Novinky

Medzinárodný projekt IntegrAGE v kocke

IntegrAGE_Trexima_Bratislava_Project_Newsletter

  • UDALOSTI V PRVOM PROJEKTOVOM OBDOBÍ
  • ZHODNOTENIE OTVÁRACEJ KONFERENCIE
  • PARTICIPATÍVNE WORKSHOPY V PARTNERSKÝCH KRAJINÁCH
  • ANALÝZA FAKTOROV ROVNOVÁHY MEDZI PRACOVNÝM A SÚKROMNÝM ŽIVOTOM PRE ZAMESTNANCOV VO VEKU 55+
  • PRÍSTUP K PODPORE ZDRAVEJ ADAPTÁCIE A INTEGRÁCIE PRACOVNEJ SILY VO VEKU 55+ DO PRACOVNÉHO TRHU

Newsletter predstavuje pokrok a míľniky, ktoré projekt IntegrAGE dosiahol počas prvého projektového obdobia. Hlavný tím IntegrAGE, ktorého súčasťou je aj TREXIMA Bratislava, s.r.o sa skladá z 15 subjektov, z 10-tích krajín ktorých cieľom je podporiť lepšie začlenenie zamestnancov vo veku 55 rokov a viac na pracovnom trhu. Projekt je financovaný cez Interreg Program Dunajského regiónu 2021 – 2027.

Úvodným krokom v projekte bolo spustenie aktivít v januári a posilnenie spolupráce, čím sme položili základy na nadchádzajúce mesiace. V apríli sme mali tú česť sa stretnúť osobne na otváracej konferencii v malebnom meste Kranj v Slovinsku. Táto konferencia bola kľúčová pre naše spoločné stretnutie, zdieľanie užitočných poznatkov a hlboké ponorenie sa do oblasti manažmentu veku.

Počas úvodných mesiacov sme sa zamerali na výmenu poznatkov a pridelenie konkrétnych úloh na vypracovanie rôznych výstupov. Medzi nimi vyniká komplexná správa o starnúcej populácii, ktorá objasňuje opatrenia súvisiace s vekom, ktoré sú v súčasnosti zavedené v rôznych krajinách, a výzvy, ktorým čelia starší zamestnanci. Táto správa slúži nielen ako informačný zdroj, ale tiež definuje prístup IntegrAGE k manažmentu veku a prispieva k informovanému rozhodovaniu v našich nadchádzajúcich aktivitách a rozvoji schopnosti.

Okrem toho sme vykonali výskum osvedčených postupov na národnej aj európskej úrovni. Aktívne zapojenie zainteresovaných strán bolo kľúčom k zabezpečeniu kvality, pričom každá krajina uskutočňovala rozhovory a organizovala online/osobné workshopy na získanie prvotných vstupov. Zapojením rôznych spoločností sme získali poznatky o špecifických potrebách pri implementácii stratégií manažmentu veku, čím sme získali hlbšie pochopenie výziev a príležitostí, ktorým budeme čeliť.

Prostredníctvom rozhovorov so staršími zamestnancami sme pochopili niektoré existujúce výzvy, ktorým čelia starší zamestnanci, najmä pokiaľ sa jedná o ich adaptáciu na digitálne prostredie, rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a pracovné podmienky. Rovnako sme porozumeli významu zapojeniu iniciatív, ako sú inverzné mentorstvo, celoživotné vzdelávanie a dlhodobý manažment veku do stratégií a kultúry organizácií.

Do budúcnosti, projekt IntegrAGE plánuje rozšíriť sieť spolupráce, ktorá podporuje inkluzívnejšie a podporené prostredie pre starších zamestnancov v regióne Dunaja.

Konferencia IntegrAGE v Kranji, Slovinsko

V apríli 2024 sa v Kranji, Slovinsko, konala otváracia konferencia projektu IntegrAGE. Podujatie otvorila Franja Gabrovšek Schmidt, generálna riaditeľka BSC Kranj, a nasledovala prezentácia intervenčnej logiky projektu od Irene Castillo Abad, projektovej manažérky IP Centra. Okrem oboznámenia sa s projektom poskytlo stretnutie príležitosť spoznať množstvo osvedčených postupov a iniciatív z partnerských regiónov, všetky zamerané na efektívne zamestnávanie skupiny vo veku 55+ a vytváranie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pre túto generáciu. Účastníci mali tiež možnosť vidieť jednu z osvedčených praktík v teréne, slovinskú dopravnú spoločnosť Sigr Bizjak Transport, ktorá je vynikajúcim príkladom medzigeneračného prenosu vedomostí a skúseností. Konferencia bola organizovaná v hybridnom formáte, čo umožnilo zainteresovaným stranám a účastníkom ľahko sa pripojiť online.

PARTICIPATÍVNE WORKSHOPY

Dôležitou aktivitou prvého obdobia boli workshopy, ktoré sa konali vo všetkých partnerských krajinách a boli kľúčové pre prípravu politických odporúčaní na národných úrovniach. Workshopov sa zúčastnilo 8-12 zainteresovaných strán zo všetkých krajín, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu v zamestnávaní pracovnej sily vo veku 55+ a ktorí formulovali opatrenia na podporu aktívnejšieho zapojenia tejto generácie na pracovný trh. Vďaka aktívnemu zapojeniu všetkých účastníkov bolo v každej krajine vypracovaných a vyhodnotených množstvo opatrení, ktoré budú použité na rozvoj národnej politiky.

IntegrAge_Trexima Bratislava_Project_Newsletter

KOMPLEXNÁ ANALÝZA FAKTOROV ROVNOVÁHY MEDZI PRACOVNÝM A SÚKROMNÝM ŽIVOTOM PRE ZAMESTNANCOV VO VEKU 55+

V prvom období projektu bola vypracovaná komplexná analýza, ktorá má za cieľ pochopiť súčasnú situáciu na trhu práce pre osoby vo veku 55 a viac rokov v oblasti Dunaja, pričom zohľadňuje národné rozdiely. Témy zahŕňajú národné koncepty manažmentu veku, pracovné podmienky, nedostatky v zručnostiach, dôvody predčasného odchodu do dôchodku a prepojenie so sociálnou ekonomikou. Okrem analýzy prekážok a výziev dokument obsahuje aj prezentáciu osvedčených postupov a úspešných opatrení. Komplexná analýza bude čoskoro dostupná na webovej stránke projektu.

Link: Newsletter v AJ

Kontakt: Alena Minns, [email protected]