Novinky

Vstúpili sme do Paktu pre zručnosti!

Pakt pre zručnosti je súčasťou hlavných opatrení Európskej agendy zručností a v súčasnosti má viac ako 1000 členov. Najviac členov je z Talianska, Španielska a Belgicka. Slovensko s 58 zástupcami patrí medzi najmenej zastúpené krajiny. Pakt pre zručnosti predstavuje spoločnú angažovanosť a prístup k rozvoju zručností a je pevne zakotvený v zásadách Európskeho piliera sociálnych práv. Podporuje aj ciele Zelenej dohody a digitálnej transformácie.

Jeho cieľom je podpora verejných a súkromných organizácií pri zvyšovaní kvalifikácií a rekvalifikáciách. Zameriava sa na mobilizáciu, stimuláciu a spájanie zainteresovaných strán zo zámerom realizácie konkrétnych akcií. V Pakte zručností sú sústredené veľké ekosystémové partnerstvá, ktoré vychádzajú z konceptu sektorovej spolupráce v oblasti rozvoja zručností. Podporujú napr. aj Aliancie pre inovácie (v rámci realizácie programov Erasmus+) a prípravu sektorových stratégií pre rozvoj zručností.

K Paktu sa môžu pripojiť akékoľvek[1] národné, regionálne či miestne orgány, podniky, sociálni partneri, medziodvetvové a sektorové organizácie, obchodné komory, ale aj poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy, či služieb  zamestnanosti. Títo potom majú prístup k poradenstvu vo viacerých oblastiach i v rámci príslušných nástrojov financovania na zvýšenie zručností dospelých. Pre členov sa taktiež organizujú webové semináre i aktivity vzájomného vzdelávania, poskytujú aktuálne informácie o politikách a nástrojoch EÚ a rovnako tak informácie o projektoch a osvedčených postupoch vo vybraných oblastiach.

Záväzným dokumentom Paktu je Charta, v ktorej sa členovia zaväzujú dodržiavať a rešpektovať štyri hlavné zásady:

  1. podporovať kultúru celoživotného vzdelávania pre všetkých,
  2. budovať silné partnerstvá v oblasti zručností,
  3. monitorovať ponuku a dopyt po zručnostiach, predvídať potreby v oblasti zručností a
  4. bojovať proti diskriminácii a za rodovú rovnosť s rovnakými príležitosťami.

Záväzky sú monitorované aspoň jedným kľúčovým ukazovateľom výkonnosti, napr.: počet osôb, ktoré sa zúčastňujú na zvyšovaní kvalifikácie/na rekvalifikácii, počet zainteresovaných strán pripájajúcich sa k partnerstvu, zrealizovaná identifikácia potrieb zručností v predmetnom segmente a pod.

Vstup do paktuPact for skills – je možný vo viacerých úrovniach. V prvom rade sa dá podpísať Charta Paktu zručností a určiť si konkrétne záväzky za svoju organizáciu. Taktiež je možné zaregistrovať nové partnerstvo v rámci Paktu ako koordinátor. Alebo sa dá prihlásiť na odber bulletinu Paktu v súvislosti s poskytovaním informácií o jeho aktivitách.

TREXIMA Bratislava vstúpila do Paktu pre zručnosti vo februári 2023 s viacerými záväzkami, ktoré chce v rámci koordinácie projektov riešiť. Členmi tohto partnerstva sa stali aj vybrané organizácie (aktéri trhu práce, ale aj poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy a samotné školy) z: Českej republiky, Talianska, Poľska, Španielska, Grécka, Maďarska, Slovinska, Bulharska.


Viac informácií: Monika Donovalová  I Email: [email protected]

[1] organizácia musí mať sídlo v jednom z členských štátov, v EZVO alebo v kandidátskych krajinách