Novinky

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore Vzdelávanie, výchova a šport do roku 2030

Sme svedkami mnohých spoločenských zmien, zasahujúcich bez výnimky všetky oblasti ľudskej činnosti. Rýchlosť technologických, hospodárskych, sociálnych, kultúrnych ale aj environmentálnych zmien je bezprecedentná a očakáva sa, že tempo premien sa bude aj naďalej zvyšovať. Aby sme boli schopní na tieto zmeny reagovať, je potrebné na ne adekvátne pripraviť predovšetkým sektor Vzdelávanie, výchova a šport s cieľom modernizovať ho tak, aby ľudské zdroje (deti aj dospelí) obstáli v dynamickom a neustále sa meniacom svete 21. storočia.

Dominantným trendom je predovšetkým štvrtá priemyselná revolúcia, ktorú vnímame najmä ako revolúciu v oblasti digitalizácie a automatizácie. Pritom sa ale dotýka ďalších oblastí ľudského života. Menia sa súbory zručností, ktoré sú pre tradičné aj nové povolania potrebné. Menia sa spôsoby práce s informáciami – ako ich vytvárame, spracovávame a šírime. Menia sa spôsoby, akými komunikujeme, ako sa poznávame a ako riešime problémy. Rastie potreba vyznať sa v informačnom toku, vedieť získané informácie analyzovať a kriticky reflektovať. Technologické a sociálne aspekty tejto priemyselnej revolúcie vyžadujú rozvoj kompetencií potrebných pre úspech v osobnom živote a pracovnej kariére. Rovnako zásadné sú tiež environmentálne zmeny, ovplyvňujúce prostredie, v ktorom žijeme.

Stratégia vzdelávania, výchovy a športu reaguje na inovácie

Sektor Vzdelávanie, výchova a šport na uvádzané zmeny reaguje jedinečným dokumentom – Stratégiou rozvoja ľudských zdrojov v sektore vzdelávania, výchovy a športu do roku 2030. Stratégia uvádza hlavné analytické východiská, pomenováva predpokladané vývojové tendencie a identifikuje zmeny, ktoré sektor v nasledujúcich obdobiach zasiahnu. Predikuje vývojové trendy s vplyvom na zabezpečenie kvalifikovaných ľudských zdrojov v súlade s predpokladaným vývojom trhu práce a inováciami. Uvádza opatrenia a aktivity pre jednotlivé stupne a oblasti vzdelávania, výchovy a športu. Pomenováva odporúčania a konkrétne úlohy, ktoré je potrebné vybranými zodpovednými subjektmi realizovať, vrátane ich časového vymedzenia, monitorovania a predpokladaného zdrojového zabezpečenia.

Navrhované sektorové opatrenia a aktivity reflektujú identifikované faktory vplyvu externého a interného prostredia (analýzy PESTLE a SWOT) jednotlivých oblastí sektora vzdelávania.

Sektorové opatrenia

Sektorové opatrenia zohľadňujú:

  • odporúčania na dobudovanie európskeho vzdelávacieho priestoru, ktoré vychádzajú z vízie Európskej komisie v oblastiach kvality vzdelávania, začleňovania a rodovej rovnosti;
  • zelenú a digitálnu transformáciu;
  • pregraduálnu a ďalšiu profesijnú prípravu učiteľov a školiteľov;
  • rozvoj kľúčových kompetencií ľudí pre celoživotné vzdelávanie.

Dokument reaguje na výzvy, ktorým čelí sektor vzdelávania, výchovy a športu v oblasti rozvíjania digitálnych kompetencií a digitalizácie spoločnosti. Reflektuje požiadavky OECD na zabezpečenie rovnosti prístupu ku vzdelávaniu. Digitalizácia, globalizácia, migrácia a starnutie populácie sú iba niektoré z kľúčových faktorov, ovplyvňujúcich pracovný svet, vzdelávacie systémy, ako i odborné vzdelávanie a prípravu v európskych krajinách. Zvyšujúce sa nároky na zručnosti a stále sa meniace profily pracovných miest na všetkých kvalifikačných úrovniach vyzývajú európske vzdelávacie systémy, aby reagovali na krátkodobé ekonomické požiadavky, so zachovaním ich potrebnej stability a predvídateľnosti. Do popredia sa dostávajú aktivity zahŕňajúce inkluzívnu výchovu a vzdelávanie, poskytujúce jednotlivcom a pracovnému trhu správne zručnosti, zabezpečujúce prípravu ľudských zdrojov na budúcnosť, schopných pracovať v prostredí zvyšujúcich sa kvalitatívnych nárokov.

Sektorová stratégia je otvorený dokument. Predstavuje zatiaľ prvý krok v triáde  tvorba – prezentácia – komunikácia a implementácia strategického dokumentu. Dokument spracovávali zástupcovia inštitúcií zastúpených v Sektorovej rade pre vzdelávanie, výchovu a šport: zástupcovia asociácií reprezentujúcich zväzy zamestnávateľov, odborových zväzov, neziskových organizácií, MŠVVaŠ SR a jeho priamo riadených organizácií, škôl, školských zariadení a ich združení, univerzít, podnikateľských subjektov, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, výskumného ústavu, úradov samosprávnych krajov a prizývaných externých expertov z oblasti vzdelávania, zastupujúcich Slovenskú republiku v štruktúrach OECD a CEDEFOP.

Obsah stratégie

Stratégia obsahuje analytické východiská a ich posúdenie, popisuje priority, ktoré je potrebné v stanovenom období riešiť. Predpokladáme, že implementácia uvedených opatrení bude realizovaná s intenzívnym zapojením tých, ktorí ich majú realizovať a od ktorých očakávame naznačené zmeny a výsledky. Spoliehame sa na to, že aktérom vo vzdelávaní, výchove a športe sa bude poskytovať potrebná podpora priamo v regiónoch, kde pôsobia a umožní sa ich sieťovanie.

Jednotlivé opatrenia a aktivity nepredstavujú len jednoduché riešenia komplexných problémov formou jednorazových intervencií, ale vychádzajú zo skutočného chápania problémov a ambicióznych, ale vykonateľných vízií, ktoré reflektujú dostupné možnosti a zdroje a vyvážene zastupujú záujmy poskytovateľov vzdelávania a potreby ich prijímateľov. Realizácia niektorých opatrení si bude vyžadovať, aby bola venovaná väčšia pozornosť mäkkým údajom, ktoré bude potrebné dodatočne získavať pred ich implementáciou formou prieskumov.

Cieľ stratégie

Cieľom stratégie je v najbližšej dekáde pripravovať motivované kvalifikované ľudské zdroje, schopné v čo najväčšej miere využiť svoj potenciál v dynamicky sa meniacom svete v prospech vlastného osobného rozvoja aj rozvoja celej spoločnosti. Sme si vedomí, že neexistujú žiadne exkluzívne cesty riešenia ani žiadne ľahko použiteľné recepty. Aby sa podarilo naplniť vytýčené ciele stratégie, je potrebné zapojiť do intenzívnej spolupráce všetky zúčastnené subjekty a dôsledne sledovať a vyhodnocovať postupy monitorovania a vyhodnocovania implementácie jednotlivých aktivít.

Ing. Dana Mažgútová, PhD., tajomníčka Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport

Na stiahnutie

Najdôležitejšie informácie zo Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore chémia a farmácia do roku 2030 sú zhrnuté v bulletine.

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v sektore vzdelávanie, výchova a šport do roku 2030.

Sponzori

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore vzdelávania do roku 2030 bola spracovaná v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ pod záštitou  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Dodávateľ hlavných aktivít: TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.