Novinky

Bratislava a Košice majú ekonomickú výkonnosť vďaka iným regiónom

Údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB) otvárajú bránu do poznania viacerých súvislostí. Obsahujú totiž informácie o všetkých obyvateľoch. Analýzy realizované nad týmito údajmi nie sú preto len odhadom skutočností, ale sú prakticky faktom. Do zamestnania dochádza 450 tis. osôb, každý tretí do Bratislavy V dôsledku výrazných ekonomických rozdielov medzi regiónmi sú osoby často nútené hľadať […]

Vstúpili sme do Paktu pre zručnosti!

Pakt pre zručnosti je súčasťou hlavných opatrení Európskej agendy zručností a v súčasnosti má viac ako 1000 členov. Najviac členov je z Talianska, Španielska a Belgicka. Slovensko s 58 zástupcami patrí medzi najmenej zastúpené krajiny. Pakt pre zručnosti predstavuje spoločnú angažovanosť a prístup k rozvoju zručností a je pevne zakotvený v zásadách Európskeho piliera sociálnych práv. Podporuje aj ciele Zelenej dohody a digitálnej transformácie. […]

Homeoffice sa stáva novou normou: Zamestnanci v IT, odborných a vedeckých činnostiach zvyšujú počty pracujúcich na diaľku

Rok 2020 priniesol so sebou množstvo zmien v pracovnej činnosti a jednou z nich bola aj možnosť pracovať z domu. Homeoffice sa stal nutnosťou, ktorá mala za úlohu minimalizovať riziko šírenia pandémie COVID-19. Podľa štatistického zisťovania o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku, ktorého realizátorom je spoločnosť TREXIMA Bratislava, stále viac osôb využíva […]

Európske štandardy kvality na slovenských vysokých školách

TREXIMA Bratislava, ako realizátor významných národných projektov a aktivít v oblasti prepájania trhu práce a vzdelávania, prijala pozvanie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) na stretnutie stakeholderov v súvislosti s jej žiadosťou o členstvo v Európskej asociácii pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (ENQA). Stretnutia sa zúčastnili štyria expertní posudzovatelia nominovaní agentúrou ENQA z Rakúska, Veľkej Británie, Španielska a Poľska. Jednou z kľúčových […]