Novinky

Inovačné vplyvy v sektore zdravotníctva a sociálnych služieb identifikované v sektorovej stratégii

V rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, participovalo viac ako 30 expertov zo sektora zdravotníctva a sociálnych služieb na aktualizácii Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Okrem zadefinovaného poslania sektora stratégia obsahuje aj analýzu súčasného stavu, širokú škálu dátového zhodnotenia, predikcie vývoja do roku 2030, inovačné vplyvy či vývojové trendy a veľa ďalších hodnotných informácií pre odbornú ale aj laickú verejnosť.

Vývojové trendy stratégie

Základným poslaním sektora zdravotníctvo a sociálne služby je zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre celú populáciu, na čo majú zásadný vplyv ľudské zdroje sektora. Príchod pandémie zmenil životy ľudí v mnohých ohľadoch, vrátane pracovnej sféry. Príchod nových technológií má výrazný vplyv na prístup k pacientovi, kedy je nevyhnutné využívať možnosti informačných technológií, simulovanej výučby či ďalších IT aplikácií a smart prístupov. Aj toto hľadisko zohľadňujú štyri vývojové trendy stratégie, ktoré sú zadefinované ako:

  • zabezpečenie kvalifikovaných personálnych kapacít v zdravotníctve,
  • pripravenosť pracovnej sily na inovačné zmeny v zdravotníctve a sociálnych službách,
  • verejné zdravotníctvo,
  • prepojenie systému sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti s potrebami jednotlivcov počas celého obdobia ich života.

Inovačné trendy

Stratégia obsahuje zadefinovaných 13 inovačných trendov s vplyvom na zmeny v požiadavkách na výkon zamestnaní v sektore. Aktuálny priemerný vek zamestnancov sa pohybuje na úrovni 46 rokov s prevahou podielu žien, v súčasnosti je to zhruba 80,1 % podiel, ktorý stále narastá. Dôsledkom inovačných vplyvov bude aj vznik nových zamestnaní a nových kategórií zamestnancov, ktoré si budú vyžadovať aj nové odborné zručnosti a vedomosti. Prioritou bude získanie dostatočných zručností na prácu s informačno-komunikačnými technológiami. Napomôcť tomu má 49 navrhnutých strategických opatrení, ktoré obsahujú viac ako 100 implementačných aktivít.

Na stiahnutie

Pre potreby projektu bol k Stratégii pripravený bulletin – manažérske zhrnutie.