Novinky

Spustili sme web uplatnenie.sk

TREXIMA Bratislava sa stala generálnym parterom webového sídla uplatnenie.sk. Projekt vychádza z akútneho celospoločenského dopytu po relevantných informáciách o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl. Návštevník portálu po vyhľadaní konkrétnej strednej alebo vysokej školy, fakulty a študijného odboru má možnosť pozrieť si kariérnu cestu absolventov po ukončení štúdia.

Okrem počtu absolventov sa na webe nachádzajú informácie o tom, či sa absolventi škôl zamestnali, ďalej študovali alebo sú nezamestnaní. Taktiež je možné zistiť, v ktorom kraji sa absolventi zamestnali, koľko percent z nich pracuje vo vyštudovanom odbore vzdelania, ich mediánovú a priemernú mzdu, v akých odvetviach a zamestnaniach sa zamestnali, aká je ich miera nezamestnanosti, koľko im trvalo v priemere nájsť si prvú prácu či u koľkých zamestnávateľov v priemere pracovali. Návštevníci portálu môžu porovnávať jednotlivé školy a sledovať rebríčky s najvyššími mediánovými mzdami a najnižšou mierou nezamestnanosti.

Na portáli sa spájajú údaje z informačného systému rezortu školstva, informačného systému služieb zamestnanosti, informačného systému Sociálnej poisťovne a informačného systému ceny práce. Keďže už teraz webový portál prepája 2,5 miliardy údajov, je považovaný za jeden z najkomplexnejších systémov sledovania uplatnenia absolventov nielen v Európskej únii, ale aj v krajinách OECD.

Webový portál môže slúžiť taktiež odbornej verejnosti, ktorá má prvý krát v Slovenskej republike možnosť porovnať si údaje o uplatnení absolventov z rôznych škôl a odborov. Súčasťou nového systému „Stopa absolventov“ sú taktiež informácie o tom ako sa uplatňujú absolventi duálneho vzdelávania a informácie o aktívnych opatreniach na trhu práce.

Aktuálne sú na webovom portáli zverejnené údaje o absolventoch stredných a vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2018. Informácie na webovom portáli sa budú pravidelne k septembru aktualizovať a dopĺňať o uplatnenie nových absolventov. V ďalších rokoch fungovania systému tak bude možné sledovať, ako sa vyvíjala kariérna cesta absolventov niekoľko rokov po ukončení štúdia.