Portfólio

HR DRIVE

Webová aplikácia HR DRIVE vám pomôže pri používaní moderných cloudových riešení na správu agendy ľudských zdrojov.

Zavrieť produkt

Webová aplikácia, ktorá vám pomôže v rámci svojich jednotlivých modulov vytvoriť popis pracovnej pozície, správne naceniť jej hodnotu, priradiť k nej mzdovú tarifu, hodnotiť zamestnancov a riadene previesť zamestnanca aj jeho vedúceho adaptačným procesom.

Spĺňame požiadavky na systém manažmentu bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013 pre vývoj a zabezpečenie prevádzky nástroja HR DRIVE podporujúceho personálne procesy.

HR DRIVE vám pomôže v týchto oblastiach

Vytvorenie popisu pracovnej pozície

Modul Popisy pracovných pozícií umožňuje definovať vykonávané činnosti, zodpovednosti, právomoci, organizačné vzťahy a kompetencie do popisu pracovného miesta.

Stanovenie hodnoty práce

Modul Analytické hodnotenie prác pomáha k objektívnemu a spravodlivému oceneniu vašich pracovných pozícií originálnou metodikou využívajúcou súbor kritérií. Výsledkom je priradenie mzdovej tarify pre pracovnú pozíciu.

Hodnotenie pracovnej seniority zamestnancov

Modul Hodnotenie pracovnej seniority posudzuje individuálne kvality zamestnanca vo vzťahu k jeho pracovnému zaradeniu. Originálna metodika pomáha hodnotiť zamestnanca z pohľadu jeho znalostí, zručností a ich uplatňovania pri práci.

Adaptácia zamestnancov

Modul Adaptácia zamestnancov pomáha efektívne riadiť nielen adaptačný proces zamestnancov, ktorí do firmy nastupujú, ale aj tých existujúcich, ktorí v rámci spoločnosti prechádzajú na inú pracovnú pozíciu. Umožňuje prehľadne spravovať adaptačné plány naprieč firmou.

HR DRIVE tvoria jednotlivé moduly, ktoré sú spolu previazané, ale je možné ich tiež používať samostatne.