Novinky

Inovujeme a sme jednotkou na trhu!

TREXIMA Bratislava, to je 30 rokov štatistík, poradenstva, výskumu a inovácií. Jej pôsobenie je možné rozdeliť do troch etáp:

2014

V roku 2014 bola vo výstupoch ISCP zavedená nová popisná charakteristika „Medián“ a súbor respondentov sa zvýšil na 8 400. Boli vypracované analýzy pre Národnú stratégiu zamestnanosti SR o opatreniach a mechanizmoch na podporu zamestnanosti.

Na základe pozitívnych výsledkov z dlhodobej kooperácie TREXIMY s Ekonomickou univerzitou v Bratislave bola 17. 10. 2014 uzatvorená exkluzívna zmluva o spolupráci v oblasti odborného vzdelávania študentov, zamestnancov, realizácie konferencií, seminárov, odborných stáží, riešenia kvalifikačných prác a neobvyklých problémov v oblasti štatistiky, informatiky a rozvoja ľudských zdrojov.

V roku 2014 boli vypracované historicky prvé kvalifikované prognózy očakávaných budúcich potrieb zamestnancov na úrovni podskupín zamestnaní SK ISCO-08 v regionálnom členení podľa samosprávnych krajov SR. Prognózy priniesli unikátne údaje o očakávanej početnosti a štruktúre jednotlivých zamestnaní (profesií), ktoré budú žiadané – dopytované na trhu práce v regiónoch SR, a to v krátkodobom horizonte (do 1 roka) a strednodobom horizonte (do 5 rokov).

V júni 2014 sa nám po prvýkrát podarilo prekonať hranicu polmilióna v návštevnosti ISTP (išlo o takmer 200 tisíc jedinečných používateľov).

2015

Navrhli a zrealizovali sme nové funkcionality ISTP na znižovanie administratívnej záťaže pracovníkov služieb zamestnanosti, privátnu zónu zamestnávateľa a privátnu zónu žiaka. Zamerali sme sa na komplexnú klientsku podporu a odbornú prípravu zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, so zameraním na zvyšovanie odbornej spôsobilosti v rámci používania jednotlivých nástrojov a funkcionalít ISTP.

Analýzy uplatnenia absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce boli rozšírené o výpočty miery entropie, koeficientu profesijnej primeranosti, koeficientu využívania kvalifikácie, a i.

Realizovali sme tretiu etapu Národného projektu NSP, ktorým sme zabezpečili dokončenie kontinuálnej udržateľnosti systému monitorovania potrieb trhu práce a prenosu požiadaviek zamestnávateľov do vzdelávania a prípravy pre trh práce za aktívnej účasti sociálnych partnerov s podporou informačného systému NSP a aktualizovanej klasifikácie zamestnaní.

2016

V roku 2016 bol vyvinutý systém poststratifikácie a váhových schém ISCP pre projekcie štruktúr a kumulovaných ukazovateľov zamestnanosti, fluktuácie a dochádzky za prácou na celkovú zamestnanosť v SR. Zrealizovali sme komplexné výpočty a analytické vyhodnotenia aktuálnych hodinových a mesačných sadzieb vybraných pozícií na účely stanovenia relevantnej úrovne primeraných výdavkov (osobných/personálnych) uplatňovaných v rámci národných projektov v celej SR.

2017

Vytvorili sme koncepciu prepojenia a využitia dátových zdrojov ISCP v rámci Európskeho rámca pre zručnosti, znalosti a zamestnanosť (ESCO), pilotne overili a implementovali prevodové vzťahy medzi SK ISCO-08 a ESCO s ohľadom na stupeň vzdelania.

Kvantifikovali sme disparity na trhu práce (Prognózy vývoja na trhu práce II ) a odporučili sme pre trh práce v SR a jeho jednotlivé regióny hlavné opatrenia.

2018

Komplexný elektronický systém sledovania uplatnenia absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce poskytuje od roku 2018 online údaje na stránke www.uplatnenie.sk a vo výraznej miere prispieva k odstraňovaniu existujúcich disparít na trhu práce.

Počet spravodajských jednotiek ISCP v roku 2018 presiahol počet 9 000 organizácií. Celkový počet výsledných údajov v roku bol viac ako 300 miliónov. Výberová vzorka všetkých zisťovaní, vrátane malých podnikateľov a živnostníkov (SZČO) prekročila 19 000 spravodajských jednotiek. Bola zavedená pravidelná tvorba elektronických výstupov o úplných nákladoch práce na regionálnej úrovni.

Bola rozšírená vstupná veta ISCP o položky súvisiace s vyplácaním nepravidelných odmien, konkrétne 13. a 14. plat zamestnanca, o položky súvisiace s vyplácaním príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu a o stupeň náročnosti práce zamestnanca.

