Novinky

Výzvy Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch v rámci sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov

Potrebu nevyhnutnej zmeny v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania v oblasti obchodu, marketingu, gastronómie a cestovného ruchu pociťovali zamestnávatelia už v období pred pandémiou. K novým výzvam, ktorým bude čeliť tento sektor v nasledujúcich rokoch, sa v dôsledku pandémie pridáva aj obnova dôvery a zvýšenie motivácie pre prácu predovšetkým v oblasti gastronómie a cestovného ruchu.

Výzvou pre Sektorovú radu pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch (ďalej len „Sektorová rada“) bolo nastaviť sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „Stratégia“) tak, aby sa v nej dokázali spracovať ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť nielen v oblasti odborného vzdelávania, ale aj ďalších foriem vzdelávania. Jedným z dôležitých krokov je racionalizácia učebných a študijných odborov a zmena obsahu vzdelávacích programov. Tu je potrebné zakomponovať trendy a požiadavky súvisiace s digitalizáciou a udržateľným rozvojom. Rovnaké princípy a obsah je dôležité čo najskôr aplikovať aj v oblasti celoživotného vzdelávania. Stratégia bola spracovaná v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR.

Aktuálny vzdelávací systém nevýrazne, nedostatočne a pomaly reaguje na rýchlo sa meniace potreby pracovného trhu v dôsledku zmien technologických, ekonomických, spoločenských, sociálnych a ekologických podmienok. Na inovačné zmeny, ktoré postupne prináša prax, musí nevyhnutne reagovať aj vzdelávací systém, ktorý zabezpečuje personálne dopĺňanie potrieb sektora. Nové inovácie a s tým súvisiace požiadavky zamestnávateľov budú mať vplyv na kvalitu personálu, ktorého môže byť nedostatok. Časť tohto problému vyriešia technológie, ktoré môžu v určitých oblastiach personál nahradiť a tým pádom sa predpokladá zánik niektorých zamestnaní.

Inovácie

Inovácie a inovačné prvky napredujú každým dňom a ich bezprecedentný rozmach postupne ovplyvňuje ľudské zdroje a požiadavky na zručnosti, ktorými majú pracovníci disponovať. Sektorová rada vo svojej Stratégii identifikovala kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v horizonte 2030 s perspektívou do roku 2050:

 • kiosk check-in v hoteloch,
 • virtuálny kľúč k izbám,
 • umelá inteligencia pri online komunikácii,
 • automatizovaný predaj permanentiek, vstupeniek, lístkov na športoviská a atrakcie,
 • inteligentné technológie v kontexte správania zákazníka,
 • online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents),
 • prepojenie inteligentných technológií za účelom zefektívnenia interných procesov v obchode,
 • technické inovácie v obchode,
 • online objednávanie a donáška,
 • hyper personalizované hotelové izby, prediktívne poruchové systémy,
 • hotelové prostredie v rozšírenej realite.

Vývojové trendy

V akčnom pláne Stratégie členovia Sektorovej rady identifikovali štyri základné vývojové trendy na zabezpečenie ľudských zdrojov v súlade s vývojom trhu práce a inováciami:

 1. Poskytovanie udržateľných produktov obchodu a cestovného ruchu v súlade s meniacim sa vonkajším prostredím a variabilitou spotrebiteľského správania.
 2. Inovované a individualizované služby.
 3. Aktívna príprava na zabezpečenie udržateľnosti produktov cestovného ruchu a obchodu.
 4. Implementácia digitálnych zručností s ohľadom na efektivitu prevádzky, ochranu spotrebiteľa, spoločenskú zodpovednosť a environmentálne aspekty, aj formou celoživotného vzdelávania (LLL – Lifelong Learning).

V rámci vývojových trendov boli formulované sektorové opatrenia a aktivity na ich implementáciu. Nutné je zamerať sa najmä na aktivity v oblasti vzdelávania, nakoľko 61 % navrhovaných opatrení smeruje do tejto oblasti (vzdelávanie v základných školách – 6 %, stredoškolské vzdelávanie – 19 %, vzdelávanie dospelých – 19 %, vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa – 11 %). Pre Sektorovú radu je dôležitá taktiež oblasť procesných a systémových zmien, v rámci ktorej bolo navrhnutých 36 % opatrení.

Úspešnou bodkou za spracovaním Stratégie bude realizácia navrhovaných opatrení a aktivít a zabezpečenie dostatočného počtu kvalitných ľudských zdrojov v sektore.

Na stiahnutie

Pre potreby projektu bol k Stratégii pripravený bulletin – manažérske zhrnutie.

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch do roku 2030.

Sponzori

Stratégia bola spracovaná v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.