Novinky

STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA SA NEVYHNÚ INOVAČNÝM TRENDOM

S podielom viac ako 9 % na tvorbe národného HDP a zamestnávaním takmer štvrť milióna zamestnancov sa sektor Stavebníctvo, geodézia a kartografia radí medzi najvýznamnejšie sektory. Okrem toho je stavebníctvo odvetvím, v ktorom sú chyby vo výstavbe skôr či neskôr draho zaplatené. Je preto nevyhnutné venovať tomuto sektoru náležitú pozornosť, najmä z hľadiska kvalifikovaných ľudských zdrojov.

Zástupcovia sektora

Aj z tohto dôvodu má tento sektor svoje významné miesto v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR, v ktorom je zastúpený prostredníctvom Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu. Sektorová rada je dobrovoľné nezávislé profesijné a odborné združenie zadefinované zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a tvoria ju odborníci zastupujúci najvýznamnejších sektorových zamestnávateľov, zástupcov odborových organizácií, vzdelávacích inštitúcií, orgánu štátnej správy a ďalších relevantných inštitúcií. Spolu tak dokážu monitorovať potreby trhu práce a prenášať ich do systému celoživotného vzdelávania.

Rozsah stratégie

Významným výsledkom práce členov zastúpených v tejto Sektorovej rade je dokument „Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov“, ktorá analyzuje stav sektora z hľadiska ľudského kapitálu a v nadväznosti na zistenia definuje súbor opatrení a aktivít, ktoré zabezpečia, že sektor bude mať kvalifikovanú pracovnú silu aj v roku 2030.

Inovácie

Dominantným prvkom predmetnej stratégie je skúmanie inovačných trendov, ktoré ovplyvnia tento sektor z hľadiska ľudských zdrojov. Stratégia obsahuje inovačnú databázu, ktorá opisuje najdôležitejšie budúce trendy. Inovácie sú prepojené s jednotlivými sektorovými zamestnaniami podľa ich miery vplyvu a následne sú k jednotlivým inováciám spracované zoznamy odborných vedomostí a zručností, ktoré pracovná sila bude musieť ovládať na to, aby dokázala s novými postupmi a technikou pracovať.

Tieto zistenia sú dôležité pre stredné a vysoké školy, od ktorých sa očakáva príprava budúcich absolventov v súlade s požiadavkami trhu práce. Cieľom je mať aj v roku 2030 konkurencieschopných a kvalifikovane vzdelaných odborníkov, ktorí budú pripravení v tomto sektore pracovať.

Pracovné pozície

Okrem toho boli predmetom zisťovania disparity na trhu práce, ktoré napovedajú, koľko zamestnancov bude v budúcnosti sektor potrebovať a s koľkými možno počítať v rámci systému vzdelávaniaDo roku 2025 sa očakáva dodatočná potreba zamestnancov na úrovni 20 500 osôb. Náhrada pracovných síl (odchod zamestnancov do dôchodku) bude tvoriť 63 % z tohto počtu. Je preto nevyhnutné ambicióznejšie a systémovo podporovať rozvoj ďalšieho odborného vzdelávania, posilniť inkluzívnosť vzdelávania dospelých a zlepšiť vzdelávacie cesty pre všetkých, vrátane dospelých s nízkou úrovňou základných zručností. Je potrebné zvyšovať účasť dospelých na vzdelávaní a zvyšovať šance uplatnenia na trhu práce pre znevýhodnené skupiny.

Dokument Stratégia rozvoja ľudských zdrojov obsahuje návrh celkovo 61 konkrétnych aktivít – ich realizáciou sa napomôže k lepšej príprave budúcej pracovnej sily, vhodnej rekvalifikácii súčasnej pracovnej sily a taktiež celkovému zlepšeniu postavenia sektora.

Na stiahnutie

Link na bulletin

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia do roku 2030.

Sponzori

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.