Novinky

Vplyv inovácií na automotive a strojárstvo

Slovenská republika je vysoko priemyselne disponovanou krajinou. S podielom priemyslu na celkovej tvorbe HDP nám patrí jedna z najvyšších priečok v Európe. Priemyslu na Slovensku dominuje najmä automobilový a strojársky sektor, ktoré sú spolu s elektrotechnikou hlavnými zdrojmi rastu priemyselnej výroby.  

Spracovateľský priemysel na Slovensku, v ktorom majú práve automobilová a strojárska výroba primárne postavenie, zároveň generuje významné efekty na celkovú zamestnanosť. Kým priama zamestnanosť v spracovateľskom priemysle sa pohybuje na úrovni vyše 20%, konečný dopyt po jeho výrobkoch generuje viac ako 1/3 všetkých pracovných miest, pričom práve služby sú na priemysel výrazne naviazané. 

Automobilový priemysel je odvetvím priemyslu, ktoré sa neustále rozvíja. Tým, že patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim sektorom, kladie požiadavky na mnoho ďalších odvetví. Rastúce požiadavky automobilového priemyslu tak zvyšujú potrebu hľadania nových možností spolupráce. Rozvoj automobilového priemyslu vyžaduje i neustály rozvoj a zvyšovanie inovačných kapacít. Rastúce požiadavky na automobilky sa vyznačujú interdisciplinárnosťou. Spadajú do oblasti technológií, výkonu, bezpečnosti, environmentalistiky a mnohých ďalších. Trvalý tlak zo strany zákazníkov i konkurencie vyžaduje zavádzanie nových technológií, funkcií a ďalších inovácií. V dnešnom digitálnom svete uspejú len firmy, ktoré vedia pracovať s dostupnými dátami a pružne reagujú na významné trhové signály. Na trendy transformujúce svet automobilov musia odpovedať nielen výrobcovia vozidiel, ale tiež všetci ostatní aktéri na trhu.  

Megatrendy v automobilovej výrobe dnes viacerí odborníci a už aj samotné automobilové spoločnosti charakterizujú ako transformáciu na model ACES (z angl. A – autonómne riadenie, C – konektivita, E–elektromobilita, S–zdieľané služby mobility). Tieto megatrendy vplývajúce na ďalší rozvoj odvetvia pomenúvajú základné predpoklady vývoja, kedy až 8 z 10 najväčších prvovýrobcov vozidiel očakáva, že budú vyvíjať autonómne vozidlá. Podľa prieskumov McKinsey (2019) sa zdvojnásobil počet zákazníkov, ktorí sú v najbližšej dobe ochotní zmeniť značku automobilu kvôli lepšej konektivite (až 80 % nákladných vozidiel v roku 2030 bude „online“). Najväčšie automobilové spoločnosti už dnes majú vo svojom produktovom portfóliu významnú časť elektromobilov alebo hybridných vozidiel. Až 90 % všetkých inovácií v automobilovom priemysle dnes pochádza z odvetvia elektrotechniky, čo generuje 35 % až 40 % z hodnoty vozidla. Automobilový priemysel bol dlhodobo jedným z hlavných pilierov európskeho ekonomického rastu. Viaceré odborné analýzy však potvrdzujú, že automobilový priemysel prechádza mimoriadne dynamickým obdobím zmien a miera inovácií najväčších producentov bude výrazne vplývať aj na ich konkurencieschopnosť v medzinárodnom meradle. Spúšťačom týchto výziev je „Industry 4.0“, legitimizácia záväzkov boja proti klimatickým zmenám na medzinárodnej úrovni (Parížsky klimatický summit) a snaha o zníženie emisií CO2 na lokálnej úrovni predovšetkým vo veľkých mestách. Z uvedených štyroch trendov možno očakávať najkonzekventnejšie dopady na automobilových producentov v oblasti rozvoja digitalizácie a IT prvkov vo vozidlách a z konštrukčného pohľadu predovšetkým transformáciu automobilového parku z využívania spaľovacích motorov na masívnejšie nasadzovanie elektromobility. 

Strojársky priemysel na Slovensku predstavuje jeden z kľúčových pilierov slovenskej ekonomiky. Má silné historické pozadie a udržuje si svoje stabilné postavenie v slovenskom priemysle. Hoci v nedávnej minulosti sa predpokladal posun ťažiska ekonomickej aktivity vo vyspelých štátoch od priemyselnej produkcie smerom k sektoru služieb, priemysel zostane motorom rastu produktivity a inovácií aj v nasledujúcich rokoch. Industry 4.0, ktorá práve prebieha, je typická prepojenosťou medzi IT technológiami s výrobným procesom, flexibilnými just-in-time dodávkami, pokročilým manažmentom kvality a rastúcou robotizáciou, automatizáciou a digitalizáciou. Tento proces kladie pred spoločnosti zvýšené nároky, no zároveň vytvára nové príležitosti pre inovatívne a predvídavé firmy. Je možné predpokladať, že strojárske spoločnosti na Slovensku budú tiež nútené nasledovať aktuálne trendy a investovať do aplikovaného výskumu, vývoja a high-tech služieb v snahe zvýšiť produktivitu a pridanú hodnotu. Industry 4.0 bude vyžadovať širšiu spoluprácu medzi slovenskými univerzitami, výskumnými inštitúciami a biznisom, aby sa posilnili aktivity výskumu a vývoja a využil tak spoločný inovatívny potenciál.   

Momentálne sa pozeráme na omnoho rýchlejšiu zmenu technológie s potrebnou sprievodnou zmenou zručností, ako kedykoľvek predtým. Je možné konštatovať, že automobilový a strojársky priemysel potrebujú tzv. „revolúciu zručností“. Sme svedkami trendu rastúceho dopytu po digitálnych zručnostiach, kognitívnych zručnostiach a technických zručnostiach v oblasti environmentálnych technológií. 

Automobilový a strojársky priemysel čelia mnohým výzvam, medzi inými aj prilákaniu tzv. „talentu budúcnosti“ a potrebe prepojenia vzdelávacieho systému s aktuálnymi požiadavkami trhu práce. Tento sektor čelí aj problému s nedostatočnou atraktivitou tohto typu priemyslu u mladých ľudí, čo úzko súvisí so zastaralým vnímaním výroby. Veľa mladých ľudí jednoducho nevie, čo sa deje vo výrobných závodoch a tým pádom si  neuvedomujú, že ide o high-tech priemysel s veľkým kariérnym potenciálom. Problémom tohto sektora nie je vysoká miera nezamestnanosti, ale skôr zabezpečenie kvalifikovaných zamestnancov na pracovné miesta, ktoré budú prispôsobené požiadavkám budúcnosti. Analýzy ukazujú, že vďaka automatizácii a digitalizácii mnohé miesta zaniknú. Na druhej strane však vzniknú nové pozície s vyššími nárokmi na kvalifikáciu pracovnej sily.  

Sektor automobilového priemyslu a strojárstva musí byť dostatočne pripravený na prechod na nové pracovné pozície a zručnosti. V dôsledku toho je nutné zadefinovať povolania, ktoré prináša Industry 4.0. Práve o toto sa v súčasnosti snažia sektorové rady, ktoré sú kľúčovými aktérmi realizácie Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V rámci tohto projektu v súčasnosti pracujú na tvorbe sektorových stratégií zvládnutia inovačných zmien, ktoré prináša Industry 4.0 v oblasti ľudských zdrojov a pracovných vzťahov.