Novinky

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore verejných služieb a správy v horizonte 2030

Každý občan si istotne želá, aby verejná správa bola efektívna, moderná, transparentná a poskytovala kvalitné a inovatívne služby občanom. Jednoducho verejná správa musí kráčať s dobou, využívať moderné technologické riešenie, inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe zo zahraničia i súkromného sektora. Všetky inovačné zmeny si však nutne vyžadujú aj nové vedomosti, zručnosti a kompetencie zamestnancov verejnej správy. Práve na oblasť ľudských zdrojov sú smerované aktivity Sektorovej rady pre verejné služby a správu.

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov

Vedomí si toho, že ľudské zdroje sú jedným zo základných pilierov budovania modernej, efektívnej a proklientsky orientovanej verejnej správy, vypracovali odborníci zo Sektorovej rady komplexnú Stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v sektore verejných služieb a správy do roku 2030. V tomto dokumente je analytickým spôsobom zhodnotený súčasný stav i prognóza ľudských zdrojov vo verejnej správe. Napríklad je zaujímavé, že sektor verejných služieb a správy patrí medzi sektory s najvyšším podielom vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov (až 71 % z celkového počtu zamestnancov).

Hrozby

Znepokojujúce je však to, že tretina zamestnancov verejnej správy je vo veku 55 a viac rokov. Z toho sa dá predpokladať, že tretina súčasných zamestnancov sektora v priebehu najbližších desiatich rokov odíde do dôchodku. Otázkou ostáva, či bude mať kto nahradiť tento výpadok?

Opatrenia

Na toto, ako aj ďalšie ohrozenia reagovali členovia Sektorovej rady návrhom 34 opatrení zameraných na oblasť ľudských zdrojov vo verejnej správe. Tieto opatrenia, aj s podrobným rozpisom aktivít na ich naplnenie, sú súčasťou Stratégie rozvoja ľudských zdrojov vo verejnej správe.

Vývojové trendy

Navrhované sektorové opatrenia reagujú na tri hlavné vývojové trendy ovplyvňujúce ľudské zdroje vo verejnej správe:

  1. „Profesionalizácia ľudských zdrojov vo verejnej správe“,
  2. „Digitalizácia verejnej správy“, 
  3. „Zvyšovania konkurencieschopnosti verejnej správy voči súkromnému sektoru v oblasti náboru, rozvoja a starostlivosti o ľudské zdroje“

Sektorová rada v stratégii taktiež identifikovala kľúčové inovácie, ktoré budú katalyzátorom modernizačných zmien vo verejnej správe. A práve na všetky tieto zmeny, inovácie a vývojové trendy musí reagovať aj oblasť ľudských zdrojov.

Ciele

Napriek zrejmej odlišnosti verejného sektora a súkromného sektora, musí byť vo verejnej správe zabezpečený všestranný personálny rozvoj, bez ktorého nie je možné napĺňať modernizačné ciele verejnej správy. To je spojené nielen so zamestnávaním nových vysoko kvalifikovaných odborníkov, ale tiež so sústavným vzdelávaním a zvyšovaním kompetencií existujúcich zamestnancov verejnej správy. Ľudské zdroje sú totiž nepochybne jedným z najdôležitejších pilierov modernizácie verejnej správy a napĺňania jej inovačných cieľov.

Na stiahnutie

Najdôležitejšie informácie zo Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore verejné služby a správa do roku 2030 sú zhrnuté v bulletine.

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v sektore verejné služby a správa do roku 2030.

Sponzori

Stratégia bola vypracovaná v rámci realizácie Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“, v gescii MPSVR SR. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.