Novinky

Rovnaká práca, rovnaká odmena: na ceste k rodovej rovnosti

Rodový mzdový rozdiel predstavuje závažný problém, ktorý na trhu práce pretrváva aj napriek pokroku v oblasti rovnosti odmeňovania podľa pohlaví. Ženy často zarábajú menej ako muži, dokonca aj za vykonávanie veľmi podobných alebo úplne rovnakých pracovných úloh. Rozdiel v odmeňovaní nie je len dôsledkom individuálnych schopností, ale často reflektuje systémové nedostatky, ktoré môžu zahŕňať diskrimináciu či stereotypy. Rovnaká odmena za rovnakú prácu je nielen morálnou povinnosťou, ale aj kľúčovým krokom smerom k spravodlivejšiemu a inkluzívnejšiemu pracovnému prostrediu pre všetkých.

Na Slovensku má rozdiel v zárobku žien a mužov klesajúcu tendenciu, avšak stále ide o pomerne vysoké hodnoty. Podľa údajov z celoštátneho štatistického zisťovania Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP, v štvrtom štvrťroku 2022 dosiahol rodový rozdiel v odmeňovaní (rozdiel v priemernom hodinovom zárobku) 14,64 % a medián rodového rozdielu v odmeňovaní (rozdiel v mediáne hodinového zárobku) 9,95 %. V roku 2006 bol rozdiel v odmeňovaní v prípade priemerného zárobku až 24,20 % a v prípade mediánu hodinového zárobku 17,00 %. Výraznejšie rozdiely (v roku 2022) možno pozorovať pri porovnaní podnikateľskej a nepodnikateľskej sféry. V nepodnikateľskej sfére bol rozdiel v priemernom hodinovom zárobku 10,89 %, rozdiel v mediáne dosiahol 4,30 %. V podnikateľskej sfére bol tento rozdiel až 17,18 %, rozdiel v mediáne bol 15,14 %.

V máji tohto roka bola vydaná Smernica európskeho parlamentu a rady, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania.

Nová smernica prináša viaceré zmeny, ktoré musia členské štáty transponovať do vnútroštátneho práva do 7. júna 2026.

Zamestnávatelia budú mať nové povinnosti odvíjajúce sa od počtu zamestnancov, pričom platí čím väčšia firma, tým prísnejšie pravidlá. Cieľom je zabezpečenie spravodlivého odmeňovania zabezpečujúceho rovnakú odmenu za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Posúdenie toho, či sú pracovníci v porovnateľnej situácii, či vykonávajú rovnakú prácu, sa bude vykonávať na základe objektívnych, rodovo neutrálnych kritérií. Tými sú napríklad vzdelanie, odbornosť a odborná príprava, zručnosti, úsilie, zodpovednosť, pracovné podmienky a ďalšie faktory, ktoré sú relevantné pre konkrétne pracovné miesto alebo pozíciu.

Zamestnávatelia budú povinní svojim pracovníkom sprístupňovať objektívne a rodovo neutrálne kritériá, ktoré používajú na určenie odmien, úrovní odmien a platového postupu pracovníkov. Ďalej budú musieť poskytovať nasledujúce informácie týkajúce sa ich organizácie:

  1. rodový mzdový rozdiel v odmeňovaní;
  2. rodový mzdový rozdiel v odmeňovaní, pokiaľ ide o doplnkové alebo pohyblivé zložky mzdy;
  3. medián rodového mzdového rozdielu v odmeňovaní;
  4. medián rodového mzdového rozdielu v odmeňovaní, pokiaľ ide o doplnkové alebo pohyblivé zložky mzdy;
  5. podiel žien a mužov dostávajúcich doplnkové alebo pohyblivé zložky mzdy;
  6. podiel žien a mužov v každom kvartilovom pásme odmeny;
  7. rodový mzdový rozdiel v odmeňovaní pracovníkov podľa kategórie pracovníkov s rozčlenením podľa riadnej základnej mzdy alebo platu a doplnkových alebo pohyblivých zložiek mzdy.

Tieto informácie týkajúce sa predchádzajúceho kalendárneho roka musia poskytovať zamestnávatelia s:

  • 250 alebo viac pracovníkmi do 7. júna 2027 a potom každoročne;
  • 150 až 249 pracovníkmi do 7. júna 2027 a potom každé tri roky;
  • 100 až 149 pracovníkmi do 7. júna 2031 a potom každé tri roky.

To, aké povinnosti budú mať zamestnávatelia s menej ako 100 pracovníkmi, určia príslušné štátne orgány.

Problém nastane, ak sa preukáže neodôvodnený rozdiel v odmeňovaní žien a mužov vo výške viac ako 5%. Ak do šiestich mesiacov zamestnávateľ tento rozdiel nenapraví, musí vykonať spoločné posúdenie systému odmeňovania so zástupcami zamestnancov. Každý pracovník, ktorý utrpel škodu v dôsledku porušenia akýchkoľvek práv alebo povinností súvisiacich so zásadou rovnakej odmeny, bude mať právo na náhradu škody.

Rovnosť odmeňovania sa bude sledovať aj v prípade verejných zákaziek a koncesií. Verejní obstarávatelia budú môcť vylúčiť z účasti na postupe verejného obstarávania akýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý buď nesplní povinnosti v oblasti transparentnosti odmeňovania alebo má objektívne neodôvodnený rozdiel v odmeňovaní vyšší ako 5 % v ktorejkoľvek kategórii pracovníkov.

Zamestnávatelia sa taktiež nebudú môcť pýtať kandidáta na pracovnom pohovore na plat u súčasného, resp. predchádzajúceho zamestnávateľa. Pracovné inzeráty, názvy pozícií budú musieť zamestnávatelia používať rodovo neutrálnym spôsobom.

Inšpirovať sa môžeme Islandom, ktorý prekonal viac ako 90 % rodových rozdielov (podľa Global Gender Gap Index). K riešeniu situácie prispela národná legislatíva a financovanie, ktorými integrovali viac žien do ekonomiky a trhu práce, vrátane vedúcich pozícií a profesií STEM (veda, technika, inžinierstvo a matematika). Spoločnosti na Islande s viac ako 25 zamestnancami sú zo zákona povinné preukázať, že uplatňujú rodovú rovnosť v odmeňovaní. Existuje tu silne dotovaná starostlivosť o deti a matky, aj otcovia majú nárok na rovnako dlhú rodičovskú dovolenku, a to šesť mesiacov, vo výške 80 % ich plnej mzdy, vďaka ktorej sa viac žien vrátilo do pracovného procesu.

Práve odchod žien z pracovného procesu v dôsledku materstva a ich kumulácia na konkrétnych zamestnaniach v odvetviach, ktoré sú slabšie mzdovo ohodnocované, sú kľúčovými príčinami mzdového rozdielu na Slovensku.

Autor: Kristína Koteková; Článok bol publikovaný v Hospodárskych novinách v októbri 2023. 


Viac informácií: Jozef Krabáč I Mobil: 0948 058 664 I Email: [email protected]