Novinky

AKÁ BUDE DOPRAVA, LOGISTIKA A POŠTOVÉ SLUŽBY V ROKU 2030?

Doprava, logistika a poštové služby pôsobia ako samostatné odvetvia, ktoré sú ale navzájom prepojené. Službami ktoré poskytujú, sa navzájom dopĺňajú a tvoria významnú časť národného hospodárstva SR – zamestnávajú približne 150 tisíc zamestnancov a na celkovom HDP tvoria podiel 5,5 %.

V rámci národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR, sú tieto tri odvetvia súčasťou Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby, ktorú podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti tvoria odborníci zastupujúci najvýznamnejších sektorových zamestnávateľov, zástupcov odborových organizácií, vzdelávacích inštitúcií, orgány štátnej správy a ďalších relevantných inštitúcií.  

Jedným z významných míľnikov činnosti sektorovej rady bolo vypracovanie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, v ktorej bol zanalyzovaný stav sektora a ľudských zdrojov. V nadväznosti na zistenia členovia sektorovej rady navrhli súbor opatrení, ktoré zabezpečia, že sektor bude mať dostatočné množstvo vhodne kvalifikovanej pracovnej sily. Významná časť stratégie sa venuje najmä dvom oblastiam – disparitám na trhu práce a inovačným trendom, ktoré budú v najbližších rokoch významne vplývať na ľudské zdroje v sektore.

Disparity na trhu práce

Celková dodatočná potreba zamestnancov v sektore bude v období rokov 2021 – 2025 na úrovni približne 33,3 tisíc osôb. Z toho približne 67 % bude potrebných z dôvodu dodatočnej potreby – to znamená, najmä z dôvodu odchodu súčasných zamestnancov do dôchodku. Úlohou sektora bude tieto ľudské zdroje doplniť, inak sektor nebude schopný poskytovať také objemy služieb, na aké sú obyvatelia zvyknutí dnes. V tejto oblasti boli preto navrhnuté také opatrenia, ktoré napomôžu k propagácii štúdia sektorových odborov a programov na stredných a vysokých školách. Okrem toho boli navrhnuté opatrenia smerujúce k zvyšovaniu kvality výučby, či už formou skvalitňovania praktickej výučby alebo zatraktívňovania systému podpory pre odborníkov z praxe.

Inovačné trendy

Okrem týchto návrhov je potrebné reflektovať najmä narastajúci vplyv inovačných trendov. Zamestnávatelia v sektore už dnes predpokladajú, že trendy ako automatizácia, digitalizácia a robotizácia významne ovplyvnia dopravu, logistiku a aj poštové služby. V spolupráci so zástupcami zamestnávateľov bol preto navrhnutý balík opatrení smerujúcich k inovovaniu a aktualizácii učebných odborov a programov. Opísané boli konkrétne prvky technológií a ich rozsah, ktorý zamestnávatelia budú v budúcnosti od absolventov očakávať. Pre vzdelávacie inštitúcie je to výzva k tomu, aby pripravovali kvalifikovanú pracovnú silu s vedomosťami, ktoré budú do roku 2030 potrebné.

Celkovo obsahuje stratégia 100 konkrétnych aktivít, ktorých realizáciou môže sektor získať kvalifikovanú a konkurencieschopnú pracovnú silu pre rok 2030.

Na stiahnutie

Najdôležitejšie informácie zo Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore doprava, logistika, poštové služby do roku 2030 sú zhrnuté v bulletine.

Sponzori

Aktivity pri tvorbe SSRĽZ boli realizované v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“, v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.