Novinky

Spoločnosť Trexima Bratislava posilnila digitálne zručnosti svojich zamestnancov

V snahe zabezpečiť stabilnú a konkurencieschopnú pracovnú silu v dobe neistoty a dynamických zmien na trhu práce, sa naša spoločnosť vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozhodla zvýšiť digitálne zručnosti svojich zamestnancov. Od januára do novembra 2023 prebiehal v našej spoločnosti projekt Rozvoj digitálnych zručností zamestnancov spoločnosti Trexima Bratislava, ktorý poskytol celkovo 33 zamestnancov možnosť rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti v nasledovných oblastiach:

  • Kalkulácie nákladov, rozpočtovníctvo a kontroling
  • Rozvoj digitálnych zručností na digitálne riadenie projektov
  • Rozvoj digitálnych zručností na prácu mimo pracoviska (off-site, home-office) 
  • Rozvoj informačnej gramotnosti a pokročilých metód práce s dátami, datamining
  • Umelá inteligencia, automatizácia a strojové učenie
  • Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator
  • WordPress / tvorba webstránok
  • Enterprise architect

Išlo o intenzívne vzdelávacie aktivity, počas ktorých zamestnanci nadobudli nie len teoretické ale aj praktické skúsenosti, ktoré využijú pri svojej práci a upevnia si tak svoje postavenie na trhu práce. Vďaka zdokonaleným zručnostiam svojich zamestnancov bude spoločnosť TREXIMA Bratislava schopná efektívnejšie reagovať na požiadavky trhu a poskytovať inovatívne riešenia svojim klientom. Výsledky projektu sa už prejavujú v rámci zvyšovania kvality poskytovaných služieb, optimalizácie procesov a príprave nových produktov.

Sme radi, že vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje môžeme našim zamestnancom zabezpečiť prehlbovanie kvalifikačnej úrovne