Novinky

AKÝ BUDE TRH PRÁCE V ROKU 2050, DÁTE TO?

Dňa 12. apríla 2023 sa na VŠEM v Bratislave uskutočnila odborná prednáška o trhu práce, na ktorú prijali pozvanie PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová, MBA zo spoločnosti Trexima Bratislava a Dr. h. c. Ing. Mário Lelovský, 1. viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov.

Rektor VŠEM – doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA na úvod prednášky zdôraznil jej aktuálnosť, pretože práve pripravený absolvent získava konkurenčnú výhodu oproti svojim rovesníkom, ktorí sa budú vedieť uplatniť na trhu práce. “Už dlhšie sledujeme, ako sa menia požiadavky zamestnávateľov na absolventov vysokých škôl. Aj preto okrem digitálnych zručností upravujeme a prispôsobujeme učebné plány a dôraz kladieme aj na tzv. soft skills, či kritické myslenie.”

Vývoj demografie a jej prognózu na najbližšie roky predstavila Lucia Lednárová Dítětová: “Do roku 2050 bude na svete takmer 1,6 miliardy osôb starších ako 65 rokov, čo je oproti dnešku nárast o 900 miliónov. Pričom už dnes majú veľké ekonomiky, ako Japonsko, Taliansko, Nemecko, či Francúzsko viac ako 20 percent tejto populácie”. Uviedla aj, že na Slovensku po roku 2040 začne odchádzať do dôchodku druhá silná generácia, tzv. Husákových detí, narodených v rokoch 1975 až 1980. Na túto situáciu sa budú musieť pripraviť najmä zamestnávatelia, ktorí budú mať vo firmách zamestnancov s vyšším priemerným vekom, ako to bolo doposiaľ.

“Z našich prieskumov u viac ako 500 zamestnávateľov na Slovensku sme zisťovali, aké predpoklady by mal mať budúci záujemca o pracovnú pozíciu a najviac dôležitou sa ukázala environmentálna gramotnosť”. Medzi najdôležitejšie zručnosti v budúcnosti budú patriť najmä tie mäkké zručnosti, ako efektívna tímová práca, dosahovanie cieľov, sebauvedomenie a sebariadenie”, uviedla Lucia Lednárová Dítětová.

Študenti sa tiež na prednáške dozvedeli, aké zručnosti budú potrebné v roku 2025. „Svetové ekonomické fórum uverejnilo štúdiu, ktoré zručnosti budú úspešní ľudia potrebovať o niekoľko rokov. V blízkej budúcnosti už nebude stačiť byť iba špecialistom v jednej oblasti, ale mať zručnosti rôzneho charakteru“, vysvetlil Lelovský. „Najväčší dôraz je pritom kladený analytické myslenie, aktívne učenie sa, komplexné riešenie problémov, kritické myslenie a analyzovanie, kreativita, originalita, sociálne zručnosti, či používanie technológií“.

Mário Lelovský pri téme automatizácia – strašiak či príležitosť uviedol, že v blízkej budúcnosti ohrozí automatizácia značné percento súčasných pracovných pozícií a týkať sa bude najmä mladých mužov. “ Viaceré výskumy ukázali, že práve stredná a východná Európa bude najviac ohrozená robotizáciou. Zaniknú len nízkokvalifikované pracovné pozície. Pribudnú však sofistikovanejšie, na ktoré sa však budú musieť zamestnanci preškoliť“.

Jednou z tém bola aj digitalizácia a jej uplatnenie v praxi. Napr. Digitálne dvojča vo výrobe dokáže zefektívniť procesy, zvýšiť produktivitu, či znížiť náklady. “Najvýznamnejšiu úlohu pri optimalizácii výroby dnes zohráva práve digitalizácia. Digitálne dvojča je presný virtuálny model produktu, alebo výrobnej linky. Zaznamenáva a hodnotí zmeny počas celého životného cyklu, čo spoločnostiam umožňuje predvídať správanie, identifikovať problémy, či neefektívne operácie. Zjednodušene povedané – dokáže virtuálne predvídať všetko, čo sa môže stat v reálnej výrobe”, uviedol Mário Lelovský.  

Na otázku či by mohol ekonóm riadiť IT firmu Mário Lelovský odpovedal: “Programátor zväčša nemá manažérske schopnosti na vedenie firmy, lebo je zameraný na svoju profesiu, v ktorej však vyniká. Preto budú na trhu práce aj naďalej žiadaní vzdelaní manažéri, ktorí sa budú vedieť prispôsobiť potrebám a rastúcim nárokom, pričom väčšinu zručností sa budú vedieť naučiť”.

A keďže budúcnosť patrí už dnes umelej inteligencii, položili sme jej rovnakú otázku Či by mohol ekonóm riadiť IT firmu? a Chat GPT nám odpovedal takto:

Áno, ekonóm môže riadiť IT firmu, ak má potrebné znalosti a skúsenosti v oblasti manažmentu a financií. Manažment IT firmy zahŕňa riadenie tímu programátorov a inžinierov, zabezpečenie dodržiavania projektových cieľov a plánovania rozpočtu. Ekonóm by mal byť schopný vypracovať finančné plány a rozpočty pre IT firmu, čo zahŕňa plánovanie výdavkov na vývoj softvéru, marketing a predaj. Ekonóm by tiež mal byť schopný riadiť účtovné oddelenie, sledovať účtovné knihy a vypracúvať finančné správy. Okrem toho by mal ekonóm byť schopný analyzovať trh a konkurenciu, aby pomohol IT firme identifikovať príležitosti pre rast a vývoj. Ekonóm by mal byť schopný tiež sledovať trendy a novinky v oblasti IT, aby firma mohla udržiavať konkurencieschopnosť a inovovať. Výber ekonóma ako riaditeľa IT firmy môže byť prospešný, pretože môže priniesť nové pohľady a skúsenosti v oblasti financií a manažmentu, ktoré môžu pomôcť zlepšiť celkovú efektivitu a výkonnosť firmy.

———–

Zdroj: tlačová správa, Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, https://www.vsemba.sk/