny pre systém celoživotného vzdelávania tak, aby na trh práce prichádzali dobre pripravení absolventi schopní pracovať a byť úspešní na trhu práce.

www.sustavapovolani.sk

Tvoríme krátkodobé a strednodobé prognózy vývoja na trhu práce v SR a jej jednotlivých regiónoch na základe aktuálneho stavu a trendov zamestnanosti, demografického vývoja a ďalších významných faktorov.

Zaoberáme sa analýzami regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce so zameraním na charakteristiku odvetvovej štruktúry územných jednotiek, kvalifikačnú a vzdelanostnú skladbu obyvateľstva, cenu práce podľa konkrétnych zamestnaní, odvetví, pohlavia, vzdelania, veku v jednotlivých regiónoch, mobilitu pracovných síl, infraštruktúru regiónov a vypracovanie komplexných informácií pre domácich aj zahraničných investorov.