Novinky

Zručnosti na prvom mieste!

Nie je dôležité, ako človek zručnosti získal, ale že ich má. Konkurencieschopné zručnosti sú základom prosperujúcej spoločnosti. Investíciami do zručností sa rozvíja vysokokvalifikovaná a inkluzívna pracovná sila, ktorá má následne prístup k lepším pracovným príležitostiam s vyšším mzdovým potenciálom, čo následne vedie k inovatívnejšiemu hospodárstvu. Holistický prístup založený na zručnostiach má potenciál priniesť hospodársky rast, väčšiu rovnosť či inklúziu a pomôcť uspieť jednotlivcom na rýchlo meniacom sa trhu práce. Vo väčšine krajín však zatiaľ iba časť firiem systematicky rozširuje postupy zamerané na zručnosti a chýba komplexný pohľad a uchopenie tejto problematiky.

Už teraz je pritom zrejmé, že dopyt po pracovníkoch so zelenými zručnosťami rastie a očakáva sa, že výrazne prevýši ponuku v nasledujúcich piatich rokoch. V rámci zelenej a energetickej transformácie narastú ekologické úlohy pravdepodobne až o 66%. Technologická gramotnosť je jednou z najčastejšie žiadaných zručností a neobsadené pozície v oblasti kybernetickej bezpečnosti sú jedny z najvyšších. Podľa Organizácie spojených národov bude do roku 2030 potrebných viac ako 69 miliónov ďalších učiteľov, ktorí splnia požiadavky na udržateľnosť a ciele súvisiace so vzdelávaním. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je zase výrazným problémom nedostatok 15-tich miliónov zdravotníckych pracovníkov. Medzinárodná organizácie práce odhaduje, že v súvislosti s demografickými zmenami a profesionalizáciou sektorov vznikne na celom svete až 300 miliónov nových úloh súvisiacich so starostlivosťou o deti, ale aj o staršie osoby.

Svetové ekonomické fórum v spolupráci s PwC vydalo dokument „Zručnosti na prvom mieste“, čo predstavuje termín používaný na opis nového prístupu k riadeniu talentov. Zdôrazňuje a poukazuje na zručnosti a kompetencie človeka, pretože sú rozhodujúce v súvislosti s prilákaním, prijatím do zamestnania, rozvojom či presunom talentov. Predložená správa je súčasťou iniciatívy Revolúcia rekvalifikácie a začiatkom roka 2024 bude vydaná nová správa, ktorá preskúma makroekonomickú situáciu a výhody vyplývajúce z realizácie holistického prístupu zameraného na zručnosti, ako aj rozšírenie stratégie na meranie jeho úspechu.

Vstupnou analýzou sa v 18 geograficky odlišných ekonomikách zistilo, že do globálneho fondu talentov by mohlo vstúpiť viac ako 100 miliónov ľudí. V dokumente bol preto navrhnutý počiatočný rámec pre päť oblastí činností. Aby ho bolo možné uplatniť v celej škále priemyselných odvetví a geografických oblastí, aktivátory je možné prispôsobovať špecifickým potrebám a podmienkam.

  1. Oblasť sa zaoberá identifikáciou súčasných a budúcich potrieb zručností, ich disparít a mapovaním zručností v rámci pracovných úloh. Aby mohol byť tento prístup plne funkčný, budú potrebné údaje o úrovniach a raste/poklese zručností v rámci trhu práce, požiadavky priemyslu a hnacie sily na trhu práce v hospodárstve a taktiež informácie o ľudských zdrojoch a vzdelávaní.
  2. Oblasť je zameraná na špecifikáciu potrieb zručností v pracovných ponukách a rozpoznávanie inovatívnych zručností. To znamená, že nastáva trend odstránenia tradičných požiadaviek na prijatie do zamestnania v súvislosti s formálnymi titulmi. Tieto budú nahradené (mikro)certifikátmi založenými na zručnostiach. Rastie aj potreba využívania modelov priameho hodnotenia aktuálnych kandidátov a ich zručností, schopností a potenciálu. Pri prijímaní do zamestnania je dôležité rozlišovať požadované zručnosti (potrebné na výkon základných pracovných povinností) a uprednostňované (preferované, ktoré je možné naučiť sa počas nástupu v rámci školení) zručnosti.
  3. Oblasť sa týka spoločného rozvoja a spoločného poskytovania zručností cez školiace programy a celkové poskytovanie takého vzdelávania. Toto má podporiť jednotlivcov pri získavaní špecifických zručností, pomôže zosúladiť s potrebami priemyslu a budúcich pracovných miest, zvýši zamestnateľnosť pracovníkov, produktivitu a podporí miestny hospodársky rast.
  4. Oblasť podporuje celoživotné učenie sa a prístup ku vzdelávacím príležitostiam založeným na zručnostiach. Podstatou sú dostatočné príležitosti na rekvalifikáciu, aby jednotlivci zostali konkurencieschopní, prispôsobili sa zmenám na trhu práce a následne ich organizácia vedela napredovať. Na jednej strane je tu uvedomenie si toho, že je potrebné pomôcť pracovníkov naučiť sa nové zručnosti, na druhej strane iba zopár firiem cielene a trvalo investuje dosť prostriedkov s cieľom umožniť ľuďom udržať krok s meniacimi sa potrebami na trhu práce. Začiatok je však potrebné podchytiť už v rámci odbornej prípravy.
  5. Oblasť navrhuje vytvoriť cesty rozvoja založené na zručnostiach. Jednotlivci potrebujú mať zodpovednosť za vlastné kariérne dráhy, ale musí im tiež byť umožnené hľadať alternatívy v ceste „nahor“ v rámci tej istej organizácie. Je potrebné identifikovať prekrývajúce sa zručnosti medzi jednotlivými rolami s cieľom možného priradenia zamestnancov v rámci internej mobility. Je tiež žiadúce uznať finančnú hodnotu zručností prostredníctvom odmeňovania a kompenzácie založenej na zručnostiach. 75% vedúcich zamestnancov uvádza, že odmeňovanie založené na zručnostiach a transparentnosť v rámci uvádzania informácií, ktoré zručnosti majú v praxi hodnotu, by malo výrazný pozitívny dopad.

Viac informácií: Monika Donovalová  I Email: [email protected]