Novinky

Úvodná konferencia medzinárodného projektu IntegrAGE upriamila pozornosť na aktuálne výzvy v oblasti riadenia pracovných síl v kontexte starnúcej populácie.

Age manažment je súbor stratégií a praktík zameraných na efektívne riadenie ľudských zdrojov v kontexte starnúcej pracovnej sily a zmien v pracovnom prostredí. Napriek tomu, že pracovná sila na Slovensku i v okolitých krajinách starne, zostáva povedomie o aktívnom starnutí v podnikoch na alarmujúco nízkej úrovni. Age manažmentu, ktorý sa netýka len starších jednotlivcov, sa nevenuje dostatočná podpora a problematika súvisiaca so zamestnávaním osôb vo veku 55+ je nedostatočne strategicky podchytená. Malé a stredné podniky často podceňujú a prehliadajú aj význam problematiky týkajúcej sa rovnováhy medzi pracovným a osobným životom svojich zamestnancov. Tieto témy a mnohé dalšie boli základom diskusií na medzinárodnej konferencii a zároveň úvodnom stretnutí európskeho projektu IntegrAge, ktoré sa uskutočnili v dňoch 16. – 17. apríla 2024 v slovinskom meste Kranj.

Na konferencii vystúpili aj zástupkyne Slovenskej asociácie age managementu, ktoré predstavili osvedčené príklady Age manažmentu zo Slovenska. Zástupcovia TREXIMA Bratislava, s.r.o  facilitovali 45 minútový workshop, v ktorom sa venovali výstupom projektu, ktoré vznikajú v ich gescii.  Konkrétne sa venovali Analýze krajín zameranej na identifikáciu individuálnych výziev zamestnania ľudí vo veku 55+. Táto vznikajúca komparatívna analýza sumarizuje dátové podklady, hlavných aktérov politiky, podstatné infomácie abstrahuje tiež z rozhovorov dôležitých aktérov o problematike Age manažmentu a rieši výzvy týkajúce sa zamestnania ľudí vo veku 55+. Ďalším výstupom je Komplexná analýza faktorov rovnováhy medzi pracovným a osobným životom pre zamestnancov vo veku 55+.  

Účastníci a účastníčky konferencie mali možnosť preskúmať osvedčené prístupy k Age manažmentu prostredníctvom študijných návštev vo firmách — navštívili vzdelávacie centrum dospelých „Ljudska univerzita Jesenice“ (Adult educational centre) a SIGR-Bizjak. Tieto pracovné exkurzie nám poskytli cenné poznatky a inšpiráciu pre ďalšie kroky v našom úsilí o zlepšenie práce s ľuďmi vo veku 55+.