Novinky

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu.

V rámci národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike“, ktorý spravuje a implementuje spoločnosť Trexima Bratislava, spol. s r. o. bola zrealizovaná sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov. Hlavným prínosom tohto dokumentu je okrem kvalifikovanej charakteristiky a poslania sektora v horizonte do roku 2030 aj analýza ľudských zdrojov a jeho aktuálneho stavu. V strategickej analýze je kriticky zhodnotená ekonomická výnosnosť sektora,  investičné možnosti a kapitálové zázemie. Východisková informačná základňa umožnila predikovať vývojové tendencie v sektore do roku 2030, ktoré budú mať dosah na ľudské zdroje. V závere strategického materiálu je spracovaný návrh sektorových opatrení na zabezpečenie ľudských zdrojov v súlade s vývojom na trhu práce. Podstatnou však bude až ich implementácia do vzdelávacieho procesu ktorá zabezpečí optimálnu štruktúru pracovnej sily v horizonte do roku 2030 v súlade s vývojom na trhu práce, inováciami, a novými technológiami.

Na tvorbe stratégie sa podieľala pracovná skupina, v ktorej majú zastúpenie vedci a výskumníci základného a aplikovaného výskumu vedeckých ústavov, vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied, zástupcovia sektorových vzdelávacích inštitúcií, odborníci z praxe, zástupcovia štátnej správy, samosprávy.

Zastúpené odvetvia

Sektor ťažby, úpravy surovín a geológie zahŕňa 3 autonómne zložky – geologickú zložku sektora, ťažobnú zložku sektora a úpravu a spracovanie vyťažených surovín. Pre všetky tri zložky je z hľadiska zmysluplnej stratégie rozvoja ľudských zdrojov potrebné plniť úlohy, bez ktorých by nebolo mysliteľné zabezpečovať surovinové potreby štátu.

Geológia

Je to predovšetkým systematický geologický výskum a prieskum, technologický výskum, vykonávanie širokej škály geologických výskumných a prieskumných prác, ktoré majú vplyv a presah aj do iných sektorov (verejná funkcia štátnej geologickej a banskej správy, stavebníctvo, dopravná infraštruktúra, ekológia, ochrana životného prostredia…).

Ťažba

V rovine ťažobného podnikania vykonávaného na výhradných ložiskách nerastov si je potrebné uvedomiť nevyhnutnosť surovín pre fungovanie ekonomiky. Široké spektrum priemyselných odvetví závisí od bezpečnej dodávky surovín zvyčajne v podobe kombinácie domácej ťažby, dovozu a recyklácie. Ťažobný priemysel je v rámci hodnotového reťazca prepojený s mnohými inými priemyselnými odvetviami.

Úprava surovín

Úprava a spracovanie surovín je následný proces a je veľmi dôležité  evidovať rozdiely medzi ťažbou a spracovaním, najmä z hľadiska súvislostí s environmentálnymi problémami. Ťažobné procesy a úpravy vyťaženej nerastnej suroviny pre účely jej ďalšieho spracovania fyzikálnymi, chemickými a tepelnými procesmi dávajú v súčasnosti priestor pre inovácie foriem dobývania, technológií, recyklácie a revitalizácie.

Rozsah stratégie

V rámci strategickej analýzy sektora sa vychádzalo z údajov podnikov podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti, pôsobiacich v divíziách SK NACE Rev.2. Pre hodnotenie sektora z hľadiska vplyvov politických, ekonomických, sociálnych, technologických, právnych a ekologických sa využil analytický nástroj PESTLE. Kvantifikácia vplyvov jednotlivých stránok na ľudské zdroje bola následne zhodnotená SWOT analýzou.

Z hľadiska ekonomickej výkonnosti sektora treba mať na zreteli jeho nízky podiel na tvorbe HDP v SR, ktorý v najbližších rokoch bude klesať, čo však nespochybňuje jeho význam pre SR. Potvrdzuje to aj jeho pasívne saldo obchodnej bilancie, čo znamená, že vyvážame o 94 % menej produktov sektora ako dovážame. Tento fakt umocňuje potrebu zachovania efektívnej udržateľnosti sektora najmä z hľadiska zabezpečovania dostupných domácich surovinových zdrojov a profesijných schopností ľudských zdrojov. Z tohto pohľadu boli analyzované aj predpokladané vývojové tendencie s dosahom na ľudské zdroje v sektore do roku 2030.

Inovačné trendy

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia patrí medzi sektory s priemerným potenciálom automatizácie. Súčasný vývoj nebráni procesným inováciám, ktoré však pre technologickú náročnosť a špecifické podmienky vytvárajú tlak na zvládnutie automatizácie v baníctve a priemyselnej informatiky, procesov úpravy a spracovania nerastných surovín, princípov a metód ochrany životného prostredia a kontroly znečisťovania životného prostredia. Predpokladané inovácie ovplyvnia sektor a budú mať dosah na nové požadované odborné vedomosti a zručnosti ľudských zdrojov, ale aj nemalý vplyv na zánik a vznik niektorých zamestnaní.

