Novinky

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo vo svojej stratégii predstavuje kľúčové návrhy na zabezpečenie kvalitných ľudských zdrojov pre sektor v horizonte do roku 2030

Strojársky priemysel predstavuje jeden z kľúčových pilierov slovenskej ekonomiky. Má silné historické pozadie a v slovenskom priemysle si udržuje stabilné postavenie. V kontexte postavenia sektora a jeho vplyvu na celkovú zamestnanosť je pre ďalší rozvoj slovenskej ekonomiky nevyhnutné vytvoriť také prostredie, v ktorom budú podniky schopné trvalého rozvoja a udržania konkurencieschopnosti. Jedným z kľúčových faktorov, ktoré budúcnosť priemyslu na Slovensku ovplyvnia, bude popri podnikateľskom prostredí najmä dostatok kvalifikovaných zamestnancov. Rýchle technologické zmeny budú vyžadovať zamestnancov, ktorí sú vzdelanejší, odborne zdatnejší, univerzálni a pripravení vysporiadať sa s neustálymi zmenami.

V kontexte vyššie uvedeného predstavuje Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v horizonte 2030 (ďalej len „Stratégia“) komplexný strategický materiál, pracujúci s inovačnými trendami v sektore a ich vplyvom na ľudské zdroje. Stratégia – ako vôbec prvý dokument v sektore, zameraný primárne na problematiku ľudských zdrojov – bola vypracovaná členmi Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR. Obsahuje vonkajšiu a vnútornú analýzu sektora, podrobné dátové zhodnotenie budúceho vývoja potreby ľudských zdrojov. Načrtáva predikciu vývoja vo vzťahu k inováciám, navrhuje opatrenia pre adekvátne naplnenie potrieb trhu práce kvalifikovanými zamestnancami do roku 2030.

Automobilový a strojársky priemysel čelia mnohým výzvam, medzi inými aj prilákaniu tzv. „talentu budúcnosti“ a potrebe prepojenia vzdelávacieho systému s aktuálnymi požiadavkami trhu práce. Tento sektor čelí problému s nedostatočnou atraktivitou pracovných pozícií pre mladých ľudí. Tento fakt úzko súvisí so zastaralým vnímaním výroby a následnou nedostatočnou podporou celoživotného vzdelávania zo strany štátu. Problémom tohto odvetvia priemyslu nie je vysoká miera nezamestnanosti či nízke mzdové ohodnotenie, ale skôr zabezpečenie kvalifikovaných zamestnancov na pracovné miesta, ktoré budú prispôsobené požiadavkám budúcnosti. Dokument preto sumarizuje základné inovačné smery v sektore a ich vplyv na aktuálne aj budúce povolania, odborné vedomosti a zručnosti.

Akčný plán

Stratégia – vychádzajúc z analytických podkladov a rešpektujúc inovačné trendy – pracuje vo svojom akčnom pláne s piatimi vývojovými trendami:

 1. Automatizácia, robotizácia a digitalizácia výrobných procesov, zariadení, služieb a pripravenosť pracovnej sily na dynamiku týchto zmien
 2. Flexibilné reagovanie na krízové zmeny, zachovanie a rešpektovanie bezpečnosti vo všetkých procesoch automobilovej výroby a strojárstva
 3. Popularizácia a zvyšovanie atraktivity technických povolaní v sektore
 4. Moderný servis flexibilne reagujúci na inovácie v sektore
 5. Rešpektovanie environmentálnych výziev 21. storočia s osobitným zameraním na vývojové tendencie, procesy a materiály v sektore

Sektorové opatrenia a aktivity

Rešpektujúc tieto trendy Stratégia následne pracuje so sektorovými opatreniami. Navrhuje aktivity na ich naplnenie a zabezpečenie kvalitných ľudských zdrojov pre sektor v horizonte do roku 2030, ako napríklad:

 • Centralizácia ďalšieho vzdelávania dospelých a flexibilná reakcia tohto druhu vzdelávania na potreby zamestnávateľov a trhu práce;
 • Zaradenie predmetov orientovaných na informačné technológie, programovanie, 3D, Big data, Cloud, SmartTechnologies, 3D tlač, nové materiály do prípravy pre trh práce;
 • Systémové zainteresovanie rodičov končiacich žiakov posledných tried základnej školy (8. a 9. ročník) na výbere budúceho povolania;
 • Vytvorenie optimálnych podmienok na zvyšovanie počtu kvalifikovaných učiteľov technických predmetov na základných a stredných školách;
 • Príprava zamestnancov a budúcich absolventov na problematiku environmentu s osobitým zameraním na nové výzvy 21. storočia v tomto odbore;
 • Príprava špecialistov na problematiku zameranú na oblasť environmentalistiky.

V úspešnej implementácii opatrení a využití výsledkov analýz zo Stratégie bude zohrávať významnú úlohu podpora zo strany sociálnych partnerov a vytváranie sektorových partnerstiev. V najbližšej dobe plánujeme osloviť relevantné subjekty a prezentovať im navrhnuté opatrenia. Veríme, že Stratégia bude prínosná na zabezpečenie dostatočného počtu kvalitných ľudských zdrojov na trhu práce v nasledujúcich rokoch, na zvýšenie popularity vzdelania v technických odboroch a vytvorenie pozitívnych podmienok pre vzdelávanie dospelých.

Na stiahnutie

Najdôležitejšie informácie zo Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo do roku 2030 sú zhrnuté v bulletine.

Aktivity pri tvorbe SSRĽZ boli realizované v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“, v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.