Novinky

Homeoffice sa stáva novou normou: Zamestnanci v IT, odborných a vedeckých činnostiach zvyšujú počty pracujúcich na diaľku

Rok 2020 priniesol so sebou množstvo zmien v pracovnej činnosti a jednou z nich bola aj možnosť pracovať z domu. Homeoffice sa stal nutnosťou, ktorá mala za úlohu minimalizovať riziko šírenia pandémie COVID-19. Podľa štatistického zisťovania o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku, ktorého realizátorom je spoločnosť TREXIMA Bratislava, stále viac osôb využíva možnosť pracovať z domu. Táto forma zamestnania sa teší špeciálnej obľube v niekoľkých sektoroch hospodárstva. Je však potrebné mať na pamäti, že prieskum zahŕňa iba informácie o zamestnancoch, ktorí majú tieto formy práce uvedené v pracovnej zmluve. Preto doň nevstupujú údaje firiem, ktoré možnosť homeofficu dávajú zamestnancom ad hoc bez oficiálnej písomnej dohody.

Aké trendy je možné identifikovať po pandémii v oblasti homeoffice?

Kým v rokoch 2017 až 2019 sa podiel zamestnancov s homeoffice pohyboval okolo 0,2 % v roku 2020 začal ich podiel rásť, až v roku 2022 prekročil 1 % všetkých zamestnancov. Je však dôležité zohľadniť, že niektoré odvetvia sú citlivejšie na prácu z domu ako iné. Vo vzdelávaní väčšina učiteľov prešla na formu výučby na diaľku. Práca z domu bola v tomto prípade jedinou možnosťou, ako udržať kontinuitu vzdelávania v náročných podmienkach. Išlo však o mimoriadnu okolnosť. Po návrate k normálu sa aj väčšina škôl vrátila k tradičnému (prezenčnému) vyučovaniu. Preto sa vo vzdelávaní vo výraznejšej miere neprejavil trend prechodu zamestnancov na homeoffice. Kým v roku 2017 bol ich podiel 0,18 %, v roku 2022 to bolo 0,22 %.

Keď porovnávame údaje o podiele zamestnancov na homeoffice v priemyselnej výrobe, ktorá sa v najvýraznejšej miere podieľa na HDP v SR je zrejmé, že to nie je oblasť, kde by táto forma práce bola výrazne rozšírená. Zvyšovanie podielu zamestnancov na homeoffice v tomto sektore by mohlo vyžadovať určité úpravy v organizácii práce a výrobe, ktoré by boli nákladné. Medzi rokmi 2017 a 2022 tu prišlo k nárastu podielu zamestnancov na homeoffice z 0,1 % na 0,3 %.

Na základe údajov zo zisťovania nedosahuje homeoffice svoj potenciál v odvetviach ako administratíva a verejná správa, kde sa dajú aplikovať moderné digitálne technológie a majú potenciál na zvyšovanie podielu zamestnancov pracujúcich formou homeoffice. Najmä vo verejnej správe sa podiel zamestnancov s homeoffice takmer nezmenil.

Kde prišlo k výrazným zmenám?

Sektor informácie a komunikácia sa stal jedným z najpriaznivejších pre prácu na diaľku. Tento sektor sa neustále prispôsoboval meniacej sa situácii a hľadal nové spôsoby práce. Pandémia a súvisiace opatrenia priniesli so sebou nútený prechod na prácu z domu, ale ukázali aj výhody práce na diaľku. V rokoch 2017 a 2018 tvoril podiel zamestnancov v tomto sektore pracujúcich z domu cca 0,4 %, no do roku 2022 sa tento podiel zvýšil na 12 %, čo je najviac spomedzi všetkých sektorov hospodárstva v SR.

V sektore odborné, vedecké a technické činnosti, kde sa podobné trendy tiež prejavujú, bol nárast druhý najvýraznejší, a to z 1 % v roku 2017 na 6 % v roku 2022. Ďalším zo sektorov, ktorý sa výrazne presúva na prácu z domu, sú finančné a poisťovacie činnosti. V roku 2022 mali približne 4 % zamestnancov v tomto sektore v pracovnej zmluve uvedenú nejakú formu homeoffice. V roku 2017 to bolo len 0,1 %. Tento nárast môže byť spojený s narastajúcim trendom digitalizácie a modernizácie finančného sektora.

Tieto čísla naznačujú, že homeoffice je stále populárnejšou voľbou pre mnohých zamestnancov na Slovensku a tento trend sa bude pravdepodobne aj naďalej zvyšovať.

Sledované údaje zahŕňajú roky 2017 až 2022 k 30. 6. príslušného roka.

Autor: Samuel Filadelfi


Viac informácií: Jozef Krabáč I Mobil: 0948 058 664 I Email: [email protected]