Vonkajšia a vnútorná analýza

Pri spracovaní vonkajšej a vnútornej analýzy sektora bolo využitých množstvo štruktúrovaných údajov a dát hodnotiacich ekonomickú výkonnosť a ľudské zdroje – tieto sú prezentované formou grafov a obrázkov.

Z celkovej analýzy sektora vyplynuli kritické a kľúčové činitele osobitne pre tri zložky sektora – geológiu, ťažbu a úpravu surovín. Tieto vyústili do návrhu sektorových opatrení na zabezpečenie ľudských zdrojov v súlade s vývojom na trhu práce a inováciami. Pritom bolo zohľadnené najmä:

Sektorové opatrenia a aktivity

Sektorové opatrenia smerujú do piatich oblastí týkajúcich sa vzdelávania, ale aj procesných a systémových zmien:  

Geologický výskum a prieskum

 1. Zatraktívnenie vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe „Inžinierska geológia a hydrogeológia“
 2. Zatraktívnenie vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe „Environmentálna geochémia“
 3. Zatraktívnenie vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe „Geológia“
 4. Inovácia ŠVP pre gymnáziá o oblasť a význam geológie a environmentalistiky a potreby surovín pre život a udržateľný rozvoj
 5. Inovácia ŠVP pre materské školy zameraná na vytváranie vzťahu k Zemi v rámci cielenej kampane pre predškolské zariadenia
 6. Stredoškolské vzdelávanie zamerané na získanie poznatkov o Zemi
 7. Vzdelávanie v základných školách – inovácia ŠVP – oblasť a význam geológie a potreby surovín pre život a udržateľný  rozvoj a vytváranie vzťahu k Zemi

Ekonomická a ekologická ťažba

 1. Zavedenie stredoškolského modulového študijného odboru pre hlbinné a povrchové dobývanie
 2. Propagácia vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore „Získavanie a spracovanie zemských zdrojov“ so zámerom propagovať nový študijný program, ktorý bude zameraný na bezpečnú racionálnu ťažbu nerastov a získavanie surovín.
 3. Príprava a akreditácia nového študijného programu pod názvom „Ťažba nerastov a získavanie surovín“
 4. Propagácia súčasných študijných programov v prechodnom období do akreditácie nového študijného programu
 5. Propagácia ťažobného priemyslu prostredníctvom cielenej kampane pre základné školy
 6. V rámci vzdelávania v základných školách propagovanie potrieb zamestnávateľov v sektore
 7. Príprava akreditovaného programu ďalšieho vzdelávania dospelých
 8. V rámci stredoškolského vzdelávania prepojenie IT vedomostí a zručností pre potreby sektora ťažby
 9. Vytvorenie perspektívneho vysokoškolského študijného programu so zameraním na technologické procesy ťažby a ochranu životného prostredia

Ekonomická a ekologická úprava a zušľachťovanie nerastných surovín

 1. Experimentálne overovanie študijného odboru pre úpravu a zušľachťovanie nerastných surovín
 2. Propagácia akreditovaného vysokoškolského študijného programu, zameraného na úpravu, spracovanie, zušľachťovanie a recyklovanie nerastných surovín a materiálov
 3. Propagácia potrieb zamestnávateľov v sektore ťažby
 4. Príprava programu ďalšieho vzdelávania dospelých
 5. Prepojenie IT vedomostí a zručností pre potreby sektora ťažby a úpravy surovín, geológie
 6. Rozšírenie študijných programov v sektore pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu o získavanie vedomostí a zručností pre prácu s modernými IKT – zameranie na podporu digitálnej gramotnosti
 7. Akreditácia nového študijného programu, ktorý bude zameraný na ekologické technológie a procesy úpravy, spracovania, zušľachťovania a recyklovania nerastných surovín a materiálov

Využitie odpadu z ťažobného priemyslu

 1. Akreditácia nového študijného programu, ktorý bude zameraný na procesy recyklácie ťažobných odpadov a deštruovaných stavebných materiálov

Využívanie a vykonávanie inžiniersko-technických činností v zemskej kôre

 1. Medzinárodná integrácia, aktívne napojenie na Európsku technologickú platformu a znalostné a inovačné komunity v oblasti surovín (EIT European Institute of Innovation and Technology – KIC Knowledge and Innovation Community – RM Raw materials)
 2. Akreditácia nového študijného programu, ktorý bude zameraný na zemskú kôru a podzemie všeobecne
 3. Propagácia vysokoškolského vzdelávania v novom celoslovenskom univerzitnom študijnom odbore „Získavanie a spracovanie zemských zdrojov“

Sektorové opatrenia majú definované aktivity na implementáciu, zodpovedné subjekty, termíny plnenia, monitorujúce subjekty ako aj predpokladané zdrojové zabezpečenie. Pre úspešnú implementáciu a ich využitie budú zohrávať významnú úlohu sektorové partnerstvá ale aj rezortné štátne orgány zodpovedné za napĺňanie strategických zámerov a politík.

Na stiahnutie

Najdôležitejšie informácie zo Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo do roku 2030 sú zhrnuté v bulletine.

Sponzori

Aktivity pri tvorbe SSRĽZ boli realizované v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“, v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.