Novinky

Papierenské odvetvie zažije zmeny

Slovenský celulózo-papierenský a polygrafický priemysel je síce malý, ale tradičný priemysel založený na obnoviteľnosti a recyklovateľnosti lignocelulózových zdrojov. Vďaka tomu má jedinečné miesto a potenciál na vytvorenie nových trvalo udržateľných príležitostí pre európske obehové hospodárstvo. Polygrafický priemysel nadväzuje na ďalšie služby – vydavateľstvá, reklamné agentúry, dizajn a v neposlednom rade vytvára podmienky na zachovanie kultúrneho dedičstva. 

Papierenský priemysel je v prvej línii pri vytváraní nízko uhlíkovej ekonomiky, v ktorej obnoviteľné surovinové zdroje nahrádzajú fosílne zdroje, zlepšujú životné prostredie, ako aj zvyšujú kvalitu každodenného života. Výrobky sa vyrábajú z obnoviteľných a recyklovateľných zdrojov pochádzajúcich z certifikovaných prírodných lesov. Do roku 2050 sa očakáva premena celulózo-papierenského priemyslu na moderné lignocelulózové biorafinérie, ktoré budú vytvárať nové produkty s vyššou pridanou hodnotou a nahrádzať obaly biodegradovateľnými obalmi na báze papiera. 

Budúcnosť tohto sektora je úzko spojená s ľudskou pracovnou silou, ktorá je bezpochyby hybným faktorom v každom sektore národného hospodárstva. Inovácie a technologické novinky súvisiace s rozvojom sektora, musia ísť ruka v ruke s rozvojom vedomostí a zručností ľudských zdrojov.  

Inovácie a s nimi súvisiace zmeny podmienia  vplyv aj na štruktúru kompetencií ľudských zdrojov, či už v oblasti zavádzania automatizácie procesov, digitalizácie operácií alebo robotizácie výroby. Všetky inovačné procesy budú vyžadovať dôslednú zmenu vedomostí, zručností a kompetencií nielen u zamestnancov v sektore, ale aj mladej generácie, pripravujúcej sa na výkon povolania v sektore. V súčasnom období najviac podliehajú vplyvu Industry 4.0priemyselné odvetvia, ktoré implementujú nové technológie a odstraňujú hranice medzi biologickými, digitálnymi a fyzickými sférami. Zavedením prvkov Industry 4.0 bude umožnená lepšia komunikácia zariadení, strojov, logistických systémov, spoločností a tiež budú flexibilnejšie reakcie na prichádzajúce zmeny na trhu práce. Digitalizácia, robotizácia a automatizácia priemyslu by mala zabezpečiť pridanú hodnotu pre zákazníkov prostredníctvom adresnej logistiky a riešenia individuálnych požiadaviek zákazníka. Taktiež integrácia obchodných partnerov, v rámci nákupu surovín, môže eliminovať tvorbu skladových zásob, taktiež zabezpečenie výroby a servisu v krátkom čase. Zjednodušenie a zefektívnenie výroby v polygrafickom aj celulózo-papierenskom priemysle robotizáciou je potrebné najmä na začiatku a na konci výrobného procesu pri manipulácii s materiálom, poloproduktami a hotovými výrobkami. Pre túto monotónnu činnosť je ideálne nahradenie nižšie výkonných zamestnancov robotickými zariadeniami, pričom pridaná hodnota zamestnancov po ich preškolení môže byť zužitkovaná pri iných náročnejších procesoch výroby.  

Vzhľadom na zvyšujúci sa environmentálny tlak čelí priemyselná výroba významným pokrokom v oblasti používania udržateľných technológií a vyvíjanie nových materiálov. Postupnou ekologizáciou procesov podľa cieľov udržateľného rozvoja CEPI, ktorej cieľom je dekarbonizácia 80 % fosílnych zdrojov, by sa malo vytvoriť o 50 % viac výrobkov s vyššou pridanou hodnotou. V celulózo-papierenskom priemysle preto možno očakávať inovácie v týchto oblastiach:  

  • nové technológie výroby buničín s nízkym dopadom na životné prostredie, 
  • papierenské stroje s produkciou pre obalový priemysel na báze recyklovaných vlákien, 
  • zvyšovanie efektivity recyklácie papiera, zberových a separačných technológií,  
  • produkcia plne biodegradovateľných obalov, 
  • produkty na báze buničinových vlákien a celulózy (prášková a mikrokryštalická celulóza, deriváty celulózy, komponenty biokompozity, plasty na báze celulózy), 
  • produkty na báze lignínu, ako náhrada fosílnych surovín, biopalivá na báze celulózy, 
  • znižovanie spotreby energií a vody a neustále znižovanie emisií do ovzdušia.  

Pre odvetvia sektora je ekologizácia procesov a inovácie s tým spojené veľkou výzvou. Už teraz je možné pozorovať pokles výroby tlačových a novinových papierov vzhľadom na rozšírené používanie elektronických médií a táto skutočnosť sa nepriaznivo dotýka polygrafického priemyslu. Naopak, rastie segment výroby hygienických produktov a najväčší potenciál má práve obalový priemysel a trh s kombinovanými biodegradovateľnými obalmi na základe papiera, kartónu a lepenky. Z pohľadu materiálov ide o vývoj degradovateľných obalov so špeciálnymi úpravami za účelom zvýšenia povrchových a mechanických vlastností a zvýšenia recyklovateľnosti vlákien. Procesy vo výrobe budú podliehať optimalizácii aplikáciou umelej inteligencie a Big Data. Dáta získavané ako vstupné a výstupné veličiny a parametre procesov v určitých časových intervaloch budú slúžiť na efektívnu kontrolu a riadenie procesov výrobnej technológie. Optimalizácia sa bude prejavovať v minimalizácii výrobných nákladov, spotreby energie a vody, negatívnych dopadov na životné prostredie a maximalizácie kvality produktu. Ďalším významným krokom bude tlač RFID antén na báze hliníka a striebra alebo lignínu do obalových materiálov, čo bude mať za následok výraznú zmenu v logistike, práce s tovarom a komunikácií so zákazníkom.   

Uvedené technologické zmeny budú mať v najbližších rokoch významný vplyv na charakter práce, rozsah vedomostí, zručností a kompetencií ľudských zdrojov. Medzi základnými vyžadovanými vlastnosťami bude schopnosť flexibilne reagovať na zmeny, nutnosť zlepšenia komunikačných schopností, zvýšená potreba líderských zručností, tímovej spolupráce a analytického myslenia. V neposlednom rade bude v sektore vysoký dopyt po technických zručnostiach – práca s umelou inteligenciou, schopnosť kooperovať s robotickými zariadeniami, spracovanie a analýza Big Data a pod. Jedným z hlavných pilierov úspešného zvládnutia inovovaných pracovných podmienok bude nutnosť vyššej flexibility a otvorenosti všetkých občanov voči celoživotnému vzdelávaniu a získavaniu interdisciplinárnych kompetencií. Tejto problematike sa venuje Národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike, realizovaný pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý si kladie za cieľ najmä monitorovanie potrieb trhu práce v kontexte inovácií a technologických zmien vo všetkých odvetviach národného hospodárstva.