Novinky

Štartujeme a etablujeme sa!

TREXIMA Bratislava, to je 30 rokov štatistík, poradenstva, výskumu a inovácií. Jej pôsobenie je možné rozdeliť do troch etáp:

Rok 1993

TREXIMA Bratislava je od svojho založenia priekopníkom elektronizácie štatistických zisťovaní v SR. Zaviedla prvý elektronický zber údajov štatistických zisťovaní o cene a nákladoch práce, štruktúre zamestnanosti, pracovných a sociálnych podmienkach zamestnancov – Informačný systém o cene práce (ISCP) na Slovensku.

Genéza moderného, efektívneho, v SR aj zahraničí uznávaného ISCP má základ v iniciatíve vlády SR. Tá na základe prvej generálnej dohody sociálnych partnerov od roku 1992 zaviazala sociálnych partnerov vybudovať predmetný informačný systém v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR). Informačný systém vychádzal z potrieb liberalizácie podmienok odmeňovania podľa výkonu konkrétnych zamestnaní a rešpektujúc úlohy vyplývajúce z Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o štatistikách práce č. 160/1985 (uverejnený v Zb. zákonov pod č. 144/1988) a Odporúčania MOP č. 170/1985 k štatistikám práce.

ISCP poskytuje rozsiahly súbor spoľahlivých informácií na zabezpečenie plnenia medzinárodných záväzkov SR, riadiacej, strategickej, analytickej a kontrolnej činnosti predovšetkým MPSVR SR a ďalších ministerstiev v oblasti mzdovej a sociálnej politiky, stratégie zamestnanosti a koordinácie politiky trhu práce.

Plne elektronické metódy a technológie ISCP minimalizujú zaťaženie spravodajských jednotiek, zaručujú mnohonásobné šetrenie časovej náročnosti prípravy vstupných údajov, garantujú spoľahlivosť, rýchlosť a vysokú kvalitu rozsiahlych súborov štatistických údajov za všetky typy a formy zamestnávateľských organizácií.

Rok 1994

Bol vypracovaný jednotný systém klasifikácie zamestnaní pre ISCP, t. j. Klasifikácia zamestnaní (KZAM) a logické prevodníky zamestnaní (pracovných miest).

V tomto roku bolo tiež zahájené sledovanie Európskeho indexu nákladov práce a odborné stáže zamestnancov TREXIMY na INSEE – Národnom úrade štatistiky a ekonomických štúdií Francúzskej republiky v oblasti výberových štatistických zisťovaní práce a miezd, zamestnanosti a mobility pracovných síl, kvalifikovaných štatistických dopočtov a komplexného hodnotenia výsledkov jednotlivých štatistických zisťovaní.

Rok 1995

Od roku 1995 sú všetky zisťovania ISCP zaradené do Programu štátnych štatistických zisťovaní, a to aktuálnymi vyhláškami Štatistického úradu SR na príslušné trojročné časové obdoba.

V roku 1995 sme publikovali odborné štúdie: Niektoré poznatky z oblasti odmeňovania a kolektívneho vyjednávania vo vybraných krajinách západnej Európy s osobitným zameraním na monitorovanie miezd a nákladov práce – I., II., III. a IV. diel.

Rok 1996

Bolo zavedené pravidelné spracovanie štatistického zisťovania Štruktúra a diferenciácia miezd (ŠDMZ), ako aj nové programové vybavenie na realizáciu zisťovania o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku (ISPP).

Rok 1997

Od roku 1997 boli plne harmonizované zbery vstupných údajov aj zverejňovanie výsledkov ISCP podľa KZAM v súlade s Medzinárodnou klasifikáciou zamestnaní ISCO-88. Pri riešení projektu PHARE „Tvorba klasifikácie zamestnaní v SR“ TREXIMA nadviazala trvalú spoluprácu s Warwickým inštitútom pre výskum zamestnanosti, Coventry, vo Veľkej Británii.

