Novinky

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore výroby textilu, odevov, obuvi a spracovania kože

Slovenský textilný, odevný, obuvnícky a kožiarsky priemysel má nezastupiteľnú úlohu v národohospodárskom komplexe. Na Slovensku má dlhodobú tradíciu, patrí k najstarším odvetviam spracovateľského priemyslu. Národný projekt SRI svojim spôsobom vyplnil medzeru v informačnom zázemí pre prácu subjektov v tomto odvetví.

Experti zo Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože naformulovali rozhodujúce smery rozvoja odvetvia vo väzbe na posilnenie konkurenčnej schopnosti v kontexte smerovania EÚ.

Nároky sektora

Odvetvie textilu, odevov, obuvi a kože je jedným z najdynamickejších priemyslov –  keďže ide o módny priemysel, musí reagovať na požiadavky doby. To si vyžaduje inovatívne metódy vo výrobných procesoch a v technológiách, a taktiež nové materiály. Zároveň je potrebné neustále zvyšovanie znalostí a zručností zamestnancov v sektore.

Automatizácia

Sektor patrí medzi sektory s priemerným potenciálom automatizácie. V najbližších 20­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 65 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci.

Celková dodatočná potreba ľudských zdrojov v sektore bude v období rokov 2021 – 2025 na úrovni približne 4,5 tisíc osôb. V tomto období bude na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí dominovať náhrada pracovných síl, ktorá bude tvoriť v priemere 86 % celkovej dodatočnej potreby. V sektore tak vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl v priemere 800 pracovných príležitostí ročne.

Rozsah stratégie

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov pre textilný, odevný, obuvnícky a kožiarsky priemysel obsahuje vonkajšiu, ale aj vnútornú analýzu jednotlivých odvetví, zahŕňa dátové zhodnotenie budúceho vývoja ľudských zdrojov v sektore a odhaduje predikciu vývoja s ohľadom na inovácie a kľúčové trendy v sektore.

Vývojové trendy

Na základe vyššie uvedeného boli v stratégii v rámci akčného plánu identifikované tri základné vývojové trendy na zabezpečenie ľudských zdrojov v súlade s vývojom trhu práce a inováciami:

  1. Inovatívne materiály, postupy a moderné technológie ako cesta k zvyšovaniu pridanej hodnoty domáceho priemyslu a jeho kvalitatívnej konkurenčnej schopnosti.
  2. Individualizácia (špecializácia) hromadnej výroby.
  3. Návrat k naturálnym materiálom ako prostriedku na ochranu životného prostredia a medzisektorová spolupráca ako jeden zo spôsobov zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily v sektore.

Opatrenia

K jednotlivým vývojovým trendom sú v stratégii naformulované sektorové opatrenia a aktivity na ich implementáciu. Najviac opatrení bolo navrhnutých v oblasti stredoškolské vzdelávanie, veľký dôraz sa kládol aj na oblasť procesných a systémových zmien. Príkladom navrhnutých opatrení sú:

  • Systém duálneho vzdelávania – výučba pre zamestnanie, a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov.
  • Zatraktívnenie profesijného pôsobenia v sektore pre mladú generáciu.
  • Podpora neformálneho vzdelávania v oblasti environmentálnej problematiky s dôrazom na textilný, odevný, kožiarsky a obuvnícky priemysel. Realizácia exkurzií do subjektov zaoberajúcich sa recykláciou, resp. spracovaním odpadu z textilu, odevov, kože a obuvi.
  • Revízia štátneho vzdelávacieho programu v skupine odborov 31, 32.

Dôležitými v procese implementácie sektorových opatrení do praxe budú sektorové partnerstvá. V nadchádzajúcom období tak budú oslovované relevantné subjekty a na jednotlivých opatreniach sa bude pracovať hlbšie. Úspešným záverom celej snahy a práce Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože na stratégii bude zvýšenie záujmu mladých ľudí o sektor, zabezpečenie dostatočného počtu kvalitných ľudských zdrojov a posilnenie postavenia sektora v rámci národného hospodárstva.

Sponzori

Stratégia bola spracovaná v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Na stiahnutie

Pre potreby projektu bol k stratégii pripravený bulletin – manažérske zhrnutie.

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože do roku 2030.