Portfólio

KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

Pripravujeme podklady do akreditačného procesu vysokých škôl a spolupracujeme s vysokými školami pri zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

Zavrieť produkt

TREXIMA Bratislava dlhoročne spolupracuje so všetkými vysokými školami v SR. Jednou z našich priorít je prispievať k zvyšovaniu a zlepšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania podľa princípov ESG 2015. Sústredíme sa najmä na pohľad praxe v rámci kvality a aktualizácie obsahu vzdelávania v súlade s vývojovými trendmi na trhu práce a inovačnými vplyvmi, ale aj v rámci vyhodnocovania uplatnenia absolventov v praxi, spolupráce školy a externého prostredia a pod.

Tým, že TREXIMA Bratislava kontinuálne spolupracuje s viac ako 10 000 zamestnávateľmi v SR vo všetkých odvetviach národného hospodárstva vie byť v oblasti spolupráce vysokej školy so zamestnávateľmi silným partnerom.

Na vysoko profesionálnej úrovni vieme vysokej škole poskytnúť tieto služby:

  • identifikácia zamestnaní pre uplatnenie absolventov študijného programu podľa Národnej klasifikácie zamestnaní (SK ISCO-08),
  • výber a oslovenie vhodných zamestnávateľov pre spoluprácu s vysokou školou na základe uplatnenia absolventov v praxi,
  • vyhodnotenie uplatnenia absolventov vysokej školy v praxi (vrátane predchádzajúcich školských rokov),
  • odborné posúdenie obsahu študijných programov v súlade s potrebami trhu práce a inovačným potenciálom odvetvia/sektora, vrátane spracovania posudku pre proces akreditácie,
  • participácia na príprave nových študijných programov,
  • zabezpečenie odbornej praxe pre študentov v relevantnej oblasti.