Na základe aktuálneho hodnotenia súčasného stavu zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe expertmi Štatistického úradu SR a spoločnosti KPMG sú vysoko efektívne štatistické zisťovania ISCP hodnotené ako najúspornejšie zdroje údajov vo verejnej správe a procesne spĺňajú všetky požadované parametre v zmysle modelu Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), ktorý bol vypracovaný v rámci Hospodárskej komisie OSN pre Európu (UNECE) za účelom poskytovania štandardizovanej terminológie a príslušných štatistických procesov, ako aj v zmysle požiadaviek definovaných Eurostatom v Kódexe postupov pre Európsku štatistiku prijatom Výborom pre Európsky štatistický systém.

2019

V roku 2019 bol zahájený Národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (SRI) na pružný prenos nových inovačných prvkov uplatňovaných v sektoroch národného hospodárstva do poznatkovej bázy vzdelávania a prípravy pre trh práce

2020

TREXIMA Bratislava sa stala držiteľom certifikátu systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001:2013. Vytvorili sme podkladové databázy pre Flash odhady HDP (vybrané agregované tabuľky objemov vyplatených miezd, priemery miezd podľa odvetvia, objemy miezd v podnikoch a ich váhy) pre potreby Sekcie makroekonomických štatistík ŠÚ SR. Doplnili portfólio premenných z ISCP poskytovaných ŠÚ SR o údaje súvisiace so štátnou príslušnosťou a pracovným pomerom.

Bol zahájený vývoj novej metódy imputácie mikrodát o mzdách do relevantných výberových zisťovaní v domácnostiach (Výberové zisťovanie pracovných síl, Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností) za účelom dosiahnutia vyššej kvality a vzájomnej porovnateľnosti výstupov z uvedených štatistík.

2021

V rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sme zabezpečili komplexné zisťovanie údajov o vykonávanom zamestnaní obyvateľov SR s podporou kódovacieho nástroja ISCODE a následne aj špecializovanú štúdiu z výsledkov sčítania, ako napr. „Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR“. Kvantitatívne a kvalitatívne sme tematicky pre Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity) monitorovali a hodnotili inkluzívne politiky a ich dopad na marginalizované rómske komunity prebiehali.

2022

V rámci projektu SRI bolo za účasti 1000 expertov vypracovaných 24 sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030, ktoré vyústili do komplexu akčných plánov a opatrení na pokrízovú obnovu ekonomiky, resp. na zvýšenie odolnosti krajiny, obyvateľstva, podnikateľského aj verejného sektora.

Úspešne sme zrealizovali prevodové vzťahy medzi českou národnou klasifikáciou zamestnaní CZ ISCO a európskou klasifikáciou zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní (ESCO) za účelom párovania voľných pracovných miest so životopismi a profilmi uchádzačov o prácu založenom na jednotnom systéme spoločných technických štandardov európskeho portálu pre pracovnú mobilitu (EURES).

V rámci slávnostných častí 15. a následne 25. ročníka Národného fóra produktivity dňa 3.10. 2022 a 6.10. 2022 si prevzal generálny riaditeľ TREXIMY Bratislava Ing. G. MIHÁLY, CSc. najvyššie ocenenie SLCP a Ministerstva hospodárstva SR za dlhodobý prínos v oblasti zvyšovania produktivity v SR.

Taktiež sme získali ocenenie Digitálnej koalície a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – „Digitálna jednotka“ za mimoriadny prínos v oblasti prognózovania budúcich potrieb trhu práce, zručností a zosúlaďovania dopytu a ponuky na trhu práce.

2023

Osvedčenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj zo dňa 8. marca 2023 potvrdzuje dlhodobo dosahované výsledky, vysokú odbornú spôsobilosť a perspektívu ďalšieho úspešného napredovania našej spoločnosti.

V súčasnom období sa realizuje štúdia uskutočniteľnosti zavedenia inovatívneho informačného nástroja na úrovni EÚ v gescii Európskeho orgánu práce so sídlom v Bratislave (ELA) na uľahčenie prístupu  jednotlivcom a zamestnávateľom k informáciám v otázkach cezhraničnej mobility pracovnej sily a európskych služieb zamestnanosti v záujme jednotného, efektívneho a účinného uplatňovania a presadzovania príslušných právnych predpisov EÚ.

V polovici roka sme úspešne zabezpečili pre desiatky účastníkov vzdelávacie kurzy „Práca s databázami, digitálna dátová analýza a modelovanie dát ekonomiky práce v zmenených inovačných podmienkach Priemyslu 5.0 so zreteľom na zmeny v ľudských zdrojoch v príslušnom sektore v SR“.

Zameriavame sa aj na vývoj nových projektov a programov. V októbri sme úspešne launchovali nový dream job portál Worki.sk, ktorý prináša uchádzačom o prácu i zamestnávateľom množstvo inovácií a výhod.