Novinky

Prosperujeme a rozširujeme svoje portfólio!

TREXIMA Bratislava, to je 30 rokov štatistík, poradenstva, výskumu a inovácií. Jej pôsobenie je možné rozdeliť do troch etáp:

2004

Po vstupe SR do EÚ sa zintenzívnila medzinárodná spolupráca najmä v rámci programov cezhraničnej spolupráce Rakúsko-Slovensko, Maďarsko-Slovensko, Česká republika-Slovensko, Interreg, Erasmus, Erasmu+, Ejobguide, ako aj Európskej asociácie odborného vzdelávania a prípravy (EVTA) so sídlom v Bruseli a Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok so sídlom v Dubline (Eurofound).

2005

Kontinuálne a plynulé pokračovanie prevádzkovania ISCP bolo spojené s vypracovaním a implementáciou nového systému a počítačového programu rozšírenej evidencie údajov pre potreby pravdepodobnostného výberu a vypracovaním komplexného technického projektu ISCP-MZDY.

Portál ISTP bol prvýkrát uvedený do ostrej celoslovenskej prevádzky. Jeho najväčšími nástrojmi boli Kartotéka typových pozícií, ktorá ponúkla databázu s opismi zamestnaní slovenského trhu práce a Analýza individuálneho potenciálu, ktorá odporúčala používateľom vhodné zamestnania na základe vyplneného profilu.

2006

Na základe požiadaviek EUROSTATu bola rozšírená vstupná veta ISCP na 41 položiek. Prebehlo pilotné overenie možnosti pravidelného zisťovania voľných, novovytvorených, zrušených a zaniknutých pracovných miest.

Vytvorené dielo: Analýzy rozdielov v priemerných zárobkoch žien a mužov.

2007

Prepracovali sme interaktívnu stránku na zber dát ISCP cez internet a  vytvorená databáza alternatívnych názvov zamestnaní. Projekt a výstupy: Jednotný systém monitorovania rodovej mzdovej diskriminácie (metodológia, technický projekt a algoritmy výpočtov), 2006 – 2007.

2008

Vydali multimediálnu encyklopédiu pracovných pozícií Svet práce, ktorá bola distribuovaná na DVD nosičoch v počte 80 000 kusov na jednotlivé úrady práce a školy. Adela a Sajfa nám pomáhali ako sprievodcovia aplikáciou. 

Sídlo spoločnosti TREXIMA Bratislava sa zmenilo z Hanulovej na Drobného ulicu v Bratislave – Dúbravke. Začala sa implementácia novej Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (NACE Rev. 2) zavedenej Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1893/2006.

2009

Vyvinuli sme viacúčelový „Informačný systém regionálnej štatistiky ceny práce“ (IS RŠCP) a do Programu štátnych štatistických zisťovaní bol zaradený Štvrťročný výkaz o pracovných miestach u samostatne zárobkovo činných osôb PM (MPSVR SR) 1-04.

Vytvorili sme nový nástroj v ISTP Kariérové plánovanie, ktorý umožnil zhodnotiť predpoklady uchádzačov o prácu na kvalifikovaný výkon vybraných pracovných pozícií a odporučil oblasti na zlepšenie.

2010

Bola zahájená tvorba Národnej sústavy povolaní (NSP) na prenos potrieb trhu práce do vzdelávacieho systému prostredníctvom inštitucionalizovanej štruktúry sektorových rád a informačnej platformy www.sustavapovolani.sk. Bola vypracovaná nová národná klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08, ktorá bola vydaná vyhláškou ŠÚ SR č. 407/2010 Z. z. V tom istom roku boli preložené vysvetlivky k medzinárodnej štandardnej klasifikácii zamestnaní ISCO-08 z angličtiny do slovenčiny.

Projekt ISTP v roku 2010 získal v rámci Európskeho programu celoživotného vzdelávania SAAIC – centrum Euroguidance čestné uznanie za celospoločenský prínos v oblasti kariérového poradenstva. Softvérová aplikácia umožňujúca vytvorenie typológie a kódovania programov ďalšieho vzdelávania a ich číselníkové prepojenie na databázu ISTP bola taktiež predmetom úspešného vývoja v roku 2010.

2011

Tento rok sa vyznačoval celoštátnym zavádzaním novej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08, vysokým počtom seminárov a školení priamo v zamestnávateľských organizáciách. Priniesol tiež novú informačnú webstránku cenaprace.sk, rozšírenie vstupnej vety ISCP o zdravotné postihnutie, odbor vzdelania zamestnanca (KOV) a konkrétnu absolvovanú strednú, resp. vysokú školu. Súbor respondentov ISCP sa rozšíril na 7 800 organizácií, zmenil a zoptimalizoval sa výber respondentov z kraja na skupinu okresov, zlepšila sa metodika detekcie odľahlých hodnôt a ich verifikácia.

V roku 2011 bolo vytvorené dielo: Nové trendy a prognóza pracovnej migrácie v Slovenskej republike do roku 2020 s výhľadom do roku 2050.

2012

Od roku 2012 je všetkým účastníkom trhu práce k dispozícii internetová aplikácia HISCO (Help-ISCO) na správne zatrieďovanie zamestnaní podľa SK ISCO-08.

ISTP ocenili stovky zamestnancov zasiahnutých, resp. ohrozených hromadným prepúšťaním, reštrukturalizáciou, či útlmom výroby. Sociálni partneri v SR i experti Medzinárodnej organizácie práce s uznaním hodnotili najmä poskytovanie poradenstva a odporúčaní, v ktorých príbuzných zamestnaniach je možné uplatniť zamestnancov podľa Programu revitalizácie železničných spoločností schváleného uznesením Vlády SR č. 188 dňa 16. marca 2011, aktuálne informácie o jednotlivých zamestnaniach (profesiách), vrátane úrovne  a štruktúry odmeňovania.

2013

Rozšírili sme funkcionality ISTP a vytvorila sa jedinečná ucelená sústava informácií o pracovnom potenciáli a zručnostiach evidovaných uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie na výkon pracovnej činnosti (skrátene tiež „Nadstavba ISTP“). S upraveným názvom Internetový sprievodca trhom práce a novým dizajnom sme sa online prepojili so všetkými 46-mi úradmi práce na Slovensku. Zamestnávatelia po prvýkrát získali možnosť bezplatnej inzercie pracovných ponúk a uchádzači mali možnosť sprístupniť svoje osobné profily zamestnávateľom hľadajúcim nových zamestnancov.

Odborníci TREXIMY Bratislava participovali v rokoch 2013 – 2014 na grantovom projekte EUROSTATu „Implementácia ISCED 2011 – medzinárodného klasifikačného štandardu pre vzdelávanie používaného pre štatistické účely“.

Na rokovaní Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu 20. 6. 2013 predstavila TREXIMA Bratislava prvý kvalifikovaný odhad budúcich potrieb trhu práce, porovnanie vykonávaných zamestnaní a odborov vzdelania absolventov, ako aj systém predvídania potrieb trhu práce a zručností tak, aby sa dosiahol čo najväčší súlad medzi dopytom po práci a ponukou práce.

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal v roku 2013 osvedčenia o zápisoch ochranných známok na Informačný systém o cene práce TREXIMA Bratislava, Systém optimalizácie odborov vzdelávania a zamestnaní v SR, Jednotný systém vyhodnocovania uplatnenia absolventov a i.

Publikácie: Praktický sprievodca pre živnostníkov, Agrowork (pracovné príležitosti v poľnohospodárstve a potravinárstve).