Novinky

STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV v sektore sklo, keramika, minerálne látky a nekovové materiály do roku 2030

Spoločnosť do roku 2030 podstúpi rozsiahlu transformáciu v dôsledku klimatickej krízy a rapídne nastupujúcej štvrtej priemyselnej revolúcie. Táto transformácia výrazne zasahuje i do súčasnej priemyselnej výroby a to i v oblastiach tradičného a nenahraditeľného priemyslu na Slovensku, akým je sektor sklo, keramika, minerálne látky a nekovové materiály. Okrem zmien v technológiách v dôsledku nových ekologických opatrení, digitalizácie, robotizácie, automatizácie, nových materiálov i 3D tlače, je potrebné vziať do úvahy tú najdôležitejšiu komoditu v sektore – ľudské zdroje.

Tvorba

Na základe týchto faktorov bola vypracovaná, v spolupráci so sektorovými odborníkmi Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore sklo, keramika, minerálne látky a nekovové materiály do roku 2030, ktorá sa opiera o súbor relevantných a profesionálne spracovaných štatistických dát. Na základe výsledkov boli navrhnuté nástroje na podporu zamestnanosti a vzdelávania v sektore, ktoré spoločne tvoria unikátny strategický podklad pre nasledujúcu dekádu.

Tieto podklady sa zameriavajú na štyri vývojové trendy, piliere stratégie, ktoré sú definované ako:

  1. Synergia výroby a ekonomiky v súlade s ekologickými výzvami.
  2. Implementácia inovácií a trendov do výrobných a riadiacich procesov.
  3. Príprava ľudských zdrojov na zavádzanie nových technológií a inovácií.
  4. Popularizácia a zvyšovanie atraktivity sektora a celospoločenského záujmu o technické vzdelanie.

Očakávania

Experti, resp. členovia Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne látky a nekovové materiály očakávajú rozsiahle zmeny na trhu práce pri zavádzaní nových  technológii, digitalizácií a inovácií, čo bude mať dopad aj na požiadavky na ľudské zdroje v sektore. Preto v stratégii priamo navrhujú systematické zmeny vzdelávania a od základných, až po vysoké školy, aktivity na zvýšenie popularizácie a celkovú prípravu budúcich ale i súčasných zamestnancov na aktuálne a budúce technologické zmeny, ktoré vnímajú ako nevyhnutné.

Zdroje a štruktúra

Informácie a fakty, o ktoré sa experti opierali sú prezentované v prehľadných podkategóriách predstavujúcich stav sektora z ekonomického hľadiska, zloženia zamestnancov z vekového, rodového, výkonnostného hľadiska a ďalších dôležitých ukazovateľov. Tieto fakty sú podkladom k diskusii negatívnych a i pozitívnych dosahov aspektov štvrtej priemyselnej revolúcie a klimatickej krízy na ľudské zdroje v sektore. Tieto vplyvy sú priamym prekurzorom pre preventívne opatrenia na zabezpečenie udržateľnej zamestnanosti v sektore, prílevu vysokokvalifikovanej pracovnej sily, i stabilizácii postavenia sektora v spoločnosti.

Sponzori

Stratégia sektora bola vypracovaná v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Na stiahnutie

Pre potreby projektu bol pripravený bulletin – manažérske zhrnutie ku stratégii rozvoja ľudských zdrojov v sektore sklo, keramika, minerálne látky a nekovové materiály do roku 2030. Neskôr bude dostupný celý dokument na stiahnutie.