Novinky

Aká je budúcnosť pracovných miest a zručností?

Na začiatku mája 2023 vydalo Svetové ekonomické fórumSprávu o budúcnosti pracovných miest v roku 2023“. Takmer 300-stranová správa je štvrtým vydaním série, ktorá pokračuje v analýze očakávaní zamestnávateľov a skúma obdobie nasledujúcich piatich rokov v rámci vývoja pracovných miest a zručností. Prieskum prináša odpovede 803 spoločností, ktoré spolu zamestnávajú viac ako 11,3 mil. pracovníkov. Ide o spoločnosti z 27 odvetvových zoskupení v 45 ekonomikách, zo všetkých regiónov sveta. Zamestnávatelia odpovedali na otázky týkajúce sa vplyvov makrotrendov a technologických trendov na pracovné miesta a zručnosti a taktiež na stratégie transformácie pracovnej sily, ktoré plánujú využívať v časovom horizonte rokov 2023 – 2027.

V nasledujúcich piatich rokoch zamestnávatelia predpokladajú, že zavádzanie technológií zostane kľúčovou hnacou silou transformácie ich podnikov. Najvýraznejší vplyv budú mať nové a hraničné technológie a taktiež rozširovanie digitálneho prístupu. Viac ako 75 % spoločností chce zaviesť v najbližších piatich rokoch Big Data, Cloud computing a AI. V súvislosti s tvorbou alebo rušením pracovných miest zamestnávatelia uviedli, že najväčší vplyv majú environmentálne, technologické a hospodárske trendy. Adaptácia na zmenu klímy a taktiež demografická dividenda sú v rozvojových a rozvíjajúcich sa ekonomikách hodnotené ako „čistý tvorca“ pracovných miest. Zamestnávatelia tiež očakávajú, že poľnohospodárske technológie, digitálne platformy a aplikácie, rovnako ako digitálne obchodovanie budú mať za následok výrazné narušenie trhu práce.

Respondenti očakávajú štrukturálny pokles počtu pracovných miest o 14 miliónov. Štrukturálna obmena sa bude týkať 23% pracovných miest. Nadpriemerná fluktuácia sa očakáva v dodávateľskom reťazci a v odvetviach dopravy, médií, zábavy a športu. Podniky tiež do svojich prevádzok zavádzajú automatizáciu pomalším tempom, ako sa pôvodne predpokladalo a očakávania na nasledujúce roky sa u respondentov znížili. Zároveň sa ale očakáva, že uvažovanie, komunikácia a koordinácia, teda vlastnosti, ktoré sú pre dnes pre ľudí komparatívnou výhodou, budú v budúcnosti automatizovateľnejšie.

Na základe výstupov z národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike, ktorý realizovala TREXIMA Bratislava vyplýva, že v budúcom období bude na  výkon zamestnaní najviac vplývať umelá inteligencia, na druhom mieste ide o digitalizáciu. Kľúčové inovačné trendy generujúce zmenu požiadaviek na prípravu budúcich ľudských zdrojov si tak môžeme predstaviť ako zmes inovácií založených na umelej inteligencii, všeobecnej digitálnej transformácii spoločnosti, masívnej digitalizácii špecifických domén zdravotníctva, stavebníctva a umenia, virtualizácii a definovaní fyzického sveta pomocou softvéru, s rozvojom kompetencií v oblasti využívania alternatívnych zdrojov energie, a to predovšetkým vodíka.

Na čele zoznamu rýchlo rastúcich pracovných miest sú: špecialisti na AI a strojové učenie, špecialisti na udržateľnosť, analytici obchodnej inteligencie. Veľký nárast pracovných miest sa očakávaj aj v oblasti vzdelávania, poľnohospodárstva a v rámci pracovných pozícií v oblasti digitálnych technológií. Najrýchlejšie zanikajúce pozície sú: úradnícke alebo sekretárske pozície, pričom najväčší pokles sa očakáva u bankových pokladníkov, poštových úradníkov, pokladníkov. Najdôležitejšími zručnosťami v roku 2023 zostávajú:

  • analytické myslenie a kreatívne myslenie,
  • sebestačnosť, odolnosť, flexibilita a agilita;
  • motivácia a sebauvedomenie;
  • zvedavosť a schopnosť celoživotne sa vzdelávať.

Podľa zistení spoločnosti TREXIMA Bratislava na Slovensku najviac na odborné vedomosti a zručnosti v zamestnaniach vplýva digitalizácia (28,5%). Najčastejšie ide o digitálnu komunikáciu s využitím digitálnych platforiem a zariadení (11,14 %), digitálnu transformáciu procesov, ktoré sa týkajú dokumentov a činnosti osôb (9,75 %). V približne rovnakej miere zmeny vyplývajú z potreby poskytovania otvorených vzdelávacích zdrojov prostredníctvom informačných a komunikačných technológií a realizácie vzdelávacích procesov pomocou prenosných technických zariadení.

6 z 10-tich pracovníkov bude potrebovať do roku 2027 odbornú prípravu, avšak iba polovica má dnes prístup k primeraným možnostiam odbornej prípravy.  Investície do vzdelávania na pracovisku a automatizácia procesov patria k najčastejším stratégiám zmeny v oblasti pracovnej sily. Očakáva sa, že 27 % školení bude zabezpečených prostredníctvom školení a tréningov na pracovisku, 23 % internými školiacimi oddeleniami a 16 % učňovským vzdelávaním sponzorovaným zamestnávateľom. Je možné konštatovať, že 45% podnikov považuje financovanie odbornej prípravy na získanie zručností za účinný prostriedok, ktorý majú k dispozícii vlády snažiace sa prepojiť talenty so zamestnaním. Väčšina spoločností bude v rámci svojich programov diverzity, rovnosti a inklúzie (DEI) uprednostňovať ženy (79 %), mladých ľudí do 25 r. (68 %) a osoby so zdravotným postihnutím (51 %).

Výsledky analýzy očakávaní zamestnávateľov, ktoré realizovalo Svetové ekonomické fórum potvrdzujú aj trendy v rámci Slovenskej republiky spracované spoločnosťou TREXIMA Bratislava za 24 sektorov v rámci Sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov.


Viac informácií: Monika Donovalová  I Email: [email protected]