Novinky

Správne pracovné prostredie podporuje spokojnosť a produktivitu

Pracovné prostredie je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života pracujúcich. Zahŕňa fyzické, psychologické a sociálne faktory, ktoré ovplyvňujú spôsob, akým jednotlivci vykonávajú svoje pracovné úlohy a ako vnímajú svoju prácu. Správne navrhnuté pracovné prostredie môže mať pozitívny vplyv na produktivitu, spokojnosť zamestnancov a ich celkový pracovný život.

Vytvoriť optimálne pracovné prostredie nie je jednoduché, no zamestnávatelia by túto úlohu nemali brať na ľahkú váhu. Vzhľadom na to, že v pracovnom prostredí trávia jednotlivci významnú časť svojho dňa, je nevyhnutné, aby bolo navrhnuté tak, aby zamestnanci boli nielen spokojní, ale aj upevňovali svoje zdravie. Výrazná pozornosť a úsilie sa preto venuje vytváraniu podmienok, ktoré podporujú celkový blahobyt zamestnancov. Regulácie a zákony týkajúce sa pracovného prostredia, ako napríklad zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), sú vytvorené s cieľom zabezpečiť, aby pracovné prostredie spĺňalo štandardy, ktoré chránia zamestnancov. Vzhľadom na význam a vplyv pracovného prostredia na ľudské zdravie a pohodu je takáto legislatíva nevyhnutnou súčasťou ochrany pracovníkov a celkovej kvality ich pracovného života. Firmy, ktoré investujú do zlepšovania pracovného prostredia, vytvárajú kvalitnejšie podmienky na zvyšovanie pracovného výkonu zamestnancov, a tým zvyšujú návratnosť investovaných prostriedkov.

Aspekty pracovného prostredia

Fyzický aspekt pracovného prostredia zahŕňa dizajn a usporiadanie pracovného miesta, kvalitu osvetlenia, ventiláciu a akustiku. Ergonomické riešenia a vhodné zariadenia môžu zlepšiť pohodlie zamestnancov a zamedziť možným zdravotným problémom spojeným s dlhodobým sedením alebo opakovaným pohybom.

Psychologické aspekty pracovného prostredia sa týkajú emocionálneho a duševného pohodlia zamestnancov. Patrí sem napríklad podpora rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, možnosti rozvoja a vzdelávania, ako aj uznávanie a ocenenie za prácu.

Sociálny aspekt pracovného prostredia zahŕňa vzťahy medzi kolegami a manažmentom, komunikačné vzorce a kultúru firmy. Pozitívne pracovné vzťahy a otvorená komunikácia sú kľúčové na vytváranie zdravého pracovného prostredia.

Prečo je pracovné prostredie dôležité?

Jedným z dôležitých faktorov, ktoré sa berú do úvahy pri rozhodovaní sa o zamestnaní alebo zotrvaní v ňom, je práve pracovné prostredie. Vyššie popísané aspekty pracovného prostredia majú vplyv na správanie, nálady a pocity zamestnanca, odrážajú sa predovšetkým na jeho práci a celkovom zdravotnom stave. Preto je nevyhnutné, aby zamestnávatelia vytvárali pre svojich zamestnancov vhodné pracovné prostredie a venovali osobitnú pozornosť fyzickým, organizačným, hygienickým, estetickým, sociálno-psychologickým a bezpečnostným podmienkam, vrátane podmienok BOZP,  priestorovému a funkčnému usporiadaniu pracoviska. Je rovnako je dôležité, aby zamestnávatelia venovali pozornosť hodnoteniu faktorov, ako sú hluk, osvetlenie, mikroklíma (teplota, prúdenie a vlhkosť vzduchu, prašnosť, sálavé teplo) a ďalším.

