Novinky

Začala sa revízia SK ISCO-08

TREXIMA Bratislava v rámci projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike, v operačnom programe Ľudské zdroje, začala realizovať kroky ku aktualizácii štatistickej klasifikácie SK ISCO-08. Aktuálna štatistická klasifikácia je publikovaná vyhláškou Štatistického úradu SR č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní v. n. p.

Vzhľadom na meniaci sa trh práce, vplyv Priemyslu 4.0, zmien legislatívy a iných faktorov na vznik a zánik zamestnaní, je dôležité, aby štatistická klasifikácia zamestnaní, zodpovedala skutočnosti a potrebám jej používateľov.                                 

Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 je najvýznamnejším nástrojom na monitorovanie vývoja na trhu práce, trendov v požadovaných zručnostiach, optimalizácii vzdelávacieho systému smerom k požiadavkám zamestnávateľov, sprostredkovaní kariérového poradenstva, prepájaní ponuky a dopytu na trhu práce.

Návrhy nových zamestnaní kreujú najmä členovia 24 sektorových rád v rámci projektu Sektorovo riadených inovácií. Nové zamestnania boli vyhľadávané aj z odborných publikácií, inzerátov na webovom portáli istp.sk či z Informačného systému o cene práce. Súčasne bol významným používateľom klasifikácie zaslaný dotazník na vyhodnotenie aktuálnej podoby a návrhov na zmeny v klasifikácii. Taktiež boli posudzované zamestnania v rámci štatistickej klasifikácie ISCO-08 z iných krajín sveta. Všetky návrhy bude nakoniec posudzovať Hodnotiaca komisia, ktorá odporučí vyradiť, doplniť alebo zmeniť názov jednotlivých zamestnaní.

Ak máte nejaké návrhy alebo pripomienky k aktuálnej verzii štatistickej klasifikácie SK ISCO-08, môžete ich zaslať na [email protected].