Novinky

Európske štandardy kvality na slovenských vysokých školách

TREXIMA Bratislava, ako realizátor významných národných projektov a aktivít v oblasti prepájania trhu práce a vzdelávania, prijala pozvanie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) na stretnutie stakeholderov v súvislosti s jej žiadosťou o členstvo v Európskej asociácii pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (ENQA). Stretnutia sa zúčastnili štyria expertní posudzovatelia nominovaní agentúrou ENQA z Rakúska, Veľkej Británie, Španielska a Poľska.

Jednou z kľúčových požiadaviek pre zápis SAAVŠ do ENQA je zabezpečovanie kvality na vysokých školách v súlade s európskymi štandardmi. Členstvo SAAVŠ v európskych organizáciách, ako je aj ENQA, umožní publikovať akreditačné rozhodnutia v Európskom registri (DEQAR), čím slovenské vysoké školy získajú väčšiu viditeľnosť v európskom priestore a aj lepšiu reputáciu.

Významným prvkom zabezpečovania kvality vzdelávania je vstup stakeholderov do procesu tvorby a posudzovania obsahu študijných programov. Prítomnosť zástupcov zamestnávateľov a ďalších relevantných partnerov pri tvorbe a aktualizácii obsahu vzdelávania a nastavovaní kvality prináša v konečnom dôsledku lepšie pripravených absolventov pre trh práce v súlade s požiadavkami zamestnávateľov na aktuálny a budúci vývoj (vrátane inovačných zmien). TREXIMA Bratislava v tejto súvislosti odprezentovala vysokým predstaviteľom európskej organizácie ENQA spoluprácu s SAAVŠ, ktorá jednoznačne poukazuje na zvyšovanie kvality systému vzdelávania a aktívnejšie zapájanie sa zástupcov zamestnávateľov do procesu tvorby obsahu vzdelávania.

Predstavitelia európskych štruktúr konštatovali významný pokrok v zavádzaní európskych štandardov kvality a ocenili kroky agentúry v tomto snažení. Po ukončení procesu hodnotenia obdrží SAAVŠ komplexnú správu o zisteniach a finálne stanovisko vo veci zápisu do ENQA.


Viac informácií: Michal Hrnčiar I Mobil: 0948 093 666 I Email: [email protected]