Novinky

TREXIMA získala osvedčenie na vykonávanie výskumu a vývoja

Na podporu podnikateľského sektora prostredníctvom kvalitného výskumu v konkurenčnom prostredí štátom poskytovaných grantov vydáva (a odníma) minister školstva na základe návrhu Hodnotiacej komisie MŠVVaŠ SR Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Spoločnosť TREXIMA Bratislava splnila všetky kritéria potrebné na získanie osvedčenia a po februárovom zasadnutí navrhla hodnotiaca komisia osvedčenie udeliť.

Keďže je cieľom vydávania osvedčení kvalitatívna podpora vedy a výskumu pri vydávaní osvedčení je preto hodnotená najmä kvalita výskumu, vývoja a personálno-technické predpoklady žiadateľa.

Na základe Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj osvedčená spoločnosť získava aj oprávnenie uchádzať sa o finančné prostriedky z verejných zdrojov. Hodnotenie vytvára podmienky na efektívnosť použitia poskytnutých finančných prostriedkov.

Napriek pomerne vysokému počtu podaných žiadostí o udelenie Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj často toto nie je vydané. Najčastejším problémom žiadateľov je certifikát kvality na poskytované služby a formulácia kvalitného výskumného zámeru v súlade s činnosťami zapísanými v Obchodnom registri.

Ak potrebujete partnera na kvalitný výskum alebo vývoj produktov, IT služieb, či služieb v oblasti trhu práce, prognózovania, štatistického modelovania,  systému celoživotného vzdelávania a ďalších sme tu pre Vás!


Viac informácií: Ing. Ján Kavec, PhD. Ι Telefón: 02 / 333 22 219 Ι Email: [email protected]