Certifikáty a ocenenia

Sme držiteľom certifikátov vydaných renomovanou spoločnosťou Lloyd´s Register Quality Assurance:
Systém manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2015,
Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013.
Dôsledná a správna aplikácia náročných požiadaviek týchto noriem nám poskytuje oporu pre dlhodobý vývoj, inovácie a neustále skvalitňovanie dosahovaných výsledkov a súčasne zaručuje dodržiavanie zásad Kódexu postupov pre európsku štatistiku.

Slovenská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Centrum Euroguidance nám v súťaži Kariérové poradenstvo 2010 udelila za kvalitné poradenské služby Internetového sprievodcu trhom práce/Integrovaného systému typových pozícií (istp.sk) čestné uznanie.
Generálny riaditeľ spoločnosti prevzal v októbri 2012 v Žiline z rúk zástupcov Ministerstva hospodárstva SR a Slovenského centra produktivity najvyššie ocenenie za dlhodobý prínos v oblasti zvyšovania produktivity v SR a v novembri 2013 v Bratislave Pamätný list za dlhodobú spoluprácu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave pri riešení výskumných projektov, vedení kvalifikačných prác a pravidelnom hodnotení absolventov.
V rámci Národného programu kvality SR získala naša spoločnosť od Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR cenu za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života za rok 2015.
Vysoký medzinárodný kredit spoločnosti v oblasti výskumu trhu práce, najmä klasifikácií zamestnaní, štatistík ceny práce a prognóz vývoja na trhu práce potvrdzuje pozitívne odborné stanovisko Inštitútu pre výskum zamestnanosti pri Univerzite vo Warwicku z februára 2017.