Novinky

Partnerstvá a inovácie sú kľúčom k ďalšiemu rozvoju sektora kultúry a kreatívneho priemyslu

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel sa na svojom 9. zasadnutí venovala otázkam spojeným s implementáciou sektorových opatrení navrhnutých v Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov (SSRĽZ). Dôležitá bude spolupráca pri premietnutí kľúčových opatrení zo SSRĽZ do rezortnej stratégie rozvoja kultúry, ako aj do ďalších politík štátu predovšetkým pod gesciou ministerstva školstva, ministerstva kultúry a ministerstva práce. Leitmotívom pôsobenia Sektorovej rady je najmä kontinuálny monitoring inovácií a ich zavádzanie do praxe v záujme zabezpečenia konkurencieschopnosti sektora kultúry a kreatívneho priemyslu (KKP).

Sektorová stratégia a ďalšie kroky

Kľúčovou témou prvého rokovania Sektorovej rady v roku 2022 bola diskusia o uvedení Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu v horizonte 2030 do života v nadväznosti na jej kompletizáciu koncom minulého roka. 70 návrhov sektorových opatrení a 163 aktivít na ich splnenie predstavuje ambiciózny balík toho, čo je potrebné z pohľadu zástupcov jednotlivých pododvetví KKP riešiť v oblasti ľudských zdrojov do roku 2030. Prvým krokom v záujme efektívnej implementácie sektorových opatrení je vypracované manažérske zhrnutie SSRĽZ s výberom prioritných oblastí opatrení či inovácií, ktoré by mali byť zavádzané do praxe. Aktuálne sa plánujú rokovania s kľúčovými stakeholdermi, vrátane Ministerstva kultúry SR (MK SR), na ktorých zástupcovia Sektorovej rady predstavia SSRĽZ a bude vytvorený priestor na systematickú spoluprácu a podporu pri realizácii jej opatrení. Ako vhodná možnosť sa javí aj vstúpenie do procesu tvorby Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030, ktorej aktuálny stav prípravy predstavili na rokovaní zástupcovia MK SR.

Na rokovaní rezonovala aj možnosť iniciatívnej, dobrovoľnej spolupráce formou sektorových partnerstiev na riešení výziev v oblasti trhu práce v KKP, či už partnerstiev zamestnávateľov a škôl na príprave ľudských zdrojov pre trh práce, alebo aj generovania inovácií so zapojením výskumných inštitúcií. Členovia Sektorovej rady aktívne prispievajú k námetom formovania partnerstiev tohto typu, ktoré môžu byť tiež inšpiráciou na realizáciu viacerých opatrení zo SSRĽZ.

Dôraz na inovácie

SSRĽZ prináša so sebou aj upriamenie pozornosti na mnohé inovatívne fenomény, o ktorých sa pri príprave ľudských zdrojov pre sektor KKP donedávna nehovorilo. Aj z aktuálne realizovaných prieskumov týkajúcich sa vplyvu inovácií na odborné zručnosti, resp. identifikovania kľúčových zručností pre budúcnosť konkurencieschopného trhu práce na Slovensku je zrejmé, že aj zástupcovia sektora KKP pociťujú čoraz naliehavejšiu potrebu reagovať na rozvoj nových technológií a inovatívnych trendov. Zvonku, teda mimo prostredia kultúry sa môže zdať, že inovácie ako napr. Big Data nemajú vplyv na kultúru a umenie, avšak nemožno zabúdať, že analýza veľkých dát o. i. prispieva k otváraniu otázok kritického skúmania a analýzy, možnosti vizualizácie a interpretácie vizuálnych a kultúrnych dát. Špeciálne treba mať na pamäti, že obsah zdieľaný na sociálnych sieťach a webových stránkach môže pomôcť pochopiť kultúrne procesy a ich dynamiku, preto aj sektory ako KKP môžu zohrať významnú úlohu pri vysporiadaní sa s výzvami modernej doby. Sledovanie vplyvu inovácií na požiadavky na výkon zamestnaní, resp. definovanie kľúčových zručností pre jednotlivé zamestnania tak zostáva aj do ďalšieho obdobia dôležitou súčasťou práce Sektorovej rady.

Zdravie  kľúčová téma dneška

Téma zdravia patrí už tretí rok medzi prioritnú oblasť záujmu svetového spoločenstva. Nielen globálny rozmer pandémie a jej vplyvu na trh práce je oblasťou, ktorej sa venuje Sektorová rada pri svojich aktivitách. Členovia Sektorovej rady boli vyzvaní zapojiť sa aj do spolupráce na analýze požiadaviek na zdravotnú spôsobilosť na výkon povolaní, resp. predpokladov na štúdium vybraných odborov vzdelávania. Zástupcovia Sektorovej rady by tak mali posúdiť relevantné štátne vzdelávacie programy, v ktorých sú definované požiadavky na zdravotnú spôsobilosť, a komunikovať stanovisko pri návrhu systémového riešenia problematiky definovania požiadaviek na zdravotnú spôsobilosť.

Vývoj situácie na poli verejného zdravia bude určujúci aj pre konanie ďalšieho rokovania Sektorovej rady, ktorého termín bol aktuálne stanovený na 2. jún 2022.