Novinky

Už 30 rokov pre Vás dávame číslam zmysel

TREXIMA Bratislava, to je 30 rokov štatistík, poradenstva, výskumu a inovácií, ktoré viedli k najkrajšiemu darčeku – pomyselnej čerešničke na torte, ktorý sme pre Vás pripravili. Je ním  spustenie nového profesionálneho pracovného portálu Worki.sk, ktorý spája zamestnávateľov a uchádzačov o prácu a prináša množstvo inovatívnych nástrojov. Zaujímajú Vás sloty, barometer či filter benefitov? Náš kolega Martin Gymerský (0948 411 744, [email protected]) Vám ich rád bližšie predstaví.   

A čo sa teda za TREXIMOU Bratislava skrýva?

Po zániku Československého výskumného ústavu práce a sociálnych vecí, resp. jeho nasledovníka Výskumného ústavu práce, sociálnych vecí a rodiny, je jedinou organizáciou, ktorá sa systematicky zaoberá analytickým hodnotením práce, vývojom sústav povolaní, výskumom profesijnej, regionálnej a kvalifikačnej štruktúry ľudských zdrojov. Od založenia je priekopníkom elektronizácie štatistických zisťovaní v Slovenskej republike. Zaviedla prvý elektronický (bezpapierový) zber údajov štatistických zisťovaní o cene a nákladoch práce, štruktúre zamestnanosti, pracovných a sociálnych podmienkach zamestnancov (ISCP).

Patrí medzi zakladajúcich členov Slovenského centra produktivity (členskej organizácie Európskej asociácie národných centier produktivity), je však súčasťou aj ďalších zoskupení a paktov, a to doma i v zahraničí. Publikovala tisícky odborných diel a štúdií, kvalifikovaných analýz, krátkodobých i dlhodobých prognóz, výskumov a prekladov. Zrealizovala mnohé štatistické zisťovania, vytvorila viaceré komplexné informačné systémy, a to na základe národných i medzinárodných požiadaviek, stratégií a výziev. Prezentovala na stovkách podujatí, konferencií, seminárov v rôznych regiónoch SR i v zahraničí, vyškolila desiatky účastníkov vzdelávacích kurzov. Nezabudla ani na komplexnú klientsku podporu či odbornú prípravu svojich zákazníkov. Vyvinula a poskytuje viaceré uznávané a žiadané produkty, aplikácie a interaktívne nástroje. Úspešne koordinovala a zrealizovala mnohé projekty (vrátane medzinárodných), niektoré z nich dostali čestné uznania za celospoločenský prínos.

Na základe rozsiahleho know-how, počítačových programov, databáz, kontaktov a dlhodobých skúseností z mnohoročného pôsobenia na trhu poskytuje svojim partnerom, zákazníkom a užívateľom z rôznych sfér národného hospodárstva jedinečné informácie, výstupy a úspešne plní ich požiadavky. Jej prioritou je spokojný zákazník a úzka spolupráca s aktérmi vo všetkých sférach, vrátane renomovaných zahraničných inštitúcií s cieľom zabezpečiť hodnovernosť, aktuálnosť, odbornosť a komplexnosť poskytovaných služieb.

TREXIMA Bratislava získala ocenenie „Digitálna jednotka“ v súvislosti s plnením svojich záväzkov na zvládnutie dopadov Priemyslu 4.0 na ľudské zdroje – digitálnu transformáciu spoločnosti a  aj za mimoriadny prínos v oblasti prognózovania budúcich potrieb trhu práce, zručností a zosúlaďovania dopytu a ponuky na trhu práce. Vysokú odbornú angažovanosť potvrdzuje Osvedčenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

V rámci svojej činnosti sa TREXIMA Bratislava zameriava na viaceré významné oblasti a rieši výzvy, ktoré našu spoločnosť nielen ťažia, ale ju aj vedia posunúť vpred. Úspešne aplikovala nové, efektívne metódy výskumu miezd, zamestnaní, zručností a inovácií. Nezameriava sa však len na oblasť trhu práce, ale aj na oblasť vzdelávania s cieľom pomôcť zosúladiť ho s potrebami trhu práce.

Je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008 a STN EN ISO 9001:2009 a taktiež aj systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001:2013.

Jej pôsobenie je možné rozdeliť do troch etáp:

A na záver už iba trochu štatistiky. Za obdobie našej existencie:

 • sme mali celkovo 176 zamestnancov, niektorí z nich boli zamestnaní opakovane,
 • pomer žien a mužov 91 žien : 85 mužov,
 • sme v štvrťročnom kontakte sme s 10 000 zamestnávateľmi,
 • štvrťročne spracujeme viac ako 63 miliónov dát,
 • sme sa trikrát sťahovali,
 • naše tímy naraz pracovali na dvoch korešpondenčných adresách,
 • na súčasnom pôsobisku sú nás plné tri poschodia,
 • do štvrtého desaťročia nášho pôsobenia sme si predsavzali pomôcť Slovensku byť konkurencieschopné v rámci digitálnej a zelenej transformácie…
 • si pripomíname troch kolegov, ktorí už bohužiaľ nie sú medzi nami – Róbert Mihály, Andrea Svorčíková a Branislav Sopira,
 • naším aktuálne najstarším pracovne aktívnym zamestnancom je náš generálny riaditeľ Géza Mihály, naším aktuálne najmladším pracovne aktívnym zamestnancom je naopak jeho výkonná asistentka Lilla Florentina Boráros,
 • prevádzkujeme 10 informačných systémov,
 • sme firmou, ktorá je „childfriendly“ a „petfriendly“.