Novinky

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore s najvyšším podielom príspevku na tvorbe HDP

Základným kameňom efektívneho fungovania ekonomiky je spoľahlivé finančné odvetvie. Sektor bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo (ďalej len „BFSP“) má v súčasnosti 14,3 %-ný podiel na tvorbe HDP v SR. V porovnaní s ostatnými segmentmi národného hospodárstva je tento sektor najväčším tvorcom HDP. Budúcnosť rozvoja ľudských zdrojov v tomto sektore je preto pre krajinu kľúčová.

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov je pre oblasť BFSP unikátnym dokumentom, ktorý v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike, v roku 2021 vypracovali odborníci zo Sektorovej rady bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo v spolupráci s externými expertami z oblasti financií. Projekt sa realizuje v gescii MPSVR SR, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Rozsah stratégie

Stratégia identifikuje kľúčové výzvy a vízie v sektore, s dôrazom na oblasť ľudských zdrojov. V dokumente nechýba podrobná analýza finančného trhu a ekonomickej činnosti subjektov podľa jednotlivých divízií v rámci BFSP. Zahŕňa predikciu vývoja ľudských zdrojov do roku 2030 s ohľadom na inovácie, kľúčové trendy a technologické zmeny. Sektor BFSP sa na celkovej zamestnanosti hospodárstva podieľa 3 %, a z hľadiska počtu pracujúcich sektor dynamicky rastie. V súčasnosti v segmente pracuje až o 42 % viac osôb ako pred 20-timi rokmi.

Digitalizácia

Rapídny nárast technologického pokroku v oblasti finančných služieb bude mať vplyv nielen na množstvo, ale aj na zloženie ľudských zdrojov vo finančnom sektore. Je vysoko pravdepodobné, že niektoré povolania postupne zaniknú a vďaka inováciám budú nahradené novovzniknutými pracovnými pozíciami. Rýchla digitalizácia odvetvia ešte viac prehlbuje problém nízkej úrovne digitálnej a finančnej gramotnosti obyvateľstva, ktorá sa významnou mierou podieľa na nevhodnej alokácii aktív domácností.

Vývojové trendy

Stratégia sektora BFSP vo svojom akčnom pláne identifikuje potrebu zamerať sa na dva základné trendy žiaduceho vývoja v oblasti BFSP:

  • Prvým vývojovým trendom je Rozvoj finančnej gramotnosti u každého občana, ktorý je predpokladom rozvoja finančných služieb novej generácie, s dôrazom na osobnú zodpovednosť.
  • Druhým vývojovým trendom je Automatizovaný, robotizovaný a inteligentný finančný sektor, ktorý je založený na technologických inováciách ako Big data či smartkontrakty.

Opatrenia

Experti z oblasti BFSP v dokumente navrhli spolu 23 opatrení, ktoré doplnili o konkrétne aktivity na zabezpečenie rozvoja finančnej gramotnosti na všetkých úrovniach vzdelávania v Slovenskej republike a na prípravu novovznikajúcich profesií ovplyvnených digitálnou gramotnosťou na pracovnom trhu. Stratégia identifikuje konkrétne subjekty zodpovedné za realizáciu aktivít navrhnutých na splnenie svojich cieľov do roku 2030.

K efektívnemu rozvoju ľudských zdrojov dokument pomenováva konkrétnych partnerov, prostredníctvom ktorých budú ľudské zdroje napredovať správnym smerom. Príkladom je spolupráca MF SR s cieľom zostavenia Rady pre finančnú zodpovednosť, ako stáleho poradného orgánu, ktorý je zložený zo skúsených a kompetentných odborníkov, ktorí budú spolupracovať na rozvoji finančnej gramotnosti v rámci celej krajiny.

Na stiahnutie

Najdôležitejšie informácie zo Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo do roku 2030 sú zhrnuté v bulletine.

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo do roku 2030.