Novinky

Stabilným pilierom trhu práce počas pandémie COVID-19 boli firmy, ktoré investovali do prechodu na digitálne prostredie

Aj vďaka výzve Rozvoj zručností na podporu trhu práce sa zamestnanci TREXIMY vzdelávajú nielen v oblasti digitálnych zručností.

Pandémia COVID-19 spôsobila významné obavy z budúceho vývoja trhu práce. Nielen pre zamestnávateľov, napr. z hľadiska organizácie výroby, ale najmä pre stabilitu zamestnancov. Tí sa často obávali, či v najbližších mesiacoch nestratia prácu z dôvodu znižovania produkcie, optimalizácie pracovných miest a pod. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa minulý rok rozhodlo podporiť digitálne zručnosti u zamestnancov a tým znížiť riziko ich ohrozenia na trh práce. V rámci vyhlásenej výzvy Rozvoj zručností na podporu trhu práce bola aj spoločnosť TREXIMA Bratislava úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok. Vďaka nemu prebiehajú od začiatku tohto roka vzdelávacie aktivity pre našich zamestnancov, ktorí sa rozvíjajú v oblastiach ako napr.:

  • Rozvoj informačnej gramotnosti a pokročilých metód práce s dátami, datamining
  • Umelá inteligencia, automatizácia a strojové učenie
  • Grafické spracovanie výstupov
  • Zručnosti na prácu s redakčným systémom a pod.

V štatisticko-výskumnej spoločnosti TREXIMA Bratislava vyvíjame od roku 1992 vlastné originálne metodické postupy, know-how a počítačové programy, ktoré aplikujeme v oblasti výskumu trhu práce. Kontinuálne a systematicky monitorujeme a analyzujeme (z celoštátneho aj z regionálneho pohľadu) mzdy podľa konkrétnych zamestnaní a vzdelania, zamestnanosť, komplexnú produktivitu, kolektívne vyjednávania a pracovné a životné podmienky zamestnancov. Považujeme preto za nevyhnutné pravidelne a kvalifikovane školiť našich zamestnancov na nové digitálne trendy, aby sme našim klientom dokázali poskytovať služby v čo najvyššej kvalite, najefektívnejším spôsobom a v súhre s aktuálnymi digitálnymi trendami. Výsledky tak môžete sami vidieť v rámci našich mzdových benchmarkov, analýz budúceho vývoja trhu práce či nových produktov, ktoré pre Vás pripravujeme.

Sme radi, že vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje môžeme našim zamestnancom zabezpečiť prehlbovanie kvalifikačnej úrovne.  


Viac informácií: Ing. Michal Hrnčiar, PhD. Ι Mobil: 0948 093 666 Ι Email: [email protected]