Rok 1998

TREXIMA Bratislava sa stala zakladajúcim členom Slovenského centra produktivity (SLCP), členskej organizácie Európskej asociácie národných centier produktivity (EANPC) so sídlom v Bruseli, založenej v roku 1966 ako nástupnícky orgán Európskej agentúry pre produktivitu.

Publikované diela: Odmeňovanie vo verejnom sektore vo vybraných členských štátoch OECD a Sociálne partnerstvo vo vybraných členských štátoch Európskej únie.

Rok 1999

V rámci medzinárodnej spolupráce sme zrealizovali prvý preklad kľúčového dokumentu „Memorandum produktivity – hlavná cesta k blahobytu“ do iného ako anglického jazyka a 17.3. 1999 zorganizovala medzinárodný workshop v hoteli Dukla v Bratislave za účasti generálneho sekretára EANPC p. A. HUBERTA, zástupcov štátnej správy, vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúcií a inovujúcich organizácií, ako napr. Volkswagen Slovakia.

Rok 2000

KZAM bola vyhlásená Opatrením Štatistického úradu SR č. 16/2001 Z. z. zo dňa 30. 12. 2000. Pre používateľov vypracovala TREXIMA publikáciu „Nová klasifikácia zamestnaní“ a následne zabezpečovala odborné semináre v rôznych regiónoch SR.

Rok 2001

V priebehu celoštátnej implementácie novej KZAM prekročil počet spravodajských jednotiek ISCP 1000 organizácií a publikovanie výsledkov štatistických zisťovaní bolo rozšírené o členenia na podnikateľskú a nepodnikateľskú sféru.

Rok 2002

TREXIMA Bratislava sa stala držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality od renomovanej spoločnosti Lloyd’s Register Quality Assurance podľa noriem EN ISO 9001:2008 a STN EN ISO 9001:2009. Predmetom certifikácie boli: Štatistické zisťovania a výskum miezd, nákladov práce, produktivity, pracovných a životných podmienok, zamestnanosti a rodovej rovnosti, analýza štatistických údajov, realizácia analyticko-štatistických štúdií a poskytovanie výsledných produktov orgánom štátnej správy a ďalším tuzemským a zahraničným inštitúciám. Poradenská a expertízna činnosť v oblasti riadenia ľudských zdrojov a produktivity. Tvorba a implementácia komplexných sústav povolaní a kvalifikácií, monitorovanie a prognózovanie potrieb trhu práce. Vývoj a implementácia informačných systémov, softvérových riešení a projektov v oblasti trhu práce a regionálneho rozvoja.

V roku 2002 boli zlúčené (harmonizované) zisťovania ISCP a ŠDMZ. Efektívnou racionalizáciou a harmonizáciou ISCP postupne v ďalších rokoch sa nahradilo niekoľko štatistických výkazov a zisťovaní ŠÚ SR a MPSVR SR, konkrétne: ročný výkaz o práci Práca 3-01, ročné zisťovanie o štruktúre miezd zamestnancov MZDY 1-01, ročné zisťovania o vyplatených mzdách zamestnancov v rozpočtových a príspevkových organizáciách Práca 4-01.

Bola vydaná publikácia: Determinants of Individual Pay and Firm´s Pay Structures in the Czech and Slovak Republics.

2003

Kvalitatívny skok v digitalizácii fungovania trhu práce v SR priniesol v roku 2003 Integrovaný systém typových pozícií (www.istp.sk) – inteligentný interaktívny nástroj na efektívne prepájanie voľných pracovných miest s uchádzačmi o prácu, diagnostiku individuálneho pracovného potenciálu, kariérové plánovanie a poradenstvo pri voľbe povolania.

V roku 2003 bolo taktiež zahájené štvrťročné zverejňovanie výsledkov o štruktúre miezd zamestnancov a polročné zisťovanie o platoch zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme (PLATY).