Novinky

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov vypracovala komplexnú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov

Poľnohospodárstvo plní okrem zabezpečovania výživy mnohé dôležité funkcie. Tento multifunkčný rozmer sa v súčasnosti na rôznych politických úrovniach spomína najmä v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou a trvalou udržateľnosťou. Posilnenie postavenia poľnohospodárstva totiž dokáže vymaniť krajinu z pasce stredného príjmu a zvýšiť kvalitu života. V nadväznosti na toto kľúčové postavenie sektora predstavuje Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v horizonte 2030 (ďalej len „Stratégia“), komplexný strategický materiál pracujúci s kľúčovými trendami v sektore a ich vplyvom na ľudské zdroje. Stratégiu vypracovali členovia Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov s rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR.

Stratégia obsahuje vonkajšiu analýzu sektora poľnohospodárstva, veterinárstva a rybolovu a tiež podrobné vnútorné analýzy jednotlivých odvetí. Zahŕňa dátové zhodnotenie budúceho vývoja ľudských zdrojov v sektore a načrtáva predikciu vývoja s ohľadom na inovácie a kľúčové trendy.

Inovácie

Inovácie a kľúčové trendy napredujú každým dňom a ich bezprecedentný rozmach postupne ovplyvňuje aj ľudské zdroje a požiadavky na zručnosti, ktorými majú pracovníci disponovať. V rámci Stratégie boli komplexne spracované hlavné inovačné trendy, ktoré budú mať na ľudské zdroje v sektore v horizonte do 2030 najvýraznejší vplyv, vrátane ich dosahov na povolania v sektore.  

Kritické a kľúčové činitele

Hlavné témy, ktoré Stratégia z pohľadu ľudských zdrojov reflektuje, možno zhrnúť v rámci kritických a kľúčových činiteľov najmä do oblastí:

  • rozdielna intenzita v zavádzaní technológií a teda aj ich vplyvu na ľudské zdroje naprieč jednotlivými regiónmi a podnikmi,
  • vnímanie sektora poľnohospodárstva širokou verejnosťou a mladou generáciou. Nezáujem o štúdium stredných a vysokých škôl poľnohospodárskeho zamerania prípadne o prácu v agrosektore,
  • legislatívne obmedzenia pre sezónnu prácu,
  • podpora prenosu inovácií a výsledkov vedy a výskumu do vzdelávania. Prehodnotenie zamerania študijných odborov na stredných a vysokých školách s ohľadom na potreby trhu práce,
  • nutnosť podpory života na vidieku a s tým súvisiaca podpora kvalitnej technickej a sociálnej infraštruktúry vo vidieckych obciach. Podpora malých a mladých farmárov.

Akčný plán

Na základe vyššie uvedeného identifikuje Stratégia vo svojom akčnom pláne päť základných vývojových trendov v súlade s vývojom trhu práce a inováciami.

  1. Trvalo udržateľné, multifunkčné a presné poľnohospodárstvo ako predpoklad zachovania života na vidieku
  2. Popularizácia agrosektora, výchova a vzdelávanie mladej generácie a riadený systém celoživotného vzdelávania
  3. Uplatňovanie prvkov sociálnej ekonomiky v agrosektore
  4. Zabezpečenie bezpečnosti potravín, zdravej výživy a strategickej sebestačnosti
  5. Intenzívne zavádzanie digitalizácie, automatizácie, robotizácie, inovácie a aplikovaného výskumu do poľnohospodárskej praxe

V rámci týchto trendov boli následne zadefinované sektorové opatrenia a aktivity na ich implementáciu.

V úspešnej implementácii opatrení a využití výsledkov zo Stratégie bude zohrávať významnú úlohu podpora zo strany sektorových partnerstiev. Veríme, že Stratégia bude prínosná na zabezpečenie dostatočného počtu kvalitných ľudských zdrojov a zvýšenie podpory mladých ľudí a ich záujmu o sektor. To by malo viesť k posilneniu postavenia sektora a tým aj k potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti krajiny.

Na stiahnutie

Najdôležitejšie informácie zo Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov do roku 2030 sú zhrnuté v bulletine.

Sponzori

Aktivity pri tvorbe SSRĽZ boli realizované v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“, v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.