Novinky

BEZ ODVÁŽNYCH NÁPADOV SA VEĽKÉ VECI NEUDEJÚ

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel je unikátnym dokumentom z dielne odborníkov z rôznych oblastí. Tvorcom stratégie je Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, ktorá pôsobí v rámci národného projektu Sektorovo riadeným inováciami k efektívnemu trhu práce a spája zamestnávateľov, pedagógov stredných aj vysokých škôl, pracovníkov verejnej správy, profesijných združení, ale aj ďalších.

Často sa vo verejnej mienke bijú zámery ochranárov životného prostredia a prírody s tými, ktoré zastupujú investori a priemyselná sféra. Spolupráca týchto odborníkov naznačuje, že to tak nie je. Pri hlbšom skúmaní sa dá veľmi rýchlo pochopiť, že zámery oboch strán môžu ísť ruka v ruke a nenarušia zásadným spôsobom prírodné zdroje a tiež nám pomôžu využiť dary prírody pre vlastný úžitok a spotrebu. Predsa tak to funguje vo všetkom – technológie výrazne pokročili a v dnešnom svete sa spracovávajú suroviny takými spôsobmi, o ktorých sme si nemysleli, že je to možné.

Rozsah stratégie

Stratégia pomenúva zásadné zmeny, ktoré ovplyvňujú situáciu v sektore z hľadiska nových inovácií, trendov, ale aj ich vplyvu na ľudské zdroje. Treba povedať, že práca v tomto sektore sa bytostne dotýka množstva zamestnancov a rodín a preto každá drobná zmena má vplyv na ich život. Ak sa aj niekto nenájde v tejto skupine obyvateľstva, určite je prinajmenšom „užívateľom“ lesa ako turista, príp. kupuje drevený nábytok a iný sortiment do svojho príbytku. Pre tieto dôvody sa určite oplatí čítať ďalej!

Stratégia okrem identifikácie trendov charakterizuje aj aktuálny stav v oboch odvetviach sektora – ich silné a slabé stránky, príležitosti na zlepšenie a možné hrozby, ktoré by neznamenali pre odvetvie nič dobré. Tiež sa pozerá na sektor z hľadiska ľudských zdrojov. Odpovedá na otázky ako sú napr. Koľko osôb takto pracuje? Aké majú vzdelanie? Aké vysoké sú ich mzdy? V ktorom regióne nájdu tieto osoby uplatnenie? A mnohé ďalšie. Ďalšou časťou stratégie je aj úvaha o tom, či týchto pracovníkov zasiahnu technologické zmeny natoľko, že budú nútení sa niečo doučiť aj v produktívnom, resp. vyššom veku. Odpoveďou na túto otázku je jednoznačne „áno“. Treba sa učiť po celý život.

Vzdelávanie

Preto sa táto stratégia zameriava tiež na to, čo je potrebné koho naučiť a v akom rozsahu. Hovorí o tom, že je potrebné, aby aj laik a malé deti mali základné vedomosti z lesnej pedagogiky. Aj o tom, aby sa na stredných odborných školách učili žiaci metódy prírode blízkeho hospodárenia v lesoch, nech lesy neničíme, ale zveľaďujeme vo svoj prospech. Tiež o tom, že študenti vysokých škôl by sa mali naučiť používať techniku diaľkového prieskumu Zeme, aby boli pripravení do praxe. Hovorí aj o tom, že zamestnanci, ktorí v sektore pracujú desiatky rokov by mali mať prístup k ďalšiemu vzdelávaniu a priebežne sa učiť o nových spôsoboch a pokrokových technológiách. Stratégia hovorí o všetkých, malých aj veľkých zamestnávateľoch, zamestnancoch, turistoch aj tých, ktorí majú doma pekný drevený stôl alebo bývajú v modernom drevodome.  Toto všetko je súčasťou stratégie.

Sektorové opatrenia a aktivity

Nie je to len ďalší dlhý dokument, ktorý bude niekde ležať na stole. Samozrejme, tvorcovia tohto dokumentu nechcú, aby zapadol prachom a preto pomenúvajú výzvy a navrhujú opatrenia, ktoré je potrebné realizovať na to, aby sektor lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu rástol a poskytoval nám potrebné produkty a služby. Stratégia obsahuje 65 aktivít, prostredníctvom ktorých sa tieto zmeny môžu udiať. Ide o návrhy úpravy študijných odborov, riešenia systémovej podpory vzdelávania zamestnancov, návrhy aktivít na spoluprácu s verejnosťou, starostami obcí a iné. Niektoré z nich možno znejú odvážne, ale bez odvážnych nápadov sa veľké veci neudejú! 

Na záver je potrebné povedať, že tejto stratégii záleží aj na lese, aj na dreve. Záleží aj na ekonomickej udržateľnosti, aj na zachovaní prírody. Záleží jej aj na rozvoji vidieka a podpore domácich spracovateľov, ako aj na investíciách do technologického vybavenia väčších firiem. Rozvoj lesnícko-drevárskeho sektora je šancou pre prosperitu našej krajiny a obyvateľstva!

Na stiahnutie

Najdôležitejšie informácie zo Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo do roku 2030 sú zhrnuté v bulletine.

Sponzori

Sektorová stratégia bola vypracovaná v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.