V dnešnej dobe, kedy sa menia pracovné trendy a viac zamestnancov vykonáva prácu na diaľku, je dôležité prispôsobiť pracovné prostredie aj týmto novým potrebám a technologickým výzvam. Neustále sa vyvíjajúce pracovné prostredie môže mať vplyv na kreativitu, inovácie a celkovú spokojnosť zamestnancov. Preto je dôležité venovať pozornosť optimalizácii pracovného prostredia s cieľom podporiť zdravý, harmonický a efektívny pracovný život jednotlivcov.

Hluk

Z hľadiska rizikovosti je na Slovensku hluk najčastejšie vyskytujúcim sa faktorom pracovného prostredia. Okrem tradičných profesií sa objavujú aj nové profesie s profesionálnou expozíciou hluku, ktoré vystavujú pracovníkov možnému poškodeniu zdravia z nadmerného hluku. Napríklad v tzv. call centrách pociťuje subjektívne zhoršenie sluchu, ako výsledok ich profesie, až 39 % zamestnancov.1

Príklady zdrojov hluku a ich účinkov na človeka:

Zdroj: Národný inšpektorát práce. Pravidlá dobrej praxe BOZP: OBMEDZTE HLUK! Zásady BOZP pri práci v hluku. Október 2005. ISBN: 80-968834-7-X

Osvetlenie

Kvalita svetla, jeho farba, odrazy a odlesky sú rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim efektivitu práce a psychický stav zamestnanca. Vzhľadom na to, že zrak predstavuje pre zamestnanca najvýznamnejší zmysel na vnímanie informácií, je dôležité, aby zamestnávateľ implementoval preventívne opatrenia na pracovisku s cieľom minimalizovať zrakovú únavu. Osvetlením a farebnými úpravami pracovného prostredia je možné ovplyvniť vnímanie a podporovať optimálnu zrakovú pohodu, čím sa predchádza únave zraku, zvyšuje produktivita práce a zlepšuje sa jej kvalita.

Vhodné osvetlenie pracovného priestoru je také, ktoré:

 • neoslňuje,
 • nevytvára ostrý kontrast/prechod medzi svetlom a tieňom (striedaním pohľadu do osvetlených a neosvetlených plôch sa zrak rýchlo unaví),
 • prichádza spredu a zľava, prípadne zhora tak, aby si zamestnanec pri práci netienil.

Osvetlenie pri práci upravuje § 36 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a požiadavky na osvetlenie pri práci sú uvedené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (SR) č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.

Mikroklimatické podmienky

Do mikroklimatických podmienok patrí teplo, chlad, vlhko, prúdenie vzduchu, sálavá teplota strojov, zariadení, materiálu a stien či prašnosť pracovného prostredia. Aj tieto faktory vplývajú na zdravie a produktivitu pracovníkov.

Najnižšiu a najvyššiu prípustnú teplotu, ako aj optimálnu teplotu na pracovisku upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 227/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. V nasledujúcej tabuľke nájdete príklady zamestnaní a optimálnej teploty príslušného pracovného prostredia.

Zdroj: vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 227/2019 Z. z.

BOZP

Zákon č. 124/2006 Z. z. upravuje otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Stanovuje povinnosti a štandardy pre zamestnávateľov a zamestnancov s cieľom minimalizovať riziká pracovných úrazov a chorôb súvisiacich s pracovným prostredím.

Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami stanovuje zamestnávateľovi povinnosť vytvoriť pre zamestnanca adekvátne podmienky, ktoré zahŕňajú požiadavky na obrazovku, pracovný stôl, pracovné sedadlo, klávesnicu, pracovné prostredie (vrátane osvetlenia, odrazov svetla, oslnenia, hluku, mikroklimatických podmienok) a programové vybavenie.

„Je dôležité venovať pozornosť optimalizácii pracovného prostredia s cieľom podporiť zdravý a efektívny pracovný život jednotlivcov.“


1 https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2017/11/Prirucka2.pdf

Zdroje:

 • https://www.ip.gov.sk/bozp/pracovne-prostredie/
 • https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2017/11/Prirucka2.pdf
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5081153/
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 227/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z. o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Autor: Kristína Koteková I Email: [email protected]