Novinky

MÁME STRATÉGIU PRE BUDÚCNOSŤ POLYGRAFIE A SPRACOVANIA PAPIERA

Sektor celulózo-papierenského a polygrafického priemyslu je síce zložený z dvoch samostatne fungujúcich odvetví, avšak svojimi produktami sú tieto odvetvia výrazne prepojené. Zástupcovia oboch odvetví združení v Sektorovej rade pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v priebehu roka 2021 spracovali sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov. Experti združení v Sektorovej rade zastupujú najvýznamnejších zamestnávateľov sektora, tiež stredné a vysoké školy pripravujúce absolventov na uplatnenie v týchto odvetviach a ďalšie profesijné organizácie, zástupcov štátnej správy a územnej samosprávy a iných.

Rozsah stratégie

Stratégia reaguje na najnovšie inovačné trendy v oblasti spracovania papiera a polygrafie v súlade s dodržaním princípov trvalo udržateľného rozvoja, medzi ktoré patria aj výzvy spojené s pandémiou, ciele Európskej únie v oblasti klimatickej neutrality, automatizácia výrobných procesov a tiež náhrada plastov biodegradovateľnými materiálmi. Tieto výzvy prinášajú nutnosť prispôsobenia štruktúry zamestnancov a ich schopností pomocou zosúladenia vzdelávania s aktuálnymi potrebami trhu práce.

Odvetvie polygrafie a spracovania papiera nie je však iba o veľkej priemyselnej produkcii, ktorá sa bežného obyvateľa netýka. V bežnom živote sa všetci stretávajú s každodenným používaním kancelárskeho a hygienického papiera alebo kníh, tlačených materiálov a v neposlednom rade obalových materiálov (vrátane aktuálne najrozšírenejšej služby – dodaním produktov kuriérom).

Stratégia tiež analyzuje súčasnú štruktúru zamestnancov sektora, ich vek, vzdelanie, regionálne rozloženie a dodatočnú potrebu ľudských zdrojov.  Hľadí aj na sektor ako taký, jeho investície do vedy a výskumu, tržby a produktivitu a preto takáto ucelená dátová analýza ponúka unikátny zdroj východiskových informácií, na základe ktorých je možné identifikovať silné aj slabé stránky a ďalšie faktory, ktoré dané odvetvia ovplyvňujú.

Inovačné trendy

Dokument v neposlednom rade konkretizuje trendy a konkrétne inovácie a ich vplyv na 32 zamestnaní v sektore, v ktorých pracujú tisícky zamestnancov. Väčšina zmien, ktoré sa v najbližších rokoch očakávajú (alebo už prebiehajú) sa prejaví vo zvýšenej potrebe niektorých konkrétnych vedomostí, zručností a kompetencií na výkon zamestnania, nakoľko sa v ňom možno budú meniť určité procesy, mechanizmy, postupy a pod.

V zamestnaniach, kde sa dajú určité úkony nahradiť napr. automatizačnou linkou alebo robotickým zariadením bude potrebné rozumieť ovládaniu týchto zariadení, pracovať s dátami stroja alebo správne analyticky vyhodnocovať získané údaje. Preto je potrebné súčasných aj budúcich zamestnancov školiť práve vo zvyšovaní digitálnych zručností, kritického myslenia a analýzy. Toto je samozrejme len jedna z mnohým možných zmien, ktoré sa na pracoviskách udejú.

Sektorové opatrenia a aktivity

Na blížiace sa zmeny sa stratégia snaží reflektovať v podobe navrhnutých opatrení vo forme konkrétnych 50-tich aktivít, ktoré pomenúvajú potrebné zmeny vo formálnom vzdelávacom systéme, aj vo vzdelávaní dlhoročných zamestnancov (ďalšie vzdelávanie dospelých), ale aj v smere systémových zmien, ktoré je potrebné podniknúť na zlepšenie stavu sektora a jeho prípravy na adaptáciu na inovácie.

Na stiahnutie

Najdôležitejšie informácie zo Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo do roku 2030 sú zhrnuté v bulletine.

Sponzori

Sektorová stratégia bola vypracovaná v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“